Порески календар

јул 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
1 ЕСИР Fis4Pos 21 1.1 126 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Динарска 14, Београд-Савски Венац
107862766
63044342
000-092-00-00373/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
(Напредни)
2 ЛПФР Int Raster Win LPFR 1.0 95 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд-Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00371/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
3 ЕСИР TiMKasa 2.0.0.0 9 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд-Гроцка
110108701
21299235
000-092-00-00372/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
(Напредни)
4 ЕСИР PENpos-EV1 1.1 135 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00377/2021-0000
04.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
5 ЛПФР TiMProcesor 1.0.0.0 10 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд
110108701
21299235
000-092-00-00378/2021-0000
04.11.2021.

Преносиво
6 ЕСИР Sparkom VP 1.0 72 СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ ПР ПРОИЗВОДНА РАДЊА SPARKOM ЛАЗАРИЦА
Читлучка 10а, Лазарица, Крушевац
108130752
63237256
000-092-00-00384/2021-0000
08.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
7 ЛПФР HCP – LPFR W 1.15 127 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE HCP DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Наке Спасић 1, Београд, Савски Венац
103790096
20022191
000-092-00-00394/2021-0000
10.11.2021.

Преносиво
8 ЕСИР REAL CODE Online Kasa 1.01 59 SLAVICA NOVAKOVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKI INŽENJERING REAL CODE SMEDEREVO
Иве Андрића 10, Смедерево
109624609
64313134
000-092-00-00390/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
(Основни)
9 ЕСИР HOPS POSv3 3.0 155 KNJIGOVODSTVENA INFORMATIČKA AGENCIJA HARD OFFICE DUŠKO RADOJČIN PR ZRENJANIN
Царице Милице 1, Зрењанин
100909061
54154275
000-092-00-00396/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
10 ЛПФР DG-LPFR 1.0 25 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00391/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
11 ЛПФР L-PFR+ 1.0.0 122 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00393/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
12 ЕСИР SKY POS esir osnovni 9 145 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Округићева 17/16, Петроварадин, Нови Сад
106516156
20619988
000-092-00-00404/2021-0000
18.11.2021.

Преносиво
(Основни)
13 ЛПФР myLPFR 1.0.0 164 MYOFFICE DOO PANČEVO
Краља Милана Обреновића 3/28, Панчево
104678342
20206772
000-092-00-00405/2021-0000
23.11.2021.

Преносиво
14 ЕСИР DG-Esir 1.0 24 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00410/2021-0000
26.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
15 ЕСИР .Orfej2022 21.11.1.0 173 ŠTURKOMERC-PETROLSOFT ING DOO BEOGRAD(RAKOVICA)
ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА 12и, Београд, Раковица
102065539
07697180
000-092-00-00412/2021-0000
26.11.2021

Преносиво
(Основни)
16 ЕСИР Europos ESIR 1.0.0.1 175 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Булевар Уметности 27, Београд, Нови Београд
100008800
06538088
000-092-00-00414/2021-0000
26.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
17 ЕСИР AbacusNET V1.1 136 SHROOMS SOFT DOO OBRENOVAC
Милоша Обреновића 7 б, Обреновац
104219753
20110074
000-092-00-00413/2021-0000
29.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
18 ЕСИР FMT Fiscal - ESIR 1.0 165 FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd
Булевар Михаила Пупина 165Д, Београд, Нови Београд
112121608
21611158
000-092-00-00403/2021-0000
30.11.2021.

Преносиво
(Основни)
19 ЕСИР TokyoPOS 4.00 181 VLADAN IMPERL PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE SAVETA I IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA BEOGRAD
Баштованска 55б, Београд, Вождовац
110771279
64991353
000-092-00-00417/2021-0000
01.12.2021.

Преносиво
(Основни)
20 ЕСИР TMaster 2.0 208 5.COM DOO BEOGRAD (RAKOVICA)
Маричка 22, Београд, Раковица
105917685
20489197
000-092-00-00423/2021-0000
02.12.2021.

Преносиво
(Основни)
21 ЕСИР PRO4ESIR 01.01.2022. 204 ZANATSKA RADNJA PROREG DRLJAN VELJKO PREDUZETNIK RUMA
Тивол 3/1, Рума
101915580
55541809
000-092-00-00424/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
22 ЕСИР BELATRIX POS2 1.0.0 163 BELATRIX doo Beograd-Vračar
Крунска 47А/16
107892202
20891335
00-092-00-00427/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
23 ЕСИР DP-25 POS 1.0 129 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00425/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Основни)
24 ЛПФР DP-25 LPFR 1.0 118 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00426/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
25 ЕСИР MALOPRODAJA NEV SOFT GORNJI MILANOVAC VFP9 2021 93 BIRO NEV SOFT NEBOJŠA DUGIĆ PREDUZETNIK GORNJI MILANOVAC
Хајдук Вељка Петровића 21, Горњи Милановац
103003340
55928436
000-092-00-00428/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
26 ЕСИР XBLAG 1.0 201 RCL SYST PROGRAMSKA OPREMA I KOMPJUTERI DOO, BEOGRAD
Пивљанина Баја 75 а, Савски Венац
103627825
17591444
000-092-00-00433/2021-0000
06.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
27 ЕСИР BMaster 2.0 230 5.COM DOO BEOGRAD (RAKOVICA)
Маричка 22, Београд, Раковица
105917685
20489197
000-092-00-00436/2021-0000
07.12.2021.

Преносиво
(Основни)
28 ЛПФР Octopos LPFR 1 106 FUSION ITS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Војводе Степе 101/8, Београд, Вождовац
105837507
20473169
000-092-00-00392/2021-0000
08.12.2021.

Преносиво
29 ЕСИР minESIR-ORION 21.5.44 190 SZTR ORION COMPUTERS ERNE PAP PR BEČEJ
Синђелићева 84а, Бечеј
100329544
50885810
000-092-00-00445/2021-0000
09.12.2021.

Непреносиво
30 ЕСИР WP-50 POS 1.0 248 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00447/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Основни)
31 ЛПФР Europos-PFR 1.0 33 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Булевар Уметности 27, Београд, Нови Београд
100008800
06538088
000-090-00-00162/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
32 ЛПФР GALEB N910PRO LPFR 1.0 244 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Поцерска 111, Шабац
108561448
21024040
000-092-00-00439/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
33 ЕСИР GALEB N910PRO ESIR 1.0 245 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Поцерска 111, Шабац
108561448
21024040
000-092-00-00438/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
34 ЕСИР DP-150 POS 1.0 246 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00448/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Основни)
35 ЕСИР mojakasa.rs 2021-11-30 226 MOJA KASA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC
Капетана Миодрага Милетића 2б
112696424
21721247
000-092-00-00446/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Основни)
36 ЛПФР DP-150 LPFR 1.0 247 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00452/2021-0000
10.12.2021.

Преносиво
37 ЛПФР WP-50 LPFR 1.0 249 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00453/2021-0000
10.12.2021.

Преносиво
38 ЕСИР SKY POS 90 237 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Округићева 17/16, Петроварадин, Нови Сад
106516156
20619988
000-092-00-00457/2021-0000
14.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
39 ЛПФР PENprocessor 1.0 151 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00458/2021-0000
15.12.2021.

Преносиво
40 ЕСИР BizniSoft e1.0 220 DP PRODUCTS PREDUZEĆE ZA POSLOVE U OBLASTI INFORMATIKE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VRAČAR)
Његошева 19, Београд, Врачар
101149299
06037402
000-092-00-00459/2021-0000
15.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
41 ЛПФР FMT Fiscal - L-PFR 1.0 198 FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd
Булевар Михаила Пупина 165Д, Београд, Нови Београд
112121608
21611158
000-092-00-00456/2021-0000
15.12.2021.

Преносиво
42 ЕСИР BIS Kasa e-fiskal 177 PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO BIS DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)
10 авијатичара 1/3, Београд, Звездара
100030705
07461151
000-092-00-00464/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
43 ЕСИР e-kasa 1.0.0.1 235 ĐORĐE MARAVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKE USLUGE PC SOFT LOZNICA
Ђурић Луке 26, Лозница
107888062
63063258
000-092-00-00465/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Основни)
44 ЕСИР ITSmart ESIR 1.0.0.1 137 DANILO BOKIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE ITSMART 02 RUMA
Николе Тесле 80, Рума
110396273
64844598
000-092-00-00467/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
45 ЛПФР TiMProcesor 3 281 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд
110108701
21299235
000-092-00-00466/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
46 ЕСИР Maloprodaja ESIR MP 3.0.1 221 RAJOVIĆ ZORAN PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KOMPJUTERSKIH USLUGA 013 SOFT BAVANIŠTE
Двадесетдеветог Новембра 16, Ковин, Баваниште
103590529
56680845
000-092-00-00469/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
47 ЕСИР FIS4WEB 21 10.1 250 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Динарска 14, Београд
107862766
63044342
000-092-00-00460/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
48 ЛПФР ZetaCube PFR 1.0.0.0 187 PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZETA SYSTEM DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Голсвордијева 1, Београд, Врачар
102054577
06967361
000-092-00-00468/2021-0000
17.12.2021.

Преносиво
49 ЕСИР TiMKasa 3 284 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд
110108701
21299235
000-092-00-00471/2021-0000
17.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
50 ЕСИР ePOS 1.0.0.0 257 PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZETA SYSTEM DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Голсвордијева 1, Београд, Врачар
102054577
06967361
000-092-00-00470/2021-0000
17.12.2021.

Преносиво
(Основни)