Порески календар

апр 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
701 ЕСИР w_ESIR_API 1.0 1200 WALTER BBQ д.о.о. Београd-Раковица
Патријарха Димитрија 12, Београд - Раковица
108918724
21093564
000-092-00-00921/2022-0000
15.12.2022.

Непреносиво
702 ЕСИР LRL 1.0 1183 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE L OREAL BALKAN DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Булевар Зорана Ђинђића 64 a/IV, Београд-Нови Београд
103565430
17573616
000-092-00-00916/2022-0000
16.12.2022.

Непреносиво
703 ЕСИР Shiji Infrasys Cloud POS 1.0 1146 Shiji Technology d.o.o. Beograd
Његошева 8/5, Београд - Врачар
113225284
21826987
000-092-00-00929/2022-0000
15.12.2022.

Преносиво
(Основни)
704 ЕСИР NEK ANDROID 1.0 1189 NIŠ-EKSPRES DOO NIŠ ČAMURLIJA
Стевана Синђелића 59, Чамурлија, Ниш-Црвени Крст
100615493
07133731
000-092-00-00939/2022-0000
20.12.2022.

Непреносиво
705 ЕСИР Perpetuum Mobile Kasa 2.0 1202 PROIZVODNO USLUŽNA RADNJA PERPETUUM MOBILE SLOBODAN KOSTIĆ PR KRUŠEVAC
Светозара Мијатовића 22, Крушевац
105705161
62006625
000-092-00-00936/2022-0000
20.12.2022.

Преносиво
(Напредни)
706 ЕСИР Oracle MICROS Simphony 19 1143 Oracle Srbija & Crna Gora doo Preduzeće za promet softvera i usluge Beograd
Милутина Миланковића 1И, Београд-Нови Београд
102416213
17452002
000-092-00-00938/2022-0000
20.12.2022.

Преносиво
(Основни)
707 ЕСИР 1C:ERP2 2.5.7 908 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOCUS ČAČAK
Милоша Ћосића 8, Чачак
100899125
17342401
000-092-00-00946/2022-0000
21.12.2022.

Преносиво
(Основни)
708 ЛПФР Fis4LPFR 21.1.1 81 Preduzeće za trgovinu i usluge Farba centar d.o.o. Beograd-Rakovica
Станка Пауновића-Вељка 37, Београд-Раковица
108466230
21005401
000-092-00-00002/2023-0000
06.01.2023.

Преносиво
709 ЕСИР SiSoftPOS 2.0 1152 IVAN STANKOVIĆ PR, AGENCIJA ZA IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA I SAVETOVANJE SI SOFT KRUŠEVAC
Благоја Паровића 2/26, Крушевац
106446115
61367110
000-092-00-00947/2022
22.12.2022.

Преносиво
(Напредни)
710 ЕСИР Sun Soft POS 1.0 368 SUN SOFT DOO, BEOGRAD
Браће Барух 20Б 4, Београд
105686237
20439602
000-092-00-00965/2022-0000
30.12.2022.

Преносиво
(Основни)
711 ЕСИР CAREOLL FiscalCommunicator 3.0.x 1206 LANACO INFORMACIONE TEHNOLOGIJE DOO BEOGRAD-VRAČAR
Сазанова 3, Београд-Врачар
108050576
20923130
000-092-00-00961/2022-0000
28.12.2022.

Преносиво
(Основни)
712 ЕСИР I Buddy 1.0.0 1197 DEJAN VELIMIROVIĆ PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE DVSOFTWARE BELA CRKVA
Пролетерска 46, Бела Црква
108707845
63644153
000-092-00-00960/2022-0000
28.12.2022.

Преносиво
(Напредни)
713 ЛПФР jLPFR 1.0 671 EMINA ŽEKIĆ PR, KONSALTING ECO, SOMBOR
Краља Петра I 8 В, Сомбор
107361959
62691204
000-092-00-00003/2023-0000
06.01.2023.

Преносиво
714 ЕСИР eActiva 1.02 885 PETAR ŠUPICA PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME MAGNETIX BAČKA TOPOLA
Маршала Тита 113, Бачка Топола
108548936
63529320
000-092-00-00006/2023-0000
09.01.2023.

Преносиво
(Напредни)
715 ЕСИР ewapos 2.0 1195 EWASOFT DOO Novi Sad
Новосадског сајма 2, Нови Сад
106830765
20688521
000-092-00-00008/2023-0000
11.01.2023.

Преносиво
(Напредни)
716 ЕСИР POSitiv 3.0 1199 LOGOSOFT INFORMATIČKI INŽENJERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Булевар Милутина Миланковића 110, Београд-Нови Београд
100135315
06728618
000-092-00-00012/2023-0000
18.01.2023.

Преносиво
(Напредни)
717 ЕСИР I-CASH 1.0.0.1 1214 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I INŽENJERING SHOLLEX DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Војводе Степе 118, Београд-Вождовац
100373467
07551088
000-092-00-00050/2023-0000
28.02.2023.

Преносиво
(Напредни)
718 ЕСИР NEK Kartomat 1.0 1213 NIŠ-EKSPRES DOO NIŠ ČAMURLIJA
Стевана Синђелића 59, Чамурлија, Ниш-Црвени Крст
100615493
07133731
000-092-00-00036/2023-0000
13.02.2022.

Непреносиво
719 ЛПФР A-LPFR 1.1 1163 AGENCIJA ZA KOMPJUTERSKI INŽENJERING ANSOFT ANSAR DREKOVIĆ PR TUTIN
Револуције бб, Тутин
102503705
55769630
000-092-00-00065/2023-0000
13.03.2023.

Преносиво
720 ЕСИР Billko 1.0.0 1212 VISIT ONLINE privredno društvo za razvoj održivog turizma baziranog na inovativnim tehnologijama d.o.o. Beograd
Билећка 67, Београд-Вождовац
113416348
21863289
000-092-00-00068/2023-0000
17.03.2023.

Преносиво
(Основни)
721 ЕСИР asw:mercantis POS 1.0.1 1219 ASW-INŽENJERING PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I REALIZACIJU INFORMACIONIH SISTEMA DOO BEOGRAD (PALILULA)
Таковска 45а, Београд, Палилула
100279889
07906633
000-092-00-00059/2023-0000
08.03.2023.

Преносиво
(Напредни)
722 ЕСИР e-KASA22 V 2.0 1227 IGOR CUPLIĆ PR SERVIS ZA POPRAVKU RAČUNARA MG-SOFT JAGODINA
ТЦ Кајсијар II бб, Јагодина
103305227
56808302
000-092-00-00062/2023-0000
09.03.2023.

Преносиво
(Напредни)
723 ЛПФР DocusESDC 1.0.0.1 1160 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOCUS ČAČAK
Милоша Ћосића 8, Чачак
100899125
17342401
000-092-00-00066/2023-0000
13.03.2023.

Преносиво