Порески календар

апр 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Фискалне касе    Преглед прописа    Правилници    Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја

Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја

(„Службени гласник РС“ број 140/04, 44/18 - др. закон)

 

 На основу члана 32. став 1. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04),

Министар финансија доноси

 

ПРАВИЛНИК
О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ИЗДАВАЊЕМ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА, НАЧИНУ ОТКЛАЊАЊА ГРЕШКЕ У ЕВИДЕНТИРАЊУ ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ И О САДРЖИНИ И ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ДНЕВНИХ ИЗВЕШТАЈА

 

(„Службени гласник РС“ број 140/04, 44/18 - др. закон)

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина фискалног рачуна и начин евидентирања промета издавањем фискалног рачуна из члана 12. став 8. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у даљем тексту: Закон), начин отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе из члана 19. Закона и садржина и вођење књиге дневних извештаја из члана 20. став 1. Закона.

 

1. Садржина фискалног рачуна и начин евидентирања промета издавањем фискалног рачуна

 

Члан 2.

Фискални рачун из члана 12. став 8. Закона садржи следеће податке:

1) назив обвезника и назив и адресу продајног места;

2) порески идентификациони број (ПИБ) обвезника;

3) датум издавања и број фискалног рачуна;

4) врсту и назив добра, односно услуге;

5) јединицу мере;

6) количину;

7) основицу за обрачун ПДВ по јединици мере;

8) ознаку пореске стопе;

9) износ ПДВ;

10) вредност евидентираног промета по врсти добра, односно услуге;

11) укупну вредност евидентираног промета;

12) средство плаћања;

13) потпис и печат обвезника.

Фискални рачун из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу ФР - Фискални рачун, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Фискални рачуни из става 1. овог члана штампају се у блоковима фискалних рачуна (у даљем тексту: блок).

Фискални рачуни у сваком блоку су нумерисани.

На унутрашњем делу задње стране блока одштампан је текст следеће садржине: "Овај блок садржи фискалне рачуне у два примерка, од броја _________ до броја _________ . Оверава: (М.П.) __________________ (потпис)".

 

Члан 3.

Обвезник најпре попуњава фискални рачун у два примерка, и по извршеној наплати укупне вредности на коју гласи фискални рачун, оригинал фискалног рачуна даје купцу добара, односно кориснику услуга, а копија остаје у блоку.

Сви подаци из члана 2. став 1. овог правилника морају бити читко унети у фискални рачун.

Ако обвезник приликом попуњавања фискалног рачуна погрешно унесе неки од података, такав фискални рачун се не издаје купцу, већ се исти поништава прецртавањем са две паралелне дијагоналне линије и оба примерка остају у блоку.

Ако обвезник није регистрован као обвезник ПДВ, у фискалном рачуну, у колони 6, уноси ознаку пореске стопе "А", а у колони 7. не исказује износ ПДВ.

 

Члан 4.

Обвезник је дужан да води евиденцију о блоковима издатим у употребу. Евиденција о блоковима издатим у употребу води се на Обрасцу ЕФРУ - Евиденција о блоковима фискалних рачуна издатим у употребу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

2. Отклањање грешке у евидентирању промета преко фискалне касе

 

Члан 5.

Отклањање грешака у евидентирању промета добара преко фискалне касе које нису отклоњене до тренутка давања команде фискалној каси за штампање фискалног исечка могу се исправљати само ако се купљено добро враћа или се на други начин врши рекламација добра после издавања фискалног исечка, односно фискалног рачуна.

Исправка из става 1. овог члана врши се налогом за исправку, на Обрасцу НИ - Налог за исправку, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. [*]

 

Члан 6.

Исправка на Обрасцу НИ врши се само на основу оригиналног фискалног исечка, односно фискалног рачуна, на којем је евидентиран промет конкретног добра које се враћа или се на други начин врши рекламација тог добра.

За сваки фискални исечак, односно фискални рачун, на основу којег се врши исправка евидентираног промета, попуњава се посебан Образац НИ, истог дана када је добро враћено или на други начин рекламирано.

Обвезник попуњава Образац НИ у једном примерку и улаже у књигу дневних извештаја.

Изузетно од става 1. овог члана, Образац НИ се не попуњава ако се врши замена добра за добро исте врсте и вредности.

Образац НИ са оригиналним фискалним исечком, односно фискалним рачуном чува се три године.

Рок из става 4. овог члана, рачуна се од првог дана наредне године у односу на годину у којој је Образац НИ састављен.

 

Члан 7.

Ако се за враћено добро купцу исплаћује готовина или се враћа више наплаћени износ готовине на име купљених добара, обвезник на основу података из Обрасца НИ умањује евидентирани дневни промет за износ враћене готовине.

Ако се купцу за враћено добро даје добро друге врсте, исправка евидентираног промета врши се на Обрасцу НИ на начин из става 1. овог члана, а обвезник је дужан да промет добра које је дато у замену евидентира преко фискалне касе, односно преко фискалног рачуна.

Умањивање промета из става 1. и 2. овог члана врши се у књизи дневних извештаја прописаној овим правилником, као и у евиденцијама које обвезник води у складу са прописима којима се уређује евидентирање промета добара.

 

Члан 8.

Ако је појединачна вредност или укупна вредност купљених добара која се враћају или рекламирају већа од 500 динара, у Образац НИ се обавезно уписује штампаним словима име и презиме купца, његов ЈМБГ, а купац је дужан да се својеручно потпише.

У случају из става 1. овог члана, ако у Образац НИ није уписано име и презиме купца, његов ЈМБГ и својеручни потпис купца, такав Образац НИ је неважећи.

За добра која се враћају или на други начин рекламирају, а чија је појединачна вредност или укупна вредност мања од 500 динара, подаци о купцу и његов својеручни потпис нису потребни.

 

3. Садржина и вођење књиге дневних извештаја

 

Члан 9.

Књига дневних извештаја из члана 20. став 1. Закона, састоји се од најмање 12 листова Обрасца ЕДИ - Евиденција дневних извештаја за месец ________ 20___. године, уз које се улажу:

1) одштампани дневни извештаји за сваки радни дан у месецу;

2) копије попуњених налога за исправку у току месеца;

3) копије рачуна за безготовинско плаћање издатих у току месеца.

Образац ЕДИ одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 10.

Књига дневних извештаја се води тако што се сваког радног дана у Обрасцу ЕДИ уписује дан у месецу, датум формирања дневног извештаја, редни број дневног извештаја, број састављених Образаца НИ, број издатих фискалних рачуна и број издатих рачуна за безготовинско плаћање, који се уз овај образац хронолошким редом улажу.

У образац ЕДИ подаци се уносе на крају радног времена обвезника.

 

Члан 11.

Даном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о начину евидентирања промета у случају неисправности или сервисирања фискалне касе ("Службени гласник РС", број 78/03), Правилник о начину вршења исправке евидентираног промета преко фискалне касе по издавању фискалног исечка ("Службени гласник РС", број 78/03) и Правилник о садржини књиге дневних извештаја ("Службени гласник РС", број 78/03).

 

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.