Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Фискализација    еФискализација    Одговори на најчешћa питања

Одговори на најчешћa питања

slika

 НОВИ МОДЕЛ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

1. Шта подразумева нови модел фискализације?

Нови модел фискализације подразумева коришћење електронског фискалног уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QР кодом. Електронски фискални уређај осим касе, може да буде и рачунар, таблет, мобилни телефон. Такође, QR код на сваком рачуну подразумева да купци производа, односно корисници услуга, могу да провере да ли је њихов рачун издат у складу са законом.

Сваки фискални уређај ће се састојати од елеманата чију употребу мора да одобри Пореска управа. Ти елементи су процесор фискалних рачуна и електронски систем за издавање фискалних рачуна. Обвезнику фискализације остављена је могућност да, уколико има капацитета, самостално развија и имплементира уређај за потребе свог пословања, који Пореска управа одобрава пре почетка коришћења.

Нови модел подразумева и коришћење дигиталних сертификата и безбедносног елемента, као и поједностављени поступак сертификације фискалних уређаја.

2. Када почиње транзициони период и до када морам у потпуности да пређем на нови модел?

Транцизиони период ће почети 1. новембра 2021. године. У том периоду ће порески обвезници моћи постепено да прелазе на нови модел фискализације, уз обавезу да сви фискални уређаји по продајном објекту морају да буду у транзицији.  У складу са Законом о фискализацији, обвезници фискализације ће бити у обавези да у потпуности пређу на нови модел фискализације до 30. априла 2022. године.

3. Како се пријављујем/фискализујем у новом моделу?

Обвезник фискализације је у обавези да од 1.октобра 2021. године путем портала Пореске управе еПорези пријави податке о својим пословним просторима, односно пословним просторијама. Од 1. новембра путем електронског сервиса за фискализацију, којем се приступа директно са портала еПорези, ауторизоване особе обвезника фискализације траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор/пословну просторију који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Пријава се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за еФискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Неопходан је највише један безбедносни елемент по фискалном уређају. У тренутку пријаве, важно је да обвезник напомене да ли жели картицу на којој се налази безбедносни елемент у пуној величини или перфорирану, што зависи од тога какав има фискални уређај. Након преузимања безбедносног елемента, и повезивања са електронским фискалним уређајем, завршава се процес еФискализације.

4. Који фискални уређај да изаберем?

У складу са усвојеним законом, подзаконским актима и техничким упутством, порески обвезници имају на располагању широк дијапазон могућих уређаја. У складу са својим пословним потребама, порески обезник се може определити како за хардверски фискални уређај - каса, таблет, мобилни телефон, тако и за комбинацију хардверских и софтверских компоненти уређаја.

Порески обвезници са малом фреквенцијом издавања фискалних рачуна по дану, се могу определити за једноставно решење које подразумева таблет, у који ће бити убачен софтверски процесор фискалних рачуна у складу са техничким упутством, картицу која представља безбедносни елемент, а поред тога и обичан или термални штампач.

Напомињемо да обвезник фискализације може да користи постојећи фискални уређај, уколико он испуњава техничке услове, као и штампач, али да је неопходно да има нови софтверски процесор који ће бити убачен у уређај, као и картицу са безбедносним елементом, коју издаје Пореска управа. Уколико обвезник набави потпуно нови уређај, у коме се већ налази софтверски процесор, онда му је неопходна још само картица са безбедносним елементом.

5. Да ли ћу имати трошкове при преласку на нови модел фискализације?

Не, држава ће у потпуности преузети трошкове обвезника фискализације.

Сви заинтересовани могу да се пријаве преко портала Пореске управе еПорези, у периоду од 15. октобра 2021. години до 31. јануара 2022. године.

Обвезник фискализације за финансијску подршку може да се пријави само једном  током трајања Јавног позива, који је објављен на сајту Министартва привреде, те је неопходно да пре аплицирања изврши пријаву својих пословних простора, односно пословних просторија што може да учини преко портала еПорези.

Постојећи обвезници фискализације могу да по сваком пријављеном пословном простору и пословној просторији добију финансијску подршку у износу од 100 евра, као и по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра. Нови обвезници фискализације могу да добију финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра, као и за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији. Обвезници који нису евидентирани у систем ПДВ-а финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

6. Да ли је неопходно дефискализовати стари фискални уређај?

Дефискализација старих фискалних уређаја неће бити неопходна. Дефискализација ће бити аутоматски извршена повезивањем нових фискалних уређаја са сервером у Пореској управи.

7. Који су бенефити новог модела фискализације?

Нови модел фискализације ће резултирати смањењу оперативних трошкова пореских обвезника, укинуће непотребно администрирање, и самим тим створити бољи пословни амбијент. Трошкови ће бити смањени у делу издатака за ГПРС пренос података дневног извештаја, штампање контролних трака за фискалне рачуне, чување контролних трака, укидања обавезног годишњег сервиса фискалних уређаја, поступак фискализације/дефискализације фискалних уређаја, итд. Такође, нови модел фискализације допринеће смањењу сиве економије и смањиће могућност злоупотребе, што значи више новца у буџету за изградњу ауто-путева, болница, школа, вртића.

ОБВЕЗНИК ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

1. Ко је обвезник фискализације?

Обвезник фискализације је према Закону о фискализацији („Службени гласник РС“, брoj 153/20 и и 96/2021) сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало.

Промет на мало је сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја - аутомата.

Обвезник фискализације је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет на мало и то независно од начина плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), укључујући и примљене авансе за будући промет на мало, преко електронског фискалног уређаја.

Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21) одређене су делатности код чијег обављања не постоји обавеза евиднетирања промета преко електронског фискалног уређаја.

2. Послујем више година као предузетник паушалац са шифром делатности 6202 (консалтинг у ИТ) и радим искључиво са фирмама. Никада нисам имао, нити ћу имати промет на мало тј. пословање са физичким лицима. Да ли сам у обавези да набављам опрему по новом закону?

Обвезник фискализације је према Закону о фискализацији („Службени гласник РС“, број 153/20 и и 96/2021) сваки обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана и сваки обвезник пореза на добит правних лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, који врши промет на мало. Такође, обвезник фискализације дужан је да у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, изда фискални рачун коришћењем електронског фискалног уређаја. Промет на мало је сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја - аутомата. Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, која је у примени од 1.1.2022.године, наведене су делатности на које се не односи обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја. С обзиром да шифра делатности 6202 није изузета од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја Законом о фискализацији, као ни наведеном Уредбом, промет који привредни субјект оствари пружањем услуга физичким лицима дужан је да евидентира преко електронског фискалног уређаја. Сходно наведеном, промет који привредни субјект оствари пружањем услуга правним лицима и предузетницима у оквиру делатности коју обавља (осим малопродаје) није дужан да евидентира преко електронског фискалног уређаја.

3. Да ли је обвезник са шифром делатности 41.20 – изградња стамбених и нестамбених објеката приликом продаје станова физичким лицима дужан да издаје фискалне рачуне ?

Обвезник који је уписан у одговарајући регистар и који обавља промет добара на мало, односно пружа услуге физичким лицима, дужан је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе наведене су делатности на које се не односи обавеза евидентирања промета преко фискалне касе. Поменута Уредба се може наћи на сајту Пореске управе у делу Фискалне касе/Уредбе. С обзиром да шифра 41.20 није изузета од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе Законом о фискалним касама, као ни наведеном Уредбом, промет који привредни субјект оствари пружањем услуга физичким лицима дужан је да евидентира преко фискалне касе. Такође, упућујемо на мишљење Министарства финансија које се односи на евидентирање промета преко фискалне касе који оствари привредни субјект који се бави изградњом и продајом станова физичким лицима, број 430-00-00301/2007-04 од 26/11/2007. године чији део цитирамо: „ Према томе, с обзиром да продаја станова и локала физичким лицима, не спада у делатности које су изузете од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе наведеним чланом Закона, као и наведеном Уредбом, промет који оствари привредни субјект прометом добара, у конкретном случају станова и локала физичким лицима, дужан је да евидентира преко фискалне касе.“

4. Ако обављам делатност која јесте ослобођена од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, али истовремено обављам и делатност која није ослобођена, да ли морам да имам електронски фискални уређај?

Обвезник фискализације који обавља делатности ослобођене од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја у складу са Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21), а истовремено обавља и делатности које нису изузете, односно ослобођене од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја, дужан је да сваки појединачни промет на мало код обављања делатности које нису обухваћене Уредбом, евидентира преко електронског фискалног уређаја.

5. Да ли продаја преко аутомата шифра делатности 47.99 треба да се фискализује? Пробали смо према корисничком упуству да се пријавимо и стално избацује системска грешка.

Издавање фискалних рачуна ће бити обавеза свих обвезника фискализације који врше промет на мало, изузев обвезника који обављају делатности наведене Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“ број 32/21), која је у примени од 01/01/2022.

Шифра делатности 47.99 – остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко путујућих продаваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери -  у складу са Уредбом, ослобођена је обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја. Уколико, у складу са Уредбом, обављате неку од наведених делатности у оквиру шифре делатности 47.99, у том случају немате обавезу евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

ПРИЈАВА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА/ПРОСТОРИЈА

1. Где да пријавим или ажурирам податке о пословним просторима?

Обвезник фискализације дужан је да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи електронским путем достави податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај, и то за сваки пословни простор и пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање јединствене ознаке пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе и садржи следеће податке: - ПИБ пореског обвезника; - Назив, односно име и презиме обвезника фискализације; - Назив пословног простора и пословне просторије; - Тип пословног простора и пословне просторије; - Геолокацију пословног простора и пословне просторије (просторне координате); - Адресу пословног простора и пословне просторије; - Врсте делатности које се обављају у пословном простору и пословној просторији; - Датум почетка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава; - Датум привременог затварања/отварања пословног простора и пословне просторије; - Датум престанка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији; - Квадратуру пословног простора и пословне просторије; - Статус пословног простора и пословне просторије (активан/неактиван). У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

2. Приликом попуњавања пријаве ПГЈО о достављању података о пословном простору и пословним просторијама који тип "врсте пријаве" бирамо, с обзиром да имамо три продајна места у којима постоји фискална каса, а остала четири која ћемо имати су нова продајна места и за њих претпостављамо да користимо прву опцију-упис у регистар. Који тип врсте пријаве изабрати за већ постојећа продајна места?

У пријави ПГЈО (Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије) из падајућег менија "Врста пријаве" могуће је изабрати једну од три опције:

1. Упис у регистар

- користи се за прво пријављивање пословног простора и пословне просторије,

2. Брисање из регистра

- користи се за трајну одјаву пословног простора и пословне просторије

3. Промена података из регистра

- користи се за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података.

Без обзира што у неким пословним просторима већ обављате делатност, приликом првог пријављивања тих простора и просторија у Регистар пословних простора, бира се опција 1. Упис у регистар, исто као и за нове пословне просторе у којима тек планирате да започнете обављање делатности.

3. Ми смо књиговодствена агенција, имамо као клијента ауто кућу која се бави продајом половних аутомобила. До 2018. године фирма је била на адреси регистрације из АПР и ту је била фискална каса. Године 2018. узет је у закуп плац за излагање и продају возила и фискална каса је пренета ту и у каси је измењена адреса. Фирма је и даље остала на старој адреси, а ми смо у пореској пријави ПЕП-ИПЈ пријавили издвојену пословну јединицу-поменути плац у закупу на који такође уредно плаћамо порез на исплаћене закупе. Наше питање је шта ми пријављујемо у пријави ПГЈО, само издвојену јединицу на којој се налази фискална каса, или и седиште фирме и издвојену пословну јединицу, и како их категоришемо у типу пословног простора, да ли оба као фиксне?

Обвезник фискализације дужан је да пријави сваки пословни простор, односно пословну просторију у којој ће користити електронски фискални уређај.

Сваки пословни простор, односно пословна просторија, у којој се врши промет на мало, мора бити појединачно пријављен преко портала еПорези, како би обвезник могао да добије јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

У пријави ПГЈО треба да пријавите пословни простор/ просторију у којој ће се налазити електронски фискални уређај (уколико вршите промет на мало само на плацу који сте узели у закуп, онда пријвљујете само ту локацију).

У складу са  Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ) у пријави ПГЈО као тип пословног простора унеси се податак да се ради о  Фиксном пословном простору, и у том случају потребно је унети податке о адреси тог пословног простора (а не податак о адреси седишта пореског обвезника).

4. Приликом попуњавања пријаве ПГЈО наилазим на недоумицу за поље ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА од понуђених где сврстати делатности које раде на терену нпр. хидроизолатери, водоинсталатери...

Као податак о типу пословног простора и пословне просторије у пријави ПГЈО, обвезник фискализације у случају обављања делатности на преносивим продајним објектима, покретним средствима или на терену, у пољу ТИП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА треба да унесе да се ради о ПОКРЕТНОМ простору, у складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ).

5. Радим ПГЈО пријаву за теренску касу и систем ми тражи да обавезно унесем квадратуру, занима ме шта уносим квадратуру седишта? Ја сам пробала да унесем нулу и не дозвољава ми, са јединицом пролази, али нисам сигурна да ли смем тако?

У складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ), приликом попуњавања пријаве ПГЈО уносите као тип пословног простора ПОКРЕТНИ, у случају обављања делатности на преносивим продајним објектима, покретним средствима или на терену.

Када се ради о покретном пословном простору/просторији, избором овог типа, адресни подаци ће бити аутоматски попуњени седиштем пореског обвезника, док се остали подаци попуњавају ручним уносом – у поље "Додатно" је потребно унети јединствену ознаку пословног простора (нпр. регистарска ознака возила и сл.).

Поље 2.11 Квадратура се попуњава бројчаним податком о површини пословног простора (у m2).

У пријави ПГЈО потребно је да као података о квадратури седишта унесете стварну квадратуру у m2.

6. Како да попуним поље назив пословног простора у пријави ПГЈО ? У питању је фризерски салон који је регистрован у АПР-у и садржи име и презиме предузетника, опис делатности и назив а то је више од 50 знакова. Може ли само да се уписе Објекат или фризерски салон бр.1 ?

У називу пословног простора и пословне просторије (поље 2.1) потребно је унети ИСКЉУЧИВО НАЗИВ пријављеног малопродајног објекта у коме ће бити инсталиран електронски фискални уређај и нема потребе понаваљати назив, односно име и презиме обвезника фискализације, осим ако то није и назив пословног простора и пословне просторије. Такође се у ово поље не уноси адреса, тип објекта или назив делатности.

Податак о називу пословног простора и пословне просторије састоји се од Јединствене ознаке коју додељује Пореска управа и: НАЗИВА пословног простора и пословне просторије.

Податак о НАЗИВУ пословног простора и пословне просторије ће бити уписан у безбедносни елемент и не може се самостално мењати, без промене безбедносног елемента.

На сајту Пореске управе можете пронаћи објашење са примером, на линку 

7. Наша фирма се бави производњом робе широке потрошње. У оквиру просторија наше фирме, на адреси седишта имамо и регистровану малопродају, ради продаје наших производа директно физичким лицима. Такође, нудимо и могућност наручивања наших производа путем интернета, тј интернет трговину. Да ли приликом пријаве пословног простора у складу са новим законом о фискализацији морамо извршити две пријаве, при чему први пут за тип објекта бирамо фиксни објекат, а други пут бирамо даљинска трговина? И да ли у том случају морамо имати два фискална уређаја?

У складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“ број 31/21, 93/21 ) и Корисничким упутством за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем, када је у истој пословној просторији и малопродаја (продаја директно физичким лицима) и интернет продаја, можете евидентирати сав остварени промет преко једног електронског фискалног уређаја, и у том случају пријављује се 1 пословни простор/просторија.

8. Молим Вас за одговор на који начин се подаци уносе у образац ПГЈО (Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије) у део 2. Подаци о пословном простору за лице које има регистровану адресу у АПР на следећи начин: *"Улица, број и слово: Хајдук Вељкова 11, локал ОБ-60"*? Није могуће унети словне ознаке у пољима предвиђеним за улаз, спрат и ознаку стана у обрасцу ПГЈО.

Унос података о адреси пословног простора у пријави ПГЈО могуће је избором из предефинасаног адресног регистра до нивоа кућног броја (поља 2.3 – 2.6 користе падајући мени); поља 2.7 – 2.9 могу се попунити ручним уносом уколико је потребно.

* Уколико су подаци о адреси изабрани из адресног регистра (коришћењем падајућег менија) подаци о географској ширини и дужини ће бити аутоматски попуњени.

* Уколико подаци о адреси нису доступни путем адресног регистра, потребно је означити/чекирати поље "Слободан унос" и ручно попунити податке у пољимљ 2.5 "Назив улице" и 2.6 "Кућни број".

На сајту Пореске управе можете погледати КОРИСНИЧКО УПУТСТВО за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем, путем линка 

ПРОЦЕСОР ФИСКАЛНИХ РАЧУНА

1. Шта је процесор фискалиних рачуна?

Процесор фискалних рачун (ПФР), је елемент електронског фискалног уређаја, који може бити хардверски и/или софтверски према конструкцији, а према локацији на којој функционише може бити :

- локални процесор фискалних рачуна (Л-ПФР) ако је на локацији издавања рачуна (у оквиру ког имамо и развојни Л-ПФР); или

- виртуални (В-ПФР) ако је у мрежи Пореске управе.

Oбвезник фискализације, који се определи за коришћење електронског фискалног уређаја који користи процесор фискалних рачуна у Систему за управљање фискализацијом (у мрежи Пореске управе) и који омогућава издавање фискалних рачуна искључиво кроз сталну интернет везу у реалном времену, дужан је да у сваком свом пословном простору и пословној просторији, обезбеди несметан рад и најмање један електронски фискални уређај који користи сопствени процесор фискалних рачуна (ЛПФР) и који омогућава издавање фискалних рачуна чак и у случају привременог или трајног прекида интернет везе.

2. Када треба да користим виртуелни ПФР?

Виртуелни ПФР је софтвер који се налази на серверу Пореске управе и који је бесплатан за коришћење. Порески обвезник има могућност да користи виртуелни ПФР самостално искључиво у онлајн продаји, док у малопродаји у објекту има могућност да користи виртуелни ПФР уз обавезу да има минимално један ЛПФР по продајном објекту. За виртуелни ПФР безбедносни елемент је фајл који се добија преко портала Пореске управе еПорези и који је јединствен за сваки виртуелни ПФР.

3. Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

Да, рачуне је могуће издавати и када постоји прекид интернет везе. У складу са усвојеним законом, изузев у случају онлајн продаје, порески обвезници су у обавези да имају локални процесор фискалних рачуна који ће бележити и потписивати све обављене трансакције до момента поновног успостављања интернет везе. На тај начин, предвиђена је обавеза чувања података у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса података Пореској управи.

БЕЗБЕДНОСНИ ЕЛЕМЕНТ

1. Шта је безбедносни елемент, да ли морам то да имам?

Безбедносни елемент је хардварски или софтверски елемент који Пореска управа издаје обвезнику фискализације. Обвезник фискализације мора имати безбедносни елемент јер је дужан да користи безбедносни елемент за потписивање фискалних рачуна за потребе спровођења поступка фискализације и потврде идентитета приликом размене података и информација са Пореском управом. Рачун који је издат без коришћења безбедносног елемента не може се сматрати фискалним рачуном. Безбедносни елемент садржи електронски сертификат који служи да репродукује дигитални потпис обвезника фискализације приликом издавања сваког фискалног рачуна, као и да репродукује заштићену лозинку обвезника приликом повезивања са Системом за управљање фискализацијом (СУФ). Безбедносни елемент је персонализован за обвезника фискализације, за конкретан пословни простор и пословну просторију. Неовлашћено лице не може користити безбедносни елемент, у другом пословном простору и пословној просторији, тј. у оквиру неодговарајућег електронског фискалног уређаја.

2. Како да набавим безбедносни елемент?

Од 01. новембра 2021. године, ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку за даљи поступак фискализације и  директно са портала еПорези се пријављују на електронски сервис за фискализацију (ЕСФ).

Преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор/пословну просторију који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Пријава се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа у своје пореско сандуче добија обавештење  о преузимању безбедносног елемента. Безбедносни елемент се преузима на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе, осим за обвезнике ЦВПО који безбедносни елемент преузимају у Центру за велике пореске обвезнике. Приликом преузимања безбедносног елемента/ безбедносних елемената ауторизованој особи пореског обвезника лично се уручује и потврда/ потврде о преузимању. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.

3. Да ли безбедносни елемент има неки рок трајања?

Безбедносни елемент садржи електронски сертификат који служи да репродукује дигитални потпис обвезника фискализације приликом издавања сваког фискалног рачуна, као и да репродукује заштићену лозинку обвезника приликом повезивања са Системом за управљање фискализацијом (СУФ). Електронски сертификат је временски ограничен, и то са роком трајања од најмање годину дана, а највише 4 године. Након истека рока трајања електронског сертификата, безбедносни елемент се више не може користити. Пријава за издавање новог безбедносног елемента може се поднети у року од 30 дана пре истека рока важења важећег безбедносног елемента.

4. Шта да радим ако изгубим или оштетим безбедносни елемент?

Обвезник фискализације је дужан да у случају крађе, оштећења или уништења безбедносног елемента услед више силе (поплаве, пожар и сл.) или услед других околности, у року од 3 дана од настанка тих околности обавести Пореску управу ради деактивације. Обавештење се врши електронским путем преко портала Пореске управе.

ИЗГЛЕД, САДРЖИНА И ВРСТА ФИСКАЛНОГ РАЧУНА

1. Које податке мора да садржи фискални рачун?

Фискални рачун обавезно садржи следеће податке: 1) врсту рачуна (промет или аванс); 2) тип трансакције (продаја или рефундација); 3) назив обвезника фискализације и јединствену ознаку пословног простора; 4) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника фискализације; 5) ПИБ правног лица, односно обвезника пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, ако је корисник испоручених добара и пружених услуга, односно добара и услуга које ће бити испоручене или пружене у случају примљених аванса, правно лице, односно обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана; 6) назив, шифру уколико је обвезник фискализације користи за означавање добра, односно услуге, количину, јединицу мере, цену по јединици мере, ознаку пореске стопе и вредност евидентираног промета добра, односно услуге; 7) спецификацију пореских стопа; 8) износ пореза по пореским стопама; 9) укупан износ пореза; 10) вредност промета по пореским стопама; 11) укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату (уз напомену ако је плаћање извршено путем аванса), начин плаћања (готовином, инстант трансфером одобрења, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.), уплаћен износ и износ разлике за повраћај купцу добара, односно кориснику услуга; 12) дан, месец, годину, сат, минут и секунд сачињавања фискалног рачуна; 13) јединствени редни број фискалног рачуна; 14) јединствени редни број фискалног рачуна по врсти рачуна и типу трансакције; 15) Дводимензионални бар-кôд (енг. QR - Quick Response) за верификацију који садржи све елементе електронског потписа када се штампа фискални рачун или хиперлинк за верификацију када се фискални рачун издаје у електронској форми; 16) позив на број другог фискалног рачуна, односно другог релевантног документа, уколико постоји потреба.

2. Да ли могу да на фискални рачун ставим и неке рекламне поруке?

Фискални рачун може садржати рекламне поруке у складу са законом. На фискалном рачуну могу да се исказују и бројеви телефона, и други подаци у текстуалном формату који су значајни обвезнику фискализације и/или купцу добара, односно кориснику услуга. Ови подаци (рекламне поруке, бројеви телефона...) не смеју бити приказани истим фонтом као и остали подаци на фискалном рачуну - величина фонта мора бити мања од текста осталих података на фискалном рачуну.

3. Да ли при сваком промету морам да издам и предрачун?

Предрачун је фискални докумет који се издаје пре оствареног промета на мало и пре примљеног аванса за будући промет на мало. Сврха предрачуна је да обавести купца добара, односно корисника услиуга о подацима од значаја за будући промет на мало, тј. будући примљени аванс за промет на мало. Предрачун не сме да има карактеристике продајног рачуна и не утиче на пореску обавезу.

4. Да ли на фискалном рачуну морам да упишем и ПИБ купца ако је он правно лице?

Свака врста рачуна (промет или аванс) и тип трансакције (продаја или рефундација) подржава и издавање фискалних рачуна правним лицима. У том случају се на рачуну обавезно уписује ПИБ купца.

5. Уколико купац испоручену робу или услуге плаћа користећи више од једног начина плаћања (нпр. део готовином, а део чеком) да ли то мора да се искаже на фискалном рачуну?

Преко електронског фискалног уређаја, у оквиру података о начину плаћања, на фискалном рачуну се наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра и ли пружене услуге: 1. „готовина“, 2. „инстант плаћање“, 3. „платна картица“, 4. „чек“, 5. „пренос на рачун“, 6. „ваучер“, 7. „друго безготовинско плаћање“. У случају да купац, односно корисник услуга, плаћа испоручена добра или пружене услуге, користећи више од једног начина плаћања, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру података о начину плаћања, на фискалном рачуну може навести и више података о начину плаћања, при чему је у обавези да искаже и плаћене износе подељене по појединачним начинима плаћања.

6. Колико дуго се може вршити провера фискалних рачуна преко система за проверу?

Провера фискалног рачуна преко система за проверу је могућа 10 година након датума издавања фискалног рачуна. Проверу је могуће спровести више од једном и на више од једног начина. За проверу фискалног рачуна неопходна је интернет веза и одговарајући уређај који омогућава скенирање QR кода и/или приступање хиперлинку.

7. Када купац дође да купи телевизор на 5 рата, да ли се за сваку рату посебно купцу издаје по један фискални рачун (Колико рата толико рачуна)?

Фискални рачун је фискални документ којим се потврђује да је појединачно остварени промет на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, евидентиран у електронском фискалном уређају. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о врсти фискалног рачуна, на фискалном рачуну, наводи један од следећих података: 1) промет; 2) аванс. Рачуном за промет, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања оствареног промета добара и услуга на мало (у даљем тексту: промет на мало). Рачуном за аванс, сматра се фискални рачун који се издаје ради евидентирања примљеног аванса за будући промет на мало. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, као податак о типу трансакције, на фискалном рачуну наводи један од следећих података: 1) продаја; 2) рефундација, односно поништавање рачуна. Продајом, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се тип трансакције који подразумева промет на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, у оквиру податка о начину плаћања, на фискалном рачуну наводи један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра, односно пружене услуге: 1) "готовина" - ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем); 2) "инстант плаћање" - ако се плаћање врши инстант трансфером одобрења на продајном месту"; 3) "платна картица" - ако се плаћање врши платном картицом; 4) "чек" - ако се плаћање врши чеком; 5) "пренос на рачун" - ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос; 6) "ваучер" - ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања; 7) "друго безготовинско плаћање" - ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог фискалног рачуна, односно релевантног документа у случајевима наведеним у чл. 11 Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“ бр. 31/21), односно у случају издавања рачуна за промет на мало, у смислу члана 2. став 1. тачка 1) овог правилника, у оквиру кога је плаћање извршено путем аванса, у целости или делимично, када се исказује позив на јединствени редни број једног или више рачуна за аванс, у смислу члана 2. став 1. тачка 2) наведеног Правилника. Обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује позив на број другог релевантног документа, у случају да поред фискалног рачуна купцу добара, односно кориснику услуга издаје и други рачун или сличан документ, а који се не сматра фискалним рачуном у смислу члана 5. став 1. Закона. Напомињемо да пореска обавеза настаје у моменту промета, односно у моменту издавања авансног рачуна који се издаје за будући промет на мало (сам фискални рачун, као и пореска обавеза, не може се делити на рате).

8. Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

Да, рачуне је могуће издавати и када постоји прекид интернет везе, што је и законска обавеза. У складу са законом, изузев у случају онлајн продаје, порески обвезници су у обавези да имају најмање један локални процесор фискалних рачуна по продајном објекту. Он ће бележити и електронски потписивати све обављене трансакције до момента поновног успостављања интернет везе.

9. Ако обављам промет на мало искључиво путем интернета да ли морам да издајем фискални рачун у папирној форми?

Обвезник фискализације који обавља промет на мало искључиво путем интернета, фискални рачун издаје купцу, односно кориснику услуга у електронској форми. Када се фискални рачун издаје у електронској форми, обвезник фискализације, преко електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује хиперлинк за верификацију, којем се може приступити преко свих уређаја који имају приступ интернету.

10. Молим Вас за одговор на питање у вези са издавањем рачуна преко фискалног уређаја, а који се издају дипломатским и конзуларним представништвима (СНПДВ и ЛНПДВ). Да ли такви рачуни који се издају преко фискалног уређаја требају да садрже пдв који се накнадно коригује, или се издају без ПДВ? Ако се издају без пдв-а, како се то може технички спровести, с обзиром да сви артикли имају стопе 20% или 10% пдва, а не могу се отварати дупле шифре за исте артикле?

У случају продаје Дипломатско-конзуларном представништву (ДКП) и међународним организацијама (МО), у фискални рачун ће се уносити ПИБ када је купац амбасада или међународна организација за службене потребе (СНПДВ), као и број обрасца СНПДВ- Службеног налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без пдв. За куповину за личне потребе (ЛНПДВ) Дипломатско-конзуларног представника (ДКП) и међународне организације (МО) представника уносиће се ИД дипломатске личне карте (ЛК) и број обрасца ЛНПДВ – Налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без пдв.

Фискални рачун је могуће издати са стопом пореза 0 у случају када је промет добара и услуга ослобођен плаћања ПДВ-а у складу са чланом 24.Закона о порезу на додату вредност.

Обвезници фискализације ће морати да сваком артиклу доделе ознаку пореске стопе (општа, посебна, ослобођено).

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКA ОБВЕЗНИЦИМА ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

1. Приликом попуњавања пријаве за финанасијску подрску ФИП ЕФУ за куповину новог фискалног уређаја,молимо Вас да нам одговорите који број ИБФМ уписујемо од постојеће (старе) фискалне касе или од новог е-фискалног уређаја?

Постојећи обвезник фискализације уноси у ФИП ЕФУ (Изјава о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију) податке о броју активних фискализованих фискалних каса и податке о идентификационим бројевима фискалних модула фискалних каса (ИБФМ).

Када је у питању ИБФМ, постојећи обвезници уносе податка о тренутно активним фискализоваим фискалним касама (овај број може се видети на последњем одштампаном фискалном исечку).

За унос ИБФМ ознаке користе се велика латинична слова.

Поред ручног/текстуалног уноса ИБФМ ознака, ови подаци се могу импортовати уколико постоји унапред припремљен XML фајл – кликом на дугме "XML унос"2.

Током уноса ИБФМ ознака могуће је обрисати или изменити погрешно унете податке.

Укупан број фискалних уређаја треба да одговара броју унетих ИБФМ ознака.

У случају да је укупан број пријављених пословних простора и просторија постојећег обвезника већи од броја пријављених активних фискализованих фискалних каса, висина финансијске подршке која се додељује на основу броја пословних простора и просторија биће обрачуната у односу на број пријављених активних фискализованих фискалних каса.

2. Поднели смо пријаву 15.10.2021. године, али нам још нису одобрена средства, а пријава није одбијена, па нас интересује који је ток исплате?

Након провере испуњености услова, Пореска управа сачињава спискове корисника фискализације који су остварили право на финансијску подршку са износом додељених средстава и доставља Министарству привреде и Управи за трезор, једном недељно.

Министарство привреде објављује спискове обвезника фискализације који су остварили право на финансијску подршку на својој интернет страници.

Управа за трезор врши пренос средстава корисницима финансијске подршке на пословне рачуне наведене у изјави за доделу финансијске подршке.

Исплата финансијске подршке обвезницима фискализације који су остварили право на исту, врши се једном недељно.

3. Када се сматра да је истекао рок од шест месеци у ком пореске обвезници морају да евидентираају промет преко електронског фискалног уређаја како не би изгубили право на субвенције? Да ли је тај датум истека рока датум: 30.04.2022. године или је то датум који истиче 6 месеци након 1. јануара 2022. године?

Имајући у виду да је Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, бр. 95/2021), дефинисано да “обвезник фискализације губи право на финансијску подршку уколико у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација не почне да евидентира промет на мало преко електронског фискалног уређаја у пословном простору и просторији за коју је додељена финансијска подршка за фискализацију, и то у износу који се односи на финансијску подршку која је добијена у вези са пословним простором и пословном просторијом у коме није евидентирао промет на мало“, и да се Закон о фискализацији („Службени гласник РС”, број 135/20 и 96/2021) примењује од 1. новембра 2021. године, прописани рок од шест месеци почиње да тече од 01. новембра 2021. године.

4. У смислу Уредбе која регулише субвенције, сматра ли се сваки аутомат као засебан пословни простор за који се може добити субвенција у висини од по 100 ЕУР по пословном простору + 100 ЕУР по фискалном уређају, тј. укупно 200 ЕУР по аутомату - без обзира ако на некој локацији, нпр. некој школи, постоји више од једног аутомата?

Пословни простор и пословне просторије у смислу закона којим се уређује фискализација су затворени или отворени простор, сваки самонаплатни уређај – аутомат, али и свако покретно место (возило, пловни објекат и сл.) које служи за обављање делатности (укључујући и део или више делова једног пословног простора и/или пословних просторија), као и простор који обвезник фискализације, ради обављања делатности, користи само повремено или привремено.

Имајући у виду да се сваки аутомат сматра пословном просторијом за себе, обвезник фискализације има право да добије субвенцију од 200 еура по сваком аутомату, уколико су испуњени сви услови просписани Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, бр. 95/2021).

5. Да ли уколико поднесемо пријаву у АПР и добијемо решење из АПР-а до 29. октобра 2021 године, а наведемо почетак рада 01.12.2021. године остварујемо право на финансијску подршку за фискализацаију?

Право на финансијску подршку имају обвезници фискализације који су основани и уписани код надлежног регистра, закључно са 29. октобром 2021. године.

Постојећи обвезник фискализације (трговина на мало) који је основан и уписан у регистар (29.10.2021. године) и пријавио почетак обављања делатности 01.12.2021. године, остварује право на финансијску подршку искључиво ако је фискализовао фискалну касу у складу са одредбама Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12), и поднесе Пријаву ПГЈО и Изјаву у прописаном року (до 31.01.2022. године).

6. Да ли се финансијска подршка односи и на надоградњу постојећих фискалних уређаја, или само за куповину нових?

Обвезник фискализације може да користи постојећи, али надограђен фискални уређај, уколико је као такав добио одобрење Пореске управе. На такав уређај је неопходно инсталирати нови хардверски или софтверски локални процесор фискалних рачуна, као и безбедносни елемент у виду картице или фајла.

Право на финансијску подршку обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је поднео пријаву, а у складу са Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Сл. гласник РС“, бр. 31/21, 93/21) и за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација (,,Службени гласник РС", бр. 95/21) није прописано да обвезник фискализације може остварити право на финансијску подршку искључиво само за куповину нових електронских фискалних уређаја.

7. Послала сам пријаву за помоћ око фискализације и у тој брзини погрешила да се ради о већ постојећим касама, написала да су касе нове јер смо их скоро мењали, због истрошености и старости. Ми смо фирма која постоји још од 1999 године и наравно да смо имали и касе али у пријави је погрешно наведено. Молим вас да ми објасните шта да радим даље.

Обвезник фискализације може поднети само једну Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС", бр. 95/21).

Поднету Изјаву није могуће изменити.

Пореска управа проверава испуњеност услова за доделу финансијске подршке и утврђује висину износа финансијске подршке за обвезнике фискализације који су поднели Изјаву.

ОСТАЛО

1. Поштовани, ја сам произвођач ЕСИРа и направио сам решење по Техничком водичу и упутству у коме недостају тотали промета по пореским стопама. Да ли је неопходно да се на фискалном рачуну виде тотали промета по пореским стопама, с обзиром на чињеницу да су сви артикли подељени и јасно означени по пореским стопама у фискалном рачуну? Уколико би се инсистирало на тоталима по пореским стопама, довело би до повећања ставки у ионако дугачком рачуну и већем утрошку папира.

С обзиром да QR код садржи све информације о прометима по пореским стопама, може се сматрати да рачун садржи све елементе прописане Законом и Пореска управа ће одобравати и решења у којима нису видљиви тотали промета по пореским стопама у самом тексту фискалног рачуна.

2. Како да доставим Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима када нестане интернет (када је у прекиду)?

Обвезник фискализације дужан је да у моменту промета на мало сваки рачун обради посредством процесора фискалних рачуна и безбедносног елемента (у даљем тексту: фискализује рачун), као и да Пореској управи доставља податке о издатим фискалним рачунима путем сталне интернет везе у реалном времену у тренутку промета на мало. Изузетно, уколико постоји прекид интернет везе или она није доступна на месту промета, обвезник фискализације доставља Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима периодично, одмах по успостављању интернет везе, а најкасније у року од 5 дана од дана издавања појединачног фискалног рачуна. Уколико се подаци не достављају Пореској управи у реалном времену, у тренутку промета на мало, обвезник фискализације је дужан да податке чува у интерној меморији електронског фискалног уређаја до момента преноса ових података Пореској управи, након чега нема обавезу даљег чувања података о издатим фискалним рачунима у интерној меморији електронског фискалног уређаја.

3. Како да изменим пореску стопу у систему?

Електронски фискални уређај добија податке о пореским стопама из Система за управљање фискализацијом (СУФ). СУФ дефинише ознаке пореске стопе које се користе, администрира претходно дефинисане пореске стопе, одређује датуме за промену пореских стопа и примењује измењене пореске стопе.

4. Имајући у виду нови Закон о фискализацији да ли ће и даље бити обавезно водити КЕП књигу (Књигу о евиденцији промета)?

Закон о фискализацији („Службени гласник РС“, брoj 153/20 и и 96/2021) који се примењује од 1. јануара 2022. године не прописује вођење КЕП књиге. Обавеза вођења КЕП књиге је регулисана Правилником о евиденцији промета ("Сл. гласник РС", бр. 99/2015 и 44/2018 - др. закон) који је у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација, и који је на снази и даље. Напомињемо да према чл. 3 Правилника КЕП књига води се посебно за свако велепродајно место, продајни објекат и друго продајно место на којем се обавља трговина на мало, пружају комисионе услуге и врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња.

5. Да ли аутоматски дефискализован уређај, који је и даље технички исправан, представља опасност у погледу издавања невалидних фискалних рачуна?

Према усвојеном Закону о фискализацији преласком на нови модел фискализације и техничка решења која су одобрена од стране Пореске управе, стара фискална каса је аутоматски дефискализована. Сваки рачун који би евентуално био издат из тог продајног објекта са старе фискалне касе, није фискализован и представља порески прекршај. Одредбе усвојеног Закона о фискализацији на овај начин суспендују одредбе Закона о фискалним касама.

6. Да ли ће обвезници фискализације, сагласно потписаним вишегодишњим уговорима са мобилним оператерима за пренос података путем ГПРС, имати непотребне трошкове за ту услугу и у новом моделу фискализације?

Одредбе усвојеног Закона о фискализацији дужни су да поштују како порески обвезници, тако и пружаоци услуга у вези са фискализацијом. У том контексту не може се тарифирати услуга која сагласно новом моделу фискализације не постоји.

7. Да ли ће постојати обавеза чувања старих фискалних модула и у новом моделу фискализације?

Неће, обвезници фискализације ће бити у обавези да чувају контролне траке и дневне извештаје по одредбама Закона о фискалним касама. Стари фискални модули који се тренутно чувају у сервисима могу бити уништени уз поштовање прописа који се односе на уништавање опасног електронског отпада.