Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
101 ЕСИР NPoS 01 195 NPS preduzeće za savetovanje i usluge u informatici doo
Bulevar maršala Tolbuhina 44, Beograd, Novi Beograd
102716278
17460790
000-092-00-00025/2022-0000
18.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
102 ЕСИР CasaBlanka 2.0 263 Milan Krivokuća PR Računarsko programiranje MIN Software
Milinka Kušića 41, Ivanjica
111483551
65445417
000-092-00-00028/2022-0000
18.01.2022.

Преносиво
(Основни)
103 ЕСИР Poslovanje 2.22.0 387 Zoran Mitrović pr, Agencija za računarsko programiranje MOffice
Ulica Topličkog partizanskog odreda 101, Deveti Maj, Niš
105263169
60918970
000-092-00-00024/2022-0000
19.01.2022

Преносиво
(Напредни)
104 ЛПФР Fisco 1.0.0 123 Šturkomerc-Petrolsoft ING doo
Patrijarha Dimitrija 12i, Beograd, Rakovica
102065539
07697180
000-092-00-00031/2022-0000
19.01.2022.

Преносиво
105 ЕСИР Fiscomm 0.1.0 390 Rastko Damnjanović pr Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem SQUARE ONE CONSULTING
Vitezova Karađorđeve zvezde 50, Beograd, Zvezdara
112410326
66084027
000-092-00-00030/2022-0000
19.01.2022

Преносиво
(Основни)
106 ЛПФР Symphony LPFR 1.0.0 326 Codeux Doo
Trnska 7, Beograd, Vračar
112821082
21746282
000-092-00-00032/2022-0000
19.01.2022.

02.02.2022.
Преносиво
107 ЕСИР CST Fiscal 1.0.0.0 283 CORNERSTONE CXS doo
Strahinjića Bana 59, Beograd, Stari grad
111606273
21509345
000-092-00-00505/2021-0000
20.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
108 ЕСИР Kasa AS - V1.0.0 382 ALFASOFT Preduzeće za razvoj kompjuterskih sistema doo
Glavna 89, Ruma
100779389
08676364
000-092-00-00033/2022-0000
20.01.2022

Преносиво
(Напредни)
109 ЛПФР FP-700MX 1.0 295 INT RASTER Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge doo
Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00034/2022-0000
20.01.2022

Преносиво
110 ЕСИР Perfect-MP Perfect-MP v1.0 350 Zoran Urošević pr Obrada podataka Perfect Software
Bulevar oslobođenja 25, Čačak
111177807
65242290
000-092-00-00037
21.01.2022

Преносиво
(Напредни)
111 ЕСИР Cashit ESIR1 2.0 45 Preduzeće za informatički inžinjering Bus computers doo
Nemanjina 36, Kikinda
100710723
08732752
000-092-00-00039/2022-0000
21.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
112 ЕСИР VICPOS 1.0 408 Društvo sa ograničenom odgovornošću VICTORIA za proizvodnju info-sistema, marketing i trgovinu
Slavka Rodića 41, Sremska Kamenica, Novi Sad
100803721
08636818
000-092-00-00040/2022-0000
24.01.2022

Преносиво
(Напредни)
113 ЛПФР Teron Android TPS900 LPFR 1.1 403 Teron doo
Ustanička 196/61, Beograd, Zvezdara
111758195
21535222
000-092-00-00043/2022-0000
25.01.2022

Преносиво
114 ЕСИР Ansoft Backoffice POS 2.0 388 Agencija za kompjuterski inženjering Ansoft Ansar Dreković pr
Revolucije bb, Tutin
102503705
55769630
000-092-00-00047/2022-0000
25.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
115 ЕСИР MpsPosMarket 3.0 346 Saša Milošević pr Agencijsko-trgovinska radnja Milenijum
Donjoškolska 31, Kovačevac, Mladenovac
101478891
55330484
000-092-00-00044/2022-0000
25.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
116 ЕСИР GSDPos 1.1.1 4 AGENCIJA GOĐEVAC GOĐEVAC SLOBODAN PREDUZETNIK
Sarajevska 14,Valjevo
103456441
65446109
000-092-00-00048/2022-0000
25.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
117 ЕСИР InfinityPOS 2.0 370 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE INFODATA GROUP DOO
Ratka Pavlovića 12, Leskovac
104822899
20246588
000-092-00-00050/2022-0000
26.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
118 ЕСИР МХПЕРП 1.0 410 MHP doo
Bulevar oslobođenja 162, Beograd, Voždovac
105624659
20423234
000-092-00-00051/2022-0000
26.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
119 ЕСИР Imperia.v1 1.01 188 Ljubomir Jelić pr Izrada računarskih programa Imperia.V1
Majdan bb, Gornji Milanovac
112538959
66171990
000-092-00-00053/2022-0000
26.01.2022.

Преносиво
(Основни)
120 ЕСИР JS-ESIR JS/1.01 422 Janoš Feher pr Agencija za obradu podataka Jusoft
Rade Končara 50, Ada
101092235
55530947
000-092-00-00054/2022-0000
27.01.2022

Преносиво
(Основни)
121 ЕСИР MSTESIR 1.0.0.0 337 Slavoljub Lero pr Agencija za računarsko programiranje MS team software solutions
Dunavski kej 16, Beograd, Stari grad
112435698
66101479
000-092-00-00055/2022-0000
28.01.2022

Преносиво
(Напредни)
122 ЕСИР MatKafe 1.0.0.1 419 ZORAN KOVAČEVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE FISKALSOFT JAGODINA
Јована Скерлића 1, Јагодина
112783278
66352439
000-092-00-00057/2022-0000
31.01.2022.

Преносиво
(Основни)
123 ЕСИР Easy POS 1.0 357 Codeless solutions doo
Jovana Cvijića 19, Novi Sad
112096871
21606782
000-092-00-00015/2022-0000
31.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
124 ЕСИР IN FORMO V1.0 296 In-Formo wide doo
Ibarska 5a, Beograd
110281538
21329924
000-092-00-00056/2022-0000
31.01.2022

Преносиво
(Напредни)
125 ЕСИР PENpos Android Penpos 1.0 401 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00059/2022-0000
31.01.2022.

Преносиво
(Напредни)
126 ЕСИР Master Software 1.0 359 MASTER SOFTWARE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Милутина Миланковића 9 ж, Нови Београд, Београд
111560838
21502243
000-092-00-00060/2022-0000
01.02.2022.

Преносиво
(Основни)
127 ЕСИР MY ESIR 1.0 433 AGENCIJA ABAKUS PLUS ALEKSANDAR SENIČIĆ PR KRALJEVO
Трг српских ратника 3/29, Краљево
101069415
56815252
000-092-00-00063/2022-0000
01.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
128 ЕСИР TSMarket v3.0 369 ALEKSANDRA SAVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE TREND NO1 PLATIČEVO
Лале Јанића 30, Платичево, Рума
107647930
62890029
000-092-00-00061/2022-0000
01.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
129 ЛПФР Symphony-LPFR 2.0.0 478 CODEUX DOO BEOGRAD
Трнска 7, Београд, Врачар
112821082
21746282
000-092-00-00065/2022-0000
02.02.2022.

Преносиво
130 ЕСИР Calculus Kasa 2022.1 335 CALCULUS PREDUZEĆE ZA KONSALTING, MARKETING I USLUGE DOO BEOGRAD (STARI GRAD)
Студенстки трг 19/3, Београд, Стари Град
103314980
17543270
000-092-00-00066/2022-0000
02.02.2022.

Преносиво
(Основни)
131 ЛПФР Europos-PFR 2.0 308 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Булевар Уметности 27, Београд, Нови Београд
100008800
06538088
000-092-00-00069/2022-0000
02.02.2022.

Преносиво
132 ЕСИР NYPOS 1.8 272 NEW YORKER SRBIJA DOO BEOGRAD
Стојана Новаковића 1, Београд
104696328
20217634
000-092-00-00062/2022-0000
03.02.2022.

Непреносиво
133 ЕСИР CPS ESIR 1.0 374 PREDRAG ĐORĐEVIĆ PR KOMPJUTERSKO PROGRAMIRANJE COMPEX SOFT LESKOVAC
Николе Ђурића 152, Лесковац
109904390
64507354
000-092-00-00067/2022-0000
03.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
134 ЕСИР Europos ESIR 2.0.0.2 431 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Булевар Уметности 27, Београд, Нови Београд
100008800
06538088
000-092-00-00072/2022-0000
03.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
135 ЛПФР Android-LPFR 2.0 486 MOJA KASA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC
Капетана Миодрага Милетића 2б, Београд, Вождовац
112696424
21721247
000-092-00-00073/2022-0000
03.02.2022.

Преносиво
136 ЛПФР Tesla Android L-PFR 1.0.0. 222 Comtrade Distribution d.o.o. Beograd
Булевар Зорана Ђинђића 125и, Београд, Нови Београд
100000104
17172140
000-092-00-00075/2022-0000
03.02.2022.

Преносиво
137 ЕСИР UPIS.Kasa 3.0 383 DRUŠTVO ZA INFORMATIČKI INŽENJERING IIB DOO, BEOGRAD (ČUKARICA)
Шумадијски трг 6б, Београд, Чукарица
101014611
07428537
000-092-00-00076/2022-0000
04.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
138 ЕСИР InfosysESIR 1.0.0.0 380 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA INFOSYS DOO UŽICE
Међај 2, Ужице
101502409
06568483
000-092-00-00078/2022-0000
04.02.2022.

Преносиво
(Основни)
139 ЕСИР WIN Fiskal 1.0 426 IT Creator SLTS d.o.o. Beograd-Vračar
Крунска 24, Београд, Врачар
108609808
21033626
000-092-00-00078/2022-0000
04.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
140 ЛПФР CUBE LPFR 1.0.0.0 479 CORNERSTONE CXS DOO BEOGRAD-STARI GRAD
Страхињића бана 59, Београд
111606273
21509345
000-092-00-00080/2022-0000
04.02.2022.

Преносиво
141 ЛПФР GALEB GT10 LPFR 1.0 472 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Поцерска 111, Шабац
108561448
21024040
000-092-00-00084/2022-0000
07.02.2022.

Преносиво
142 ЕСИР TAURPOS 2022.1 451 МИЛОВАН ПОПОВИЋ ПР ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ TAURYSS БЕОГРАД
Недељка Чабриновића 14/2, Београд, Чукарица
111864013
65711532
000-092-00-00086/2022-0000
08.02.2022.

Преносиво
(Основни)
143 ЕСИР IT-POS 1.0 398 Inova Tech doo Beograd
Ратка Митровића 130/19, Београд, Чукарица
110441595
21350516
000-092-00-00087/2022-0000
08.02.2022.

Преносиво
(Само за аутомате)
144 ЕСИР GALEB GT10 ESIR 1.0 313 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Поцерска 111, Шабац
108561448
21024040
000-092-00-00083/2022-0000
09.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
145 ЛПФР 88lpfr 1.0 475 88SOFT DOO BEOGRAD - ZVEZDARA
Кисела Вода 2/6, Београд, Звездара
112814770
21745243
000-092-00-00090/2022-0000
09.02.2022.

Преносиво
146 ЛПФР MtnLPFR 1.0.1 482 PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA I PROMET NA VELIKO, EKSPORT-IMPORT MEGATREND AD, NIŠKA BANJA
Булевар Светог Цара Константина 157, Нишка Бања
100617743
07843321
000-092-00-00094/2022-0000
09.02.2022.

Преносиво
147 ЛПФР Digitron Ist Z91 LPFR 2.0.0 405 CODEUX DOO BEOGRAD
Трнска 7, Београд, Врачар
112821082
21746282
000-092-00-00095/2022-0000
09.02.2022.

Преносиво
148 ЕСИР Teron Android TPS900 ESIR 1.0 434 TERON DOO BEOGRAD
Устаничка 196/61, Београд, Звездара
111758195
21535222
000-092-00-00092/2022-0000
09.02.2022.

Преносиво
(Напредни)
149 ЕСИР Marketino 1.0 461 PRIVREDNO DRUŠTVO MARKETINO DOO BEOGRAD
Славка Родића 21/4, Београд, Раковица
112547863
21696650
000-092-00-00093/2022-0000
10.02.2022.

Преносиво
(Основни)
150 ЕСИР Activ POS 1.0 352 VIRTEV DOO NIŠ
Булевар Немањића 85А, Ниш
111932367
21574716
000-092-00-00088/2022-0000
10.02.2022.

Преносиво
(Напредни)