Порески календар

сеп 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
601 ЕСИР Teron ESIR 1.2 1060 TERON DOO BEOGRAD
Устаничка 196/61, Београд, Звездара
111758195
21535222
000-092-00-00656/2022-0000
15.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
602 ЕСИР MaxPOS 1.0.0 904 BORIAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE EXTREMUM BEOGRAD - ZVEZDARA
Витезова Карађорђеве звезде 50, Београд-Звездара
112347479
66042928
000-092-00-00657/2022-0000
15.06.2022.

Преносиво
(Основни)
603 ЕСИР Phoenix by Nimi Soft 1.0.0.0 734 NIMI SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ODRŽAVANJE ELEKTRONSKIH I KOMPJUTERSKIH UREĐAJA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT
Булевар Краља Александра 296, Београд-Звездара
101718576
07910622
000-092-00-00659/2022-0000
15.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
604 ЕСИР ECG Fiskalni računi 1.0.0.0 1047 ECG SUMMIT doo Beograd-Čukarica
Стевана Белића 24, Београд-Чукарица
112352167
21656682
000-092-00-00658/2022-0000
16.06.2022.

Непреносиво
605 ЕСИР SAP HANA 7.6 PL8 1063 HANSA FLEX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU HIDRAULIČNIM PROIZVODIMA DOO BEOGRAD (ČUKARICA)
Лоле Рибара 120, Београд-Чукарица
101798942
08732868
000-092-00-00660/2022-0000
16.06.2022.

Непреносиво
606 ЕСИР EvocatiFiscal 1.01 860 DEJAN BOGDANOVIĆ PR KONSULTANTSKE DELATNOSTI U OBLASTI INFORMACIONE TEHNOLOGIJE EVOCATI BEOGRAD-ČUKARICA
Петра Мартиновића 22, Београд-Чукарица
107788369
62991780
000-092-00-00662/2022-0000
17.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
607 ЕСИР SMAJ ESIR 3.0 1106 SAŠA PUŠICA PR AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE SMAJ BUSINESS BOR
Црновршких бригада 6/1, Бор
100499203
60449007
000-092-00-00667/2022-0000
20.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
608 ЕСИР Microsoft Dynamics Business Central FiscalizationSR ESIR 1.0 1094 HYUNDAI SRBIJA DOO BEOGRAD
Милутина Миланковића 7 в, Београд-Нови Београд
109030561
21114804
000-092-00-00669/2022-0000
21.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
609 ЕСИР Digi KasaB 1.0 1098 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU S.O.K. KRALJEVO
Мирка Луковића 2, Краљево
105320485
20354747
000-092-00-00671/2022-0000
22.06.2022.

Преносиво
(Основни)
610 ЕСИР ProgramIN ESIR 1.0.0 504 IGOR TRPČEVIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA PROGRAM IN NOVI SAD
Алмашка 17а, Нови Сад
103917198
57013575
000-092-00-00672/2022-0000
22.06.2022.

Преносиво
(Основни)
611 ЛПФР MST LPFR 1.0.0.0 69 SLAVOLJUB LERO PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE MS TEAM SOFTWARE SOLUTIONS BEOGRAD - STARI GRAD
Дунавски кеј 16, Београд-Стари Град
112435698
66101479
000-092-00-00675/2022-0000
23.06.2022.

Преносиво
612 ЕСИР Navigator RPS Blagajna 1.15 1073 NAVIGATOR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, KONSALTING I USLUGE NOVI SAD
Зрењанински пут 8, Нови Сад
103417140
08816883
000-092-00-00679/2022-0000
23.06.2022.

Преносиво
(Основни)
613 ЕСИР Amrest RES3700 to POS2SDC KFC 1.0.0 1054 AmRest d.o.o. Beograd
Зеленгорска 1 г, Београд-Нови Београд
105213141
20343052
000-092-00-00676/2022-0000
24.06.2022.

Непреносиво
614 ЕСИР WebPOS 22.1 841 M & I SYSTEMS, CO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INFORMATIČKI INŽENJERING, MENADŽMENT, KONSALTING, REINŽENJERING
Булевар војводе Степе 16, Нови Сад
101628606
08226482
000-092-00-00680/2022-0000
24.06.2022.

Преносиво
(Основни)
615 ЕСИР NEK TURIZAM 1.0 729 NIŠ-EKSPRES DOO NIŠ ČAMURLIJA
Стевана Синђелића 59, Чамурлија, Ниш-Црвени Крст
100615493
07133731
000-092-00-00684/2022-0000
27.06.2022.

Непреносиво
616 ЕСИР ESIR SIS M 02 1097 PREDUZEĆE ZA PROGRAME I OPREMU INFORMACIONIH SISTEMA SOFTVER-INFORMACIONI SISTEMI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
Радоја Дакића 10, Београд-Земун
100012822
07469381
000-092-00-00685/2022-0000
27.06.2022.

Преносиво
(Само за аутомате)
617 ЕСИР KASA 1.0 1109 OLEG RADOJE PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE KLIK INŽENJERING NOVI SAD
Миленка Павловића 4, Нови Сад
113089134
66569713
000-092-00-00688/2022-0000
28.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
618 ЕСИР EleFakt ESIR 1.0 1102 ADVIG DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Змајевачка 19, Београд-Чукарица
112631046
21709832
000-092-00-00689/2022-0000
29.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
619 ЕСИР PENpos Android 2.0 1111 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00699/2022-0000
29.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
620 ЕСИР Amrest RES3700 to POS2SDC SBX 1.0.0 1055 AmRest Coffee d.o.o. Beograd
Зеленгорска 1 г, Београд-Нови Београд
110313032
21335517
000-092-00-00701/2022-0000
30.06.2022.

Непреносиво
621 ЕСИР Rcl Fiscal Middleware 2.0 1090 RCL SYST PROGRAMSKA OPREMA I KOMPJUTERI DOO, BEOGRAD
Пивљанина Баја 75 а, Савски Венац
103627825
17591444
000-092-00-00703/2022-0000
30.06.2022.

Преносиво
(Напредни)
622 ЕСИР CMV-LAB 1.1 1066 AMSS-CENTAR ZA MOTORNA VOZILA DOO BEOGRAD
Кнегиње Зорке 58, Београд-Врачар
100345283
17207296
000-092-00-00702/2022-0000
30.06.2022.

Непреносиво
623 ЕСИР Rent a bike 1.0.0.0 1096 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOCUS ČAČAK
Милоша Ћосића 8, Чачак
100899125
17342401
000-092-00-00704/2022-0000
30.06.2022.

Преносиво
(Основни)
624 ЕСИР Quorion QMP60 1.33.24 1082 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I INŽENJERING SHOLLEX DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Војводе Степе 118, Београд-Вождовац
100373467
07551088
000-092-00-00705/2022-0000
01.07.2022.

Преносиво
(Основни)
625 ЕСИР Quorion QMP6000 1.33.24 1083 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I INŽENJERING SHOLLEX DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Војводе Степе 118, Београд-Вождовац
100373467
07551088
000-092-00-00706/2022-0000
01.07.2022.

Преносиво
(Основни)
626 ЕСИР InfoSOFT Kasa 3.0 3.0 577 SVETOZAR JANKETIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA INFOSOFT BANATSKI KARLOVAC
Војводе Мишића 39, Банатски Карловац, Алибунар
101818423
55513341
000-092-00-00708/2022-0000
04.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
627 ЕСИР Babylon Park POS ESIR 1092 Babylon Park d.o.o. Beograd-Palilula
Уралска 3,локал РО.ЛО.11, Београд-Палилула
111514070
21494046
000-092-00-00712/2022-0000
06.07.2022.

Непреносиво
628 ЛПФР DocusESDC 1.0.0.0 647 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOCUS ČAČAK
Милоша Ћосића 8, Чачак
100899125
17342401
000-092-00-00718/2022-0000
07.07.2022.

Преносиво
629 ЕСИР Click POS+ 1.0 1117 CODELESS SOLUTIONS DOO NOVI SAD
Јована Цвијића 19, Нови Сад
112096871
21606782
000-092-00-00720/2022-0000
08.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
630 ЕСИР SuperHosting billing system 1.0 1048 Superhosting doo Beograd-Stari Grad
Кнеза Михаила 33, Београд-Стари Град
111340993
21465542
000-092-00-00721/2022-0000
08.07.2022.

Непреносиво
631 ЕСИР FinkoESIRLink 1 1021 EPN SOFT DOO SUBOTICA
Лајоша Јоа 46/5, Суботица
111931825
21574384
000-092-00-00719/2022-0000
08.07.2022.

Преносиво
(Основни)
632 ЕСИР Web POS+ 1.0 1118 CODELESS SOLUTIONS DOO NOVI SAD
Јована Цвијића 19, Нови Сад
112096871
21606782
000-092-00-00723/2022-0000
08.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
633 ЕСИР Kasse2010 15.02.01 836 PEEK & CLOPPENBURG D.O.O. BEOGRAD
Војислава Илића 141, Београд-Звездара
105262141
20346701
000-092-00-00725/2022-0000
11.07.2022.

Непреносиво
634 ЕСИР CityPlusESIR 1.0 897 CITY FACILITY DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Уроша Мартиновића 13, Београд-Нови Београд
106175380
20548592
000-092-00-00731/2022-0000
13.07.2022.

Непреносиво
635 ЛПФР AvantechLPFR 1.0 790 AVANTECH ELECTRONICS PROVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET RAČUNARSKE I ELEKTRONSKE OPREME BEOGRAD (ZVEZDARA)
Живојина Жујовића 14, Београд-Звездара
105386304
20361107
000-092-00-00732/2022-0000
13.07.2022.

Преносиво
636 ЛПФР Digitron Ist Z100 1.0.0 1095 CODEUX DOO BEOGRAD
Трнска 7, Београд, Врачар
112821082
21746282
000-092-00-00735/2022-0000
15.07.2022.

Преносиво
637 ЕСИР eZenit 1.0.0.0 1079 PREDUZEĆE ZA DIGITALNI INŽENJERING DIGIPRO DOO, ŠABAC
Јеле Спиридоновић Савић 22, Шабац
106640553
20649941
000-092-00-00736/2022-0000
15.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
638 ЕСИР Meda 1.0 953 PANONIT DOO ZA SISTEME ZASNOVANE NA RAČUNARU RAZVOJ I PROIZVODNJU U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NOVI SAD
Мирослава Антића 7, Нови Сад
104948838
20276037
000-092-00-00733/2022-0000
19.07.2022.

Преносиво
(Основни)
639 ЕСИР DP-25 POS 2.0 1121 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00748/2022-0000
25.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
640 ЕСИР Vista Entertainment Solutions 5.0 832 CINEPLEXX SRB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Јурија Гагарина 16-16а, Београд-Нови Београд
107166872
20766867
000-092-00-00750/2022-0000
25.07.2022.

Непреносиво
641 ЕСИР digiPOS 1.0 13 DOO ZA PROIZVODNJU PROJEKTOVANJE I TRGOVINSKU USLUŽNU DELATNOST SOFTVERA I ELEKTRONSKE OPREME DIGI-ELETRONIC
Томе Живановића 35, Параћин
107093618
20740493
000-092-00-00752/2022-0000
25.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
642 ЕСИР PSZ Poslovanje 2.0.0 1112 MILAN JANKOVIĆ PR TRGOVINA NA MALO KUĆNIM LJUBIMCIMA I HRANOM ZA KUĆNE LJUBIMCE PET SHOP ZEKA KNJAŽEVAC
Карађорђева 10, Књажевац
108651827
63601888
000-092-00-00751/2022-0000
26.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
643 ЕСИР Krojačeva škola - ESIR 0.0.1 1127 КРОЈАЧЕВА ШКОЛА ДОО Београд-Земун
Кеј Ослобођења 29, Београд-Земун
108147131
20940115
000-092-00-00735/2022-0000
27.07.2022.

Непреносиво
644 ЕСИР WP-500 POS 2.0 1123 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00754/2022-0000
27.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
645 ЕСИР DP-150 POS 2.0 1120 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00755/2022-0000
29.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
646 ЕСИР WP-50 POS 2.0 1122 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00756/2022-0000
29.07.2022.

Преносиво
(Напредни)
647 ЛПФР WP-500 LPFR 1.0 1069 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00757/2022-0000
29.07.2022.

Преносиво
648 ЕСИР aPOS 1.1 1137 A1 Srbija d.o.o. Beograd
Милутина Миланковића 1ж, Београд-Нови Београд
104704549
20220023
000-092-00-00764/2022-0000
02.08.2022.

Непреносиво
649 ЕСИР KOV Technology ESIR 1.0 922 KOV TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-ZVEZDARA
Живојина Жујовића, Београд-Звездара
109262399
21151335
000-092-00-00765/2022-0000
03.08.2022.

Непреносиво
650 ЕСИР ESIR-Coligor 1.1 1124 DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE COLIGOR D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR
Максима Горког 53, Београд-Врачар
107985786
20910313
000-092-00-00770/2022-0000
05.08.2022.

Преносиво
(Напредни)