Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
751 ЛПФР POINTER Fiscal ESDC 4.0 1246 MONTRILO IT DOO BEOGRAD
Михаила Богићевића 5, Београд-Савски Венац
112722863
21726443
000-092-00-00190/2023-0000
06.07.2023.

Преносиво
752 ЕСИР Akord Web - kasa Plus V 2.01 1252 Ada Soft d.o.o. Novi Sad
Пере Подадића 7/4, Нови Сад
108745347
21059234
000-092-00-00205/2023-0000
20.07.2023.

Преносиво
(Напредни)
753 ЕСИР eFiskalko 0.5.1 1151 ENON Solutions d.o.o. Beograd-Vračar
Господара Вучића 149, Београд-Врачар
110302018
21333603
000-092-00-00208/2023-0000
27.07.2023.

Преносиво
(Напредни)
754 ЕСИР UniPOS+ 5.1.21.1 1264 UNISOFT PLUS DOO SOMBOR
Стапарски пут 12 С, Сомбор
106434765
20600926
000-092-00-00206/2023-0000
26.07.2023.

Преносиво
(Напредни)
755 ЕСИР Station24 POS 1.0 1267 LANACO INFORMACIONE TEHNOLOGIJE DOO BEOGRAD-VRAČAR
Сазанова 3, Београд-Врачар
108050576
20923130
000-092-00-00213/2023-0000
02.08.2023.

Преносиво
(Основни)
756 ЕСИР Collab POS 1.0 1268 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD
Tošin Bunar 179g, Beograd-Novi Beograd
100416234
17233041
000-092-00-00215/2023-0000
14.08.2023.

Непреносиво
757 ЛПФР RIVIA ELPFR 1.0.0 1250 RIVIA DIABET FARM DOO BEOGRAD
Булевар Арсенија Чарнојевића 135, Београд-Нови Београд
106707128
20664282
000-092-00-00226/2023-0000
24.08.2023.

Преносиво
758 ЛПФР GS L-PFR 1.0.0.0 1272 LAZAR RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE GOLDEN SOLUTION GORIČANI ČAČAK
Горичани бб, Горичани-Чачак
111996250
65797186
000-092-00-00246/2023-0000
29.09.2023.

Преносиво
759 ЕСИР EWAPOS 1.0 1286 EWAERP DOO NOVI SAD
Новосадског сајма 2, Нови Сад
113459782
21871010
000-092-00-00264/2023-0000
19.10.2023.

Преносиво
(Напредни)
760 ЕСИР NP Retail 1.0 1230 NAVIPARTNER d.o.o. Beograd-Savski Venac
Хероја Милана Тепића 13, Београд-Савски Венац
111911206
21567850
000-092-00-00267/2023-0000
24.10.2023.

Преносиво
(Напредни)
761 ЛПФР SmartLPFR 1.0 1261 SMARTPARK DOO BEOGRAD-ZEMUN
Александра Дубчека 20, Београд-Земун
111945580
21578959
000-092-00-00260/2023-0000
18.10.2023.

Преносиво
762 ЛПФР Start petrol LPFR 1.0.0.0 1243 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU START-PETROL 2013 ŠABAC
Ранка Алимпића 76, Шабац
108115616
20933917
000-092-00-00272/2023-0000
27.10.2023.

Преносиво
763 ЛПФР asw:lpfr 2.1.0 1234 ASW-INŽENJERING PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I REALIZACIJU INFORMACIONIH SISTEMA DOO BEOGRAD (PALILULA)
Таковска 45а, Београд-Палилула
100279889
07906633
000-092-00-00263/2023-0000
19.10.2023.

Преносиво
764 ЕСИР NAV 2015 with LS 1.0.0.1 1273 KRAJNIK RS POSLOVNA REŠENJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Париске комуне 41, Београд-Нови Београд
107020790
20725737
000-092-00-00268/2023-0000
23.10.2023.

Преносиво
(Напредни)
765 ЛПФР EWALPFR 1.0 1288 EWAERP DOO NOVI SAD
Новосадског сајма 2, Нови Сад
113459782
21871010
000-092-00-00279/2023-0000
02.11.2023.

Преносиво
766 ЕСИР DodoIS 1.0 1256 Anton Nefedev PR Picerije ANGARA Novi Sad
Дунавска 15, Нови Сад
112974743
66479366
000-092-00-00273/2023-0000
27.10.2023.

Непреносиво
767 ЕСИР Бади 3.0.0 1289 DEJAN VELIMIROVIĆ PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE DVSOFTWARE BELA CRKVA
Пролетерска 46, Бела Црква
108707845
63644153
000-092-00-00283/2023-0000
06.11.2023.

Преносиво
(Напредни)
768 ЕСИР MHS 1.0 786 PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU LESNINA S DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Рајкова улица 40, Београд-Нови Београд
103132663
17517422
000-092-00-00293/2023-0000
17.11.2023.

Непреносиво
769 ЕСИР IT-POS Android 1.0 1296 Inova Tech doo Beograd
Ратка Митровића 130, Београд-Чукарица
110441595
21350516
000-092-00-00300/2023-0000
23.11.2023.

Преносиво
(Основни)
770 ЕСИР Parking System 1.0.0.0 1295 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRUŽANJE USLUGA SYNAPSE TECH DOO BEOGRAD
Булевар Арсенија Чарнојевића 99А, Београд-Нови Београд
113485366
21875678
000-092-00-00294/2023-0000
22.11.2023.

Преносиво
(Основни)
771 ЕСИР JetCash.NET 4.8 1271 JetTech DOO Beograd
Мицкијевичева 11, Београд-Вождовац
113241461
21830305
000-092-00-00305/2023-0000
29.11.2023.

Преносиво
(Напредни)
772 ЕСИР Tripundo doo - ESIR 1.0 1304 TRIPUNDO d.o.o. Beograd
Новоградска 13, Београд-Земун
113969151
21951285
000-092-00-00308/2023-0000
01.12.2023.

Непреносиво
773 ЕСИР Concept Club fiskal 2.0.0 1303 Concept club doo Zlatibor
Миладина Пећинара 52А, Златибор-Чајетина
112446720
21676128
000-092-00-00329/2023-0000
21.12.2023.

Преносиво
(Напредни)
774 ЕСИР Start petrol ESIR 1.0.0.0 1274 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU START-PETROL 2013 ŠABAC
Ранка Алимпића 76, Шабац
108115616
20933917
000-092-00-00311/2023-0000
07.12.2023.

Непреносиво
775 ЕСИР G-POS 1.0.0 1218 LAZAR RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE GOLDEN SOLUTION GORIČANI ČAČAK
Горичани бб, Горичани
111996250
65797186
000-092-00-00317/2023-0000
14.12.2023.

Преносиво
(Основни)
776 ЕСИР NetRačuni 1.0.0 1308 WDEV DOO SUBOTICA
Стеријина 29, Суботица
111879701
21559407
000-092-00-00318/2023-0000
14.12.2023.

Преносиво
(Основни)
777 ЕСИР Kapital IS 2.0 1285 KapitalSoft d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Ђорђа Станојевића 12, Београд-Нови Београд
111399481
21475831
000-092-00-00319/2023-0000
14.12.2023.

Преносиво
(Напредни)
778 ЕСИР EcoOne Kasa 1.1 1294 LANACO INFORMACIONE TEHNOLOGIJE DOO BEOGRAD-VRAČAR
Сазанова 3, Београд-Врачар
108050576
20923130
000-092-00-00005/2024-0000
11.01.2024.

Преносиво
(Напредни)
779 ЕСИР eFiskalna.rs 1.0.0 1130 Удружење привредника Србије
Давидовичка 35, Београд-Палилула
107219849
28058250
000-092-00-00008/2024-0000
16.01.2024.

Преносиво
(Основни)
780 ЕСИР eResidence 1.0.0 1326 IT IQ DOO VALJEVO
Вука Караџића 53, Ваљево
114036633
21961221
000-092-00-00021/2024-0000
06.02.2024.

Преносиво
(Основни)
781 ЕСИР OnERP 10.0.0. 1307 NIKOLA STOJKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA KLIKLAK RAČUNARI NIŠ
Матејевачки пут 36, Ниш
107612662
62865644
000-092-00-00007/2024-0000
24.01.2024.

Непреносиво
782 ЕСИР Cardmanager Built-in OPT 2.4.58.0000 1314 FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD
Темерински пут 50, Нови Сад
103247586
08807434
000-092-00-00018/2024-0000
30.01.2024.

Преносиво
(Само за аутомате)
783 ЕСИР Minister 8.1 1319 MILAN ĐURASOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE 21START.RS KRAGUJEVAC-OPORNICA
Илије Н. Милосављевића 13, Крагујевац-Опорница
114025723
67268261
000-092-00-00026/2024-0000
06.02.2024.

Преносиво
(Напредни)
784 ЕСИР Garson POS 10.1 1329 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00073/2024-0000
15.03.2024.

Преносиво
(Напредни)
785 ЕСИР G-POS Nexus 1.0.0.0 1340 LAZAR RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE GOLDEN SOLUTION GORIČANI ČAČAK
Горичани бб, Горичани
111996250
65797186
000-092-00-00053/2024-0000
05.03.2024.

Преносиво
(Основни)
786 ЕСИР PosIR 23.12.1 1347 PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I IZRADU INFORMACIONIH SISTEMA AB SOFT DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Господара Вучића 21, Београд-Врачар
100222454
07528906
000-092-00-00077/2024-0000
20.03.2024.

Преносиво
(Напредни)
787 ЕСИР iPOS 12.0.2 1337 FISCAL SOLUTIONS DOO NOVI SAD
Темерински пут 50, Нови Сад
103247586
08807434
000-092-00-00055/2024-0000
06.03.2024.

Преносиво
(Основни)
788 ЕСИР Vendor 5.1 1320 MILAN ĐURASOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE 21START.RS KRAGUJEVAC-OPORNICA
Илије Н. Милосављевића 13, Крагујевац-Опорница
114025723
67268261
000-092-00-00083/2024-0000
26.03.2024.

Преносиво
(Напредни)
789 ЕСИР LS CENTRAL 1.0 1280 KRAJNIK RS POSLOVNA REŠENJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Париске комуне 41, Београд-Нови Београд
107020790
20725737
000-092-00-00086/2024-0000
02.04.2024.

Преносиво
(Напредни)
790 ЕСИР Business Navigator 2.46 1338 NAVIGATOR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, KONSALTING I USLUGE NOVI SAD
Зрењанински пут 8, Нови Сад
103417140
08816883
000-092-00-00091/2024-0000
10.04.2024.

Преносиво
(Напредни)
791 ЕСИР VFin 1.0.0.0 1174 VIPOL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE NOVI SAD
Апатинска 4, Нови Сад
102585389
08268576
000-092-00-00095/2024-0000
16.04.2024.

Преносиво
(Напредни)
792 ЕСИР EleFakt Android ESIR 1.0 1356 ADVIG DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Змајевачка 19, Београд-Чукарица
112631046
21709832
000-092-00-00107/2024-0000
10.05.2024.

Преносиво
(Напредни)
793 ЕСИР D-Fix+ 2.0.2.81 1281 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOCUS ČAČAK
Милоша Ћосића 8, Чачак
100899125
17342401
000-092-00-00106/2024-0000
10.05.2024.

Преносиво
(Напредни)
794 ЕСИР CityExpert CRM 1.0.0 1348 CITY EXPERT GLOBAL D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD
Кнеза Михаила 1-3, Београд-Стари Град
108854724
21081337
000-092-00-00109/2024-0000
10.05.2024.

Непреносиво
795 ЛПФР CUBE LPFR ANDROID V2.0 2.0 1353 CORNERSTONE CXS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Булевар Михајла Пупина 115Д, Београд-Нови Београд
111606273
21509345
000-092-00-00099/2024-0000
13.05.2024.

Преносиво
796 ЛПФР EleFakt-Android-LPFR 1.0 1345 ADVIG DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Змајевачка 19, Београд-Чукарица
112631046
21709832
000-092-00-00120/2024-0000
27.05.2024.

Преносиво
797 ЕСИР TENDAM Ecommerce Platform SALE 1.0 1363 CORTIX DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Булевар Михајла Пупина 115 Е, Београд-Нови Београд
106888660
20700181
000-092-00-00127/2024-0000
30.05.2024.

Непреносиво
798 ЕСИР Ge-Shop 1.0.0 1361 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Поцерска 111, Шабац
108561448
21024040
000-092-00-00122/2024-0000
27.05.2024.

Непреносиво
799 ЛПФР ITBS-LPFR 22.01 1165 BORIŠA JOVIČIĆ PR AGENCIJA ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE ITBS KALUĐERICA
Краљице Катарине 7, Калуђерица
110150624
64680331
000-092-00-00119/2024-0000
27.05.2024.

Преносиво
800 ЕСИР VD PC-KASA 2022.001 1166 NENAD STOJSAVLJEVIĆ PR IZRADA PROGRAMA VELEDATA KALUĐERICA
Краљице Катарине 7, Калуђерица
106780920
62262834
000-092-00-00130/2024-0000
04.06.2024.

Преносиво
(Напредни)