Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
51 ЛПФР eFiskalizator 2022 1.0.0.0 158 Привредно друштво за пружање услуга из области информационих технологија ProudSource IT ДОО Београд-Стари Град
Будимска 20/4, Београд, Стари Град
109242618
21147940
000-092-00-00472/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
52 ЕСИР AutoTek V1.0 251 REGOS DOO NOVI SAD
Пушкинова 1А/29, Нови Сад
110866022
21395463
000-092-00-00477/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
53 ЕСИР PosIR 21.12.1 276 PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I IZRADU INFORMACIONIH SISTEMA AB SOFT DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Господара Вучића 21, Београд, Врачар
100222454
07528906
000-092-00-00476/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
54 ЕСИР PosBoX 7.0.0.63 94 NENAD STOJANOVIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA ENIAC COMPUTERS NEGOTIN
ЈНА 1А, локал 56, Неготин
105059116
60722102
000-092-00-00478/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
55 ЕСИР VENDOR 4.01 205 FIS POINT DOO KRAGUJEVAC
Милована Гушића 23/2, Крагујевац
108004208
20914068
000-092-00-00474/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Основни)
56 ЕСИР ABAKUS TEST ver.1.0 1.0 293 AGENCIJA ABAKUS PLUS ALEKSANDAR SENIČIĆ PR KRALJEVO
Трг српских ратника 3/29, Краљево
101069415
56815252
000-092-00-00475/2021-0000
20.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
57 ЕСИР 1CS Komercijalno poslovanje 4.0.1.248 156 ALEKSANDAR DOJNOV PR PROGRAMER 1 CLICK SOFT BEOGRAD
Кнез-Милетина 32/21, Београд, Стари Град
108356724
63395552
000-092-00-00479/2021-0000
21.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
58 ЛПФР L-PFR+ Android [CASTLES-SATURN1000F2] 1.0.0 262 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00454/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
59 ЛПФР L-PFR+ Android [SUNMI-V2PRO] 1.0.0 268 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00480/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
60 ЕСИР Fisky 1.0.0.0 231 PREDUZEĆE ZA DIGITALNI INŽENJERING DIGIPRO DOO, ŠABAC
Јеле Спиридоновић Савић 22, ШАБАЦ
106640553
20649941
000-092-00-00484/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Основни)
61 ЕСИР MiddleWare 4 unregistered APP 303 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Динарска 14, Београд
107862766
63044342
000-092-00-00489/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
62 ЕСИР DCS Cafe Soft 17.0.0 270 Duško Cibulja PR Računarsko programiranje DC SOFT Subotica
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/54, Суботица
108524601
63512451
000-092-00-00492/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
63 ЕСИР SpaNET v1.1 215 SHROOMS SOFT DOO OBRENOVAC
Милоша Обреновића 7 б, Обреновац
104219753
20110074
000-092-00-00493/2021-0000
22.12.2021.

Преносиво
(Основни)
64 ЕСИР DCS Retail POS 17.0.0 271 Duško Cibulja PR Računarsko programiranje DC SOFT Subotica
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/54, Суботица
108524601
63512451
000-092-00-00496/2021-0000
23.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
65 ЕСИР DCS Hotel Soft 25.0.0 214 Duško Cibulja PR Računarsko programiranje DC SOFT Subotica
ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА 2/54, Суботица
108524601
63512451
000-092-00-00497/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
66 ЕСИР Softskywin 1.0.1 287 RAMIZ SALIHAGIĆ PREDUZETNIK, POSLOVNA AGENCIJA SOFTSKY VRČIN
Крагујевачки пут 29а, Врчин, Гроцка
100602753
54598246
000-092-00-00498/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
67 ЕСИР Softskyweb 1.0.1 288 RAMIZ SALIHAGIĆ PREDUZETNIK, POSLOVNA AGENCIJA SOFTSKY VRČIN
Крагујевачки пут 29а, Врчин, Гроцка
100602753
54598246
000-092-00-00499/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
68 ЕСИР VerFISC 2.1 269 VERZIJA DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)
Даросавачка 2, Београд, Звездара
105559146
20413760
000-092-00-00501/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
69 ЕСИР BxPOS 3.2 131 DRUŠTVO ZA RAZVOJ POSLOVNIH REŠENJA MEGAS3MS DOO SUBOTICA
Првомајска 43, Суботица
107334678
20782846
000-092-00-00500/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
70 ЕСИР Aria 6.0.0 325 CODEUX DOO BEOGRAD
Трнска 7, Београд, Врачар
112821082
21746282
000-092-00-00502/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Основни)
71 ЕСИР RegOs 1.0 323 REGOS DOO NOVI SAD
Пушкинова 1А/29, Нови Сад
110866022
21395463
000-092-00-00504/2021-0000
24.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
72 ЕСИР Fiskal App v1 64 IT Creator SLTS d.o.o. Beograd-Vračar
Крунска 24, Београд, Врачар
108609808
21033626
000-092-00-00507/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
73 ЕСИР Orion 1.0 261 PREDUZEĆE ZA PROMET I POSLOVNE USLUGE PRUS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Браће Јерковић 165/25, Београд, Вождовац
100192017
17092758
000-092-00-00510/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
74 ЕСИР CashRegister 1.0.2 259 CMS INFOS DOO PREDUZEĆE ZA USLUGE, PROMET I PROIZVODNJU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Палмира Тољатија 4, Београд, Нови Београд
100136498
07887027
000-092-00-00509/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Основни)
75 ЕСИР Garson POS 7 7.0 267 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00513/2021-0000
27.12.2021.

Преносиво
(Основни)
76 ЛПФР FoxCreek 1.0.3.0 186 RCL SYST PROGRAMSKA OPREMA I KOMPJUTERI DOO, BEOGRAD
Пивљанина Баја 75 а, Београд, Савски Венац
103627825
17591444
000-092-00-00508/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
77 ЛПФР S4F-ESDC 1.0 160 FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD
Темерински пут 50, Нови Сад
103247586
08807434
000-092-00-00515/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
78 ЕСИР Unipos ESIR v1.0 265 Unipos d.o.o. Šabac
Обилазни пут бб, Мајур, Шабац
112781295
21737810
000-092-00-00495/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
(Основни)
79 ЛПФР Fiscal Middleware 1.0201 209 KAME DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Виноградска 202, Београд, Нови Београд
104170932
20104805
000-092-00-00514/2021-0000
28.12.2021.

Преносиво
80 ЕСИР Allegra 6.0.0 324 CODEUX DOO BEOGRAD
Трнска 7, Београд, Врачар
112821082
21746282
000-092-00-00521/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Основни)
81 ЕСИР Poslovanje 2.21.0 299 ZORAN MITROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE MOFFICE DEVETI MAJ
Топличког партизанског одреда 101, Палилула, Ниш
105263169
60918970
000-092-00-00522/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
82 ЛПФР Android LPFR 1.0 332 MOJA KASA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC
Капетана Миодрага Милетића 2б
112696424
21721247
000-092-00-00525/2021-0000
29.12.2021.
03.02.2022.
Преносиво
83 ЕСИР BxPOS WIN 3.4 279 DRUŠTVO ZA RAZVOJ POSLOVNIH REŠENJA MEGAS3MS DOO SUBOTICA
Првомајска 43, Суботица
107334678
20782846
000-092-00-00526/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Основни)
84 ЛПФР InfoLPFR 1.0.0.0 274 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA INFOSYS DOO UŽICE
Међај 2, Ужице
101502409
06568483
000-092-00-00520/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
85 ЕСИР TouchPOS REST 4.0.1 339 RAJOVIĆ ZORAN PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KOMPJUTERSKIH USLUGA 013 SOFT BAVANIŠTE
Двадесетдеветог Новембра 16, Ковин, Баваниште
103590529
56680845
000-092-00-00524/2021-0000
29.12.2021.

Преносиво
(Основни)
86 ЛПФР Master LPFR 1.0 203 MASTER SOFTWARE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Милутина Миланковића 9 ж, Нови Београд, Београд
111560838
21502243
000-092-00-00527/2021-0000
30.12.2021.

Преносиво
87 ЛПФР L-PFR+ Android [SUNMI-D2MINI] 1.0.0 334 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00516/2021-0000
30.12.2021.

Преносиво
88 ЕСИР BIS POS 1.0 236 Ermedin Kamberović PR radnja za računarsko programiranje i trgovinuBKC SOFT Sjenica
Kralja Petra Prvog bb, Sjenica
107662382
62900113
000-092-00-00001/2022-0000
04.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
89 ЕСИР Softek ESIR 1.0 338 DIVAC SRDJAN PREDUZETNIK, AGENCIJA SOFTEK UŽICE
Kosovska 4/9, Užice
102833410
55773726
000-092-00-00004/2022-0000
05.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
90 ЕСИР InfoESIR S1.0 351 Privredno društvo za projektovanje informacionih sistema INFOSYS doo Užice
Međaj 2, Užice
101502409
06568483
000-092-00-00007/2022-0000
06.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
91 ЕСИР ESIR SIS 20211011 v.01 264 Preduzeće za programe i opremu informacionih sistema Softver-Informacioni Sistemi Doo
Radoja Dakića 10, Beograd, Zemun
100012822
07469381
000-092-00-00011/2022-0000
10.01.2022

Преносиво
(Напредни)
92 ЕСИР eBar eFI 1.0 286 eBar Software doo
Milke Grgurove 2a, Beograd, Voždovac
110131997
21303682
000-092-00-00012/2022-0000
10.01.2022

Преносиво
(Основни)
93 ЕСИР Sors Kasa 1.0 321 Softkom Doo
Takovska 20, Beograd, Palilula
103592993
17587528
000-092-00-00014/2022-0000
10.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
94 ЕСИР SHOPSY 1.0.0 360 RCL SYST Programska oprema i kompjuteri doo
Pivljanina Baja 75a, Beograd, Savski venac
103627825
17591444
000-092-00-00010/2022-0000
10.01.2022

Преносиво
(Основни)
95 ЕСИР Minister 7.01 61 FIS POINT DOO
Milovana Gušića 23/2, Kragujevac
108004208
20914068
000-092-00-00009/2022-0000
11.01.2022.

Преносиво
(Основни)
96 ЕСИР MFP ESIR POS 1.0.0.0.2 365 RAČUNAR DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Ljube Kovačevića 1, Valjevo
100068024
17258290
000-092-00-00017/2022-0000
13.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
97 ЕСИР Adeo POS Android ESIR v1.0 349 Preduzeće za informatički inženjering, servisiranje i prodaju biro i fiskalne opreme IT ELECTRIC DESIGN Doo
Bulevar Mihajla Pupina 10 z, vp 68, Beograd, Novi Beograd
104603333
20195576
000-092-00-00018/2022-0000
14.01.2022

Преносиво
(Основни)
98 ЕСИР EuroWin3 1.001 48 Eurobiro plus doo Beograd
Mihaila Bulgakova 8a/8, Beograd, Zvezdara
103876437
20018356
000-092-00-00020/2022-0000
17.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
99 ЕСИР MatStr 1.0.0.1 225 Zoran Kovačević PR Računarsko programiranje FISKALSOFT
Jovana Skerlića 1, Jagodina
112783278
66352439
000-092-00-00022/2022-0000
17.01.2022.

Преносиво
(Основни)
100 ЕСИР asw:mercantis POS 1.0.0 315 ASW-Inženjering preduzeće za projektovanje i realizaciju informacionih sistema doo
Takovska 45a, Palilula, Beograd
100279889
07906633
000-092-00-00021/2022-0000
17.01.2022.

Преносиво
(Напредни)