Порески календар

јун 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Унапред попуњена пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2022. годину

Унапред попуњена пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2022. годину

штампај

28. 03. 2023.

Годишњи порез на доходак грађана на приходе остварене у 2022. години, у 2023. години обрачунава се и плаћа по систему самоопорезивања, уместо по решењу пореског органа како је то било до сада.

Ова измена омогућила је Пореској управи Републике Србије да испрати трендове и најбољу међународну праксу подношења пореских пријава и да по први пут понуди пореским обвезницима унапред попуњену пореску пријаву. Циљ измене је да се пореским обвезницима значајно олакша попуњавање и подношење пореске пријаве и смање трошкови администрирања.

У пракси то значи да ће Пореска управа 03. априла 2023. године (имајући у виду да је 01. април нерадни дан), на основу расположивих података из службених евиденција о приходима грађана за 2022. годину унапред попунити пореску  пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2022. годину и поставити је као радну верзију пријаве (статус ''у припреми'') на портал еПорези.

Сва физичка лица  која су у 2022. години остварила доходак виши од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији, који за 2022. годину износи 3.719.376,00 динара, дужна су да најкасније до 15. маја 2023. године на порталу еПорези провере исказане податке у унапред попуњеној пореској пријави и да самостално изврше евентуалне корекције уколико се не слажу са подацима исказаним у њиховој унапред попуњеној пореској пријави, те да тако кориговану пријаву на истом том месту поднесу прихватањем опције „Потпиши и поднеси“.

У радној верзији пријаве укључени су сви подаци од значаја за опорезивање пореског обвезника којима Пореска управа располаже а обвезник може извршити допуну кроз унос података који пријавом нису обухваћени. Најчешћи пример допунског уноса података односи се на број издржаваних чланова домаћинства пореског обвезника као улазни елемент за обрачун годишњег пореза на доходак грађана.

У ситуацији у којој се порески обвезници слажу са подацима исказаним у њиховој унапред попуњеној пореској пријави (не врше никакве исправке и допуне), такође су дужни да на истом том месту пријаву поднесу одабиром опције „Потпиши и поднеси“.

Уколико порески обвезник до 15. маја 2023. године не поднесе пореску пријаву Пореска управа Републике Србије ће то учинити уместо њега.

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за доходак остварен у 2022. години подноси се искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези.

У оним случајевима у којима Пореска управа није припремила унапред попуњену пореску пријаву (нпр. ако је за остварени приход поднета појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП ПД) у којој је као идентификатор физичког лица, обвезника годишњег пореза на доходак грађана, унет број пасоша, или ако до дана постављања пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана на портал Пореске управе није поднета одговарајућа пореска пријава о оствареним приходима физичког лица, те порески орган не располаже потребним подацима у датом моменту и др.) и поставила је на портал Пореске управе, порески обвезници, који су у календарској 2022. години остварили доходак виши од 3.719.376,00 динара, у обавези су да сами попуне и поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину у електронском облику преко портала Пореске управе, најкасније до 15. маја 2023. године.

Подсећамо да је за приступ порталу Пореске управе неопходно да порески обвезник поседује Квалификовани електронски сертификат издат од надлежних сертификационих тела у Републици Србији. Све информације о набавци и коришћењу Kвалификованог електронског серитификата, могу се добити на сајтовима овлашћених сертификационих тела (нпр. Сертификационо тело МУП РС (бесплатно са личним картама са чипом), Сертификационо тело Поште - Јавно предузеће поште Србије, Сертификационо тело Привредне коморе Србије и др.)

У случају да порески обвезник не поседује Квалификовани електронски сертификат, за приступ порталу Пореске управе може овластити друго лице, резидента Републике Србије које поседује Квалификовани електронски сертификат, подношењем овлашћења за употребу електронских сервиса (ПЕП образац) надлежној филијали Пореске управе према месту свог пребивалишта/боравишта.

Уколико порески обвезник до 15. маја 2023. године не поднесе пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, Пореска управа ће против пореског обвезника надлежном прекршајном суду поднети захтев за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

На крају, подсећамо да се порез који се утврђује самоопорезивањем, плаћа најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве. Дакле, годишњи  порез на доходак грађана за 2022. годину порески обвезник је дужан да уплати најкасније до 15. маја 2023. године.