Порески календар

апр 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Фискалне касе    Преглед прописа    Правилници    Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима

Правилник о контури и битмапи фискалног лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих података садржаних у фискалним документима

("Службени гласник РС" бр. 140/04)

Члан 1.

Овим правилником уређују се контуре и битмапе фискалног лога из члана 2 став 8 Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/2004 - у даљем тексту: Закон), изглед фискалних докумената и значење појединих података садржаних у фискалним документима из чл. 12, 13, 14 и 15 Закона.

1. Контуре и битмапе фискалног лога фискалне касе

Члан 2.

Контуре и битмапе фискалног лога у облику прописаном чланом 2 став 8 Закона, одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део (Прилог 1 - Фискални лого и Прилог 2 - Фискални лого искључиво за фискалне касе са механички задатим проредом штампача).

2. Заједничка обележја фискалних докумената

Члан 3.

Фискални документи из чл. 12-15 Закона, састоје се од више блокова (делова).

Блок је логичка целина и састоји се од групе елемената.

Елеменат је најмања недељива јединица фискалног документа, и може бити:

1) фиксни, унапред познати текст;

2) променљиви текст;

3) податак из фискалне или оперативне меморије, правилно форматиран;

4) назив или ознака податка из фискалне или оперативне меморије (у даљем тексту: лабела).

Елементи фискалног документа се, приликом штампања, форматирају у редове минималне ширине 16 алфанумеричких знакова.

Члан 4.

Обавезни елементи фискалног документа су:

1) фиксни, унапред познат текст уређен овим правилником;

2) лабеле уређене овим правилником;

3) знак размака " ";

4) знак тачке ".";

5) знак запете ",";

6) знак процента "%";

7) знак двотачке ":";

8) знак звездице "*";

9) знак множења "x";

10) знак дељења "/";

11) знак сабирања "+";

12) знак одузимања "-";

13) знак једнакости "=";

14) цифра, као један од знакова из скупа {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"};

15) датум, као елеменат који се приказује у формату "дд.мм.гг" или "дд.мм.гггг", где су:

дд - ознака за редни број дана у месецу, у распону од 01 до 31;

мм - ознака за редни број месеца у години, у распону од 01 до 12;

гг - ознака за редни број године у веку, у распону од 00 до 99;

гггг - ознака за редни број године, у распону од 2000 до 2099;

Дани, месеци и године су међусобно одвојени тачком;

16) време, као елеменат који се приказује у формату "хх:мм", где су:

хх - ознака за редни број сата у дану, у распону од 00 до 23;

мм - ознака за редни број минута у сату, у распону од 00 до 59;

Сати и минути су међусобно одвојени двотачком;

17) датум и време, као елеменат састављен од датума и времена, одвојених знаком одузимања;

18) пореска стопа, као елеменат који се приказује у формату "#Н,НН%", где су:

# - водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула;

Н - цифра у распону од 0 до 9;

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом;

Ако је пореска стопа недефинисана уместо цифара се исписују звездице. Ако порески обвезник није извршио евидентирање за обвезника пореза на додату вредност или се брисао из евиденције обвезника пореза на додату вредност, сва добра и услуге означава пореском стопом "А", чија је вредност 0;

19) количина, као елеменат који се приказује у формату целог броја са минимално 5 цифара, односно децималног броја са минимално 4 цифре и децималном запетом. Минимални формати количине су: "##Н,Н", "#Н,НН, "Н,ННН" и "####Н", где су:

# - водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула;

Н - цифра у распону од 0 до 9;

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом;

20) јединица мере, као елеменат који се приказује као највише два алфанумеричка знака који једнозначно одређују јединицу мере, као што су: г или г за грам, кг или кг за килограм, т или т за тону, л или л за литар, м или м за метар, м2 или м2 за квадратни метар и м3 или м3 за кубни метар.

21) цена по јединици мере, као елеменат који се приказује у формату минимално "#####Н,НН", где су:

# - водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула;

Н - цифра у распону од 0 до 9;

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом;

Цифре хиљада и цифре јединица се могу међусобно одвајати тачком. Ако је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке.

22) вредности евидентираног промета добара, односно услуга, као елеменат који се приказује у идентичном формату као и цена по јединици мере;

23) износ пореза по пореској стопи, укупан износ пореза, вредност промета по пореској стопи, укупна вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату, уплаћени износ, укупно уплаћени износ, износ разлике за повраћај купцу добара, односно кориснику услуга, као елементи фискалног исечка који се приказују у формату минимално "######Н,НН", где су:

# - водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула;

Н - цифра у распону од 0 до 9;

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом;

Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке.

24) износ пореза по пореским стопама, износ укупног пореза, вредност промета по пореским стопама, вредност укупног промета добара и услуга, као елементи дневног извештаја, који се приказују у формату минимално "#######Н,НН", где су:

# - водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула;

Н - цифра у распону од 0 до 9;

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом;

Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке.

25) износ пореза по пореским стопама, износ укупног пореза, вредност промета по пореским стопама, вредност укупног промета добара и услуга, вредност промета добара и услуга разврстаних по средствима плаћања, као елементи пресека стања, који се приказују у формату минимално "#######Н,НН", где су:

# - водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула;

Н - цифра у распону од 0 до 9;

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом;

Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке.

26) износ пореза по пореским стопама, износ укупног пореза, вредност промета по пореским стопама, вредност укупног промета добара и услуга, као елементи периодичног извештаја, који се приказују у формату минимално "########Н,НН", где су:

# - водећа цифра у распону од 1 до 9, размак ако је нула;

Н - цифра у распону од 0 до 9;

Цели бројеви се од разломљених одвајају запетом;

Цифре милиона, цифре хиљада и цифре јединица могу се међусобно одвајати тачком. Ако је први знак лево од тачке размак, приказује се размак уместо тачке.

27) ознака стопе, као елеменат који се приказује као један од знакова из скупа {"А", "Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К"};

28) ознака типа ресета, као елеменат који се приказује као један од знакова из скупа {"Н", "П", "Б", "Ц"}.

Члан 5.

Подаци из оперативне и фискалне меморије, који се приказују на фискалним документима у циљу јединствене идентификације, означавају се лабелама.

Лабеле се од податка које означавају одвајају двотачком или размаком, где је то могуће.

Лабеле се, према значењу у фискалним документима, обележавају на следећи начин:

Лабела

Значење лабеле

ПИБ

Порески идентификациони број

ИБФМ

Идентификациони број фискалног модула

УР

Укупан број ресета

БР

Број ресета у извештајном периоду

УС

Укупан број промена пореских стопа

БС

Број промена пореских стопа у извештајном периоду

Цx

Вредност пореске стопе "x", где је "x" један знак из скупа {"А", "Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К"}

Пx

Износ ПДВ по пореској стопи "x", где је "x" један знак из скупа {"А", "Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К"}

ПТ

Укупан износ ПДВ

Еx

Вредност промета добра и услуга по пореској стопи "x", где је "x" један знак из скупа {"А", "Г", "Д", "Ђ", "Е", "Ж", "И", "Ј", "К"}

ЕТ

Укупна вредност евидентираног промета добара и услуга

БИ

Редни број фискалног исечка

БД

Редни број дневног извештаја

БП

Број преосталих дневних извештаја

Члан 6.

Адреса продајног места обавезно садржи поштански број и назив места, назив улице и број.

Назив добра или услуге у бази података фискалне касе може садржати јединицу мере у свом саставу.

Јединица мере се од назива добра или услуге одваја знаком дељења.

Јединица мере за комадна добра или појединачне услуге не мора се посебно исказати.

Типови ресета из члана 2 став 10 Закона, у фискалним документима (дневном извештају, периодичном извештају и пресеку стања), означавају се на следећи начин:

1) ознаком "Н" - ресет интервенција на деблокади софтвера без брисања евидентираних података, базе података и целокупног садржаја оперативне меморије;

2) ознаком "П" - ресет брисање евидентираних података у оперативној меморији;

3) ознаком "Б" - ресет брисање базе података у оперативној меморији;

4) ознаком "Ц" - ресет брисање целокупног садржаја оперативне меморије.

Члан 7.

Фискални документи међусобно се одвајају серијом знакова једнакости приказаном у првом реду извештаја (= = = = = = = = =).

Блокови фискалних докумената међусобно се одвајају серијом знакова одузимања приказаном у једном реду или једним празним редом (------------------).

Обавезни блок сваког фискалног документа је заглавље.

Заглавље обавезно садржи:

1) скраћени назив фирме;

2) поштански број и назив места и адресу седишта фирме;

3) назив продајног места;

4) адресу продајног места;

5) лабелу и порески идентификациони број пореског обвезника;

6) лабелу и идентификациони број фискалног модула.

3. Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку

Члан 8.

Фискални исечак из члана 12 Закона, састоји се из више блокова, и то:

1) заглавља;

2) опционог рекламног блока;

3) блока са називима, количинама, ценама и пореским стопама добара и услуга;

4) блока са вредностима пореских стопа, износима пореза по пореским стопама, укупним износом пореза, вредностима промета по пореским стопама и укупном вредношћу евидентираног промета;

5) блока са износом за уплату, средством плаћања, уплаћеним износом, вредношћу разлике за повраћај, датумом и временом сачињавања фискалног исечка, редним бројем фискалног исечка и фискалним логом на крају фискалног документа.

Блок из става 1 тачка 2) овог члана формира се штампањем рекламних порука, броја телефона и других података од значаја за обвезника, а ако се промет обавља на сајму, изложби, вашару или другој манифестацији у овај блок се обавезно уписује назив манифестације, место, адреса и време трајања манифестације.

Блок из става 1 тачка 3) овог члана формира се тако што се за свако појединачно добро, односно услугу приказује слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од:

1) назива добра или услуге из базе података о добрима или услугама која се чува у фискалној каси са припадајућом јединицом мере и преласка у нови ред или једног или више размака;

2) количине, знака множења, цене јединице мере и преласка у нови ред или једног или више размака;

3) вредности добра или услуге, знака размака, ознаке пореске стопе и преласка у нови ред.

Ознака пореске стопе увек се штампа крајње десно поравната у реду.

Приказивање података из става 3 тачка 2) овог члана није обавезно ако је извршен промет једног комадног добра или појединачне услуге се ради о комадном артиклу и јединичној количини.

Блок из става 1 тачка 3) овог члана, који означава сторнирање добра, односно услуге, формира се тако што се за свако појединачно сторнирано добро, односно услугу приказује слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од:

1) ознаке "СТОРНО" и преласка у нови ред;

2) назива добра или услуге из базе података о добрима или услугама која се чува у фискалној каси са припадајућом јединицом мере и преласка у нови ред или једног или више размака;

3) количине, знака множења, цене јединице мере и преласка у нови ред или једног или више размака;

4) знака одузимања "-", вредности добра или услуге, знака размака, ознаке пореске стопе и преласка у нови ред. Ознака пореске стопе увек се штампа крајње десно поравната у реду.

Блок из става 1 тачка 4) овог члана формира се тако што се за сваку ознаку пореске стопе наведене у блоку из тачке 3) тог става штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који се састоји од:

1) лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе и преласка у нови ред;

2) лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској стопи и преласка у нови ред;

3) лабеле укупног износа пореза, укупан износ пореза као збир износа пореза по свим пореским стопама и преласка у нови ред;

4) лабеле вредности промета по тој пореској стопи, вредности промета по тој пореској стопи и преласка у нови ред;

5) лабеле укупне вредности евидентираног промета, укупне вредности евидентираног промета и преласка у нови ред.

Блок из става 1 тачка 5) овог члана формира се на следећи начин:

1) фиксни текст "За уплату", прелазак у нови ред или један или више знакова размака;

2) укупна вредност евидентираног промета и прелазак у нови ред;

3) за свако појединачно средство плаћања штампа се слог који почиње у новом реду, с лева на десно, и садржи:

(1) фиксни текст: "Готовина", "Чек" или "Картица" у зависности од средства плаћања, прелазак у нови ред или један или више знакова размака,

(2) уплаћени износ, крајње десно поравнат, обавезан прелазак у нови ред,

(3) фиксни текст "Уплаћено", прелазак у нови ред или један или више знакова размака,

(4) укупно уплаћени износ као збир уплата свих средстава плаћања, крајње десно поравнат, обавезан прелазак у нови ред,

(5) фиксни текст "Повраћај", прелазак у нови ред или један или више знакова размака,

(6) износ повраћаја, крајње десно поравнат, обавезан прелазак у нови ред,

(7) датум и време сачињавања извештаја, прелазак у нови ред,

(8) лабела редног броја фискалног исечка, редни број фискалног исечка, фискални лого, прелазак у нови ред.

Редни број фискалног исечка је шестоцифрени број који се приликом првог почетка рада фискалне касе поставља на вредност један (1), а увећава се за један приликом сваког штампања фискалног исечка. Бројач издатих фискалних исечака циклично узима вредности из скупа бројева {1, 2, 3,..., 999998, 999999} и штампа се у формату "######Н".

Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку обвезника регистрованих за ПДВ дати су на Обрасцу 1 - Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку, на траци мање ширине и Обрасцу 2 - Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку, на траци веће ширине, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку обвезника који није регистрован за ПДВ дат је на Обрасцу 9 - Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку, на траци мање ширине обвезника који није регистрован за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

4. Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају

Члан 9.

Дневни извештај из члана 13 Закона, састоји се из више блокова, и то:

1) заглавља;

2) блока са називом фискалног документа;

3) блока са бројачима ресета, датумом и временом ресета и типовима ресета;

4) блока са бројачима промена пореских стопа, датумом и временом промена пореских стопа и спецификацијом пореских стопа;

5) блока са износима пореза по пореским стопама и укупног износа пореза;

6) блока са вредностима промета по пореским стопама и вредношћу укупног промета добара и услуга;

7) блока са датумом и временом сачињавања дневног извештаја, редним бројем првог и последњег фискалног исечка, редним бројем дневног извештаја, бројем преосталих дневних извештаја и фискалног лога.

Период за који се формира дневни извештај почиње датумом и временом формирања последњег дневног извештаја, а завршава датумом и временом формирања текућег дневног извештаја. Извештајни период првог дневног извештаја почиње датумом и временом фискализације фискалне касе.

Блок из става 1 тачка 2) овог члана формира се тако што се назив фискалног документа штампа у засебном реду, као фиксни текст "Дневни извештај", и преласка у нови ред.

Блок из става 1 тачка 3) овог члана формира се тако што се:

1) штампа лабела укупног броја ресета свих типова, укупан број ресета свих типова, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја ресета у извештајном периоду, број ресета у извештајном периоду, прелазак у нови ред.

За сваки тип ресета штампа се слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од датума и времена ресета, знака размака, ознаке типа ресета и преласка у нови ред.

Блок из става 1 тачка 4) овог члана формира се тако што се:

1) штампа лабела укупног броја промена пореских стопа, укупан број промена пореских стопа, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја промена пореских стопа, број промена пореских стопа у извештајном периоду од сачињавања последњег дневног извештаја, прелазак у нови ред;

3) за последњу промену пореских стопа у извештајном периоду, ако постоји. Уколико је наступила промена пореских стопа у временском интервалу од сачињавања последњег дневног извештаја до формирања првог фискалног исечка за текући дневни извештај, штампа датум и време последње промене пореских стопа, прелазак у нови ред;

4) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе након промене, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 5) овог члана формира се тако што се:

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који се састоји од лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској стопи, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела укупног износа пореза, укупан износ пореза рачунат као збир износа пореза по свим пореским стопама, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 6) овог члана формира се тако што се:

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који се састоји од лабеле вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела укупне вредности евидентираног промета, укупна вредност евидентираног промета, као збир вредности промета добара и услуга по свим пореским стопама, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 7) овог члана формира се тако што се:

1) штампа датум и време сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја издатих фискалних исечака, редни број првог фискалног исечка издатог у извештајном периоду након сачињавања претходног дневног извештаја, знак одузимања, редни број последњег фискалног исечка издатог у извештајном периоду пре сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред;

3) штампа лабела редног броја дневног извештаја, редни број дневног извештаја, прелазак у нови ред;

4) штампа лабела преосталог броја дневних извештаја, број преосталих дневних извештаја, један знак размака, фискални лого, прелазак у нови ред.

Редни број дневног извештаја је шестоцифрени број који се код првог почетка рада фискалне касе поставља на вредност један (1), а увећава се за један приликом сваког формирања дневног извештаја. Бројач формираних дневних извештаја циклично узима вредности из скупа бројева {1, 2, 3,..., 999998, 999999} и штампа се у формату "######Н".

Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају обвезника који су регистровани за ПДВ дати су на Обрасцу 3 - Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају, без ресета и без промене пореских стопа и Обрасцу 4 - Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају, са ресетом и са променом пореских стопа, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају обвезника који није регистрован за ПДВ дат је на Обрасцу 10 - Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају, без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није регистрован за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

5. Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају

Члан 10.

Периодични извештај из члана 14 Закона, састоји се из више блокова, и то:

1) заглавља;

2) блока са називом фискалног документа и периодом;

3) блока са бројачима ресета, датумом и временом ресета и типовима ресета;

4) блока са бројачима промена пореских стопа, датумом и временом промена пореских стопа и спецификацијом пореских стопа;

5) блока са износима пореза по пореским стопама и укупног износа пореза;

6) блока са вредностима промета по пореским стопама и вредношћу укупног промета добара и услуга;

7) блока са датумом и временом сачињавања периодичног извештаја, редним бројем првог и последњег фискалног исечка, редним бројем првог и последњег дневног извештаја, бројем преосталих дневних извештаја и фискалног лога.

Период за који се формира периодични извештај почиње датумом и временом формирања последњег дневног извештаја пре заданог датума почетка периода, а завршава датумом и временом формирања последњег дневног извештаја пре заданог датума краја периода.

Извештајни период не може почети пре датума и времена фискализације фискалне касе.

Блок из става 1 тачка 2) овог члана формира се тако што се:

1) назив фискалног документа штампа у засебном реду или редовима, као фиксни текст "Периодични извештај", прелазак у нови ред;

2) штампа задати датум почетка периода за који се формира периодични извештај, прелазак у нови ред или знак одузимања;

3) штампа задати датум краја периода за који се формира периодични извештај, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 3) овог члана формира се тако што се:

1) штампа лабела укупног броја ресета свих типова, укупан број ресета свих типова, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја ресета у извештајном периоду, број ресета у извештајном периоду, прелазак у нови ред;

3) за сваки тип ресета штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од датума и времена ресета, знака размака, ознаке типа ресета, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 4) овог члана формира се тако што се:

1) штампа лабела укупног броја промена пореских стопа, укупан број промена пореских стопа, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја промена пореских стопа, број промена пореских стопа у периоду, прелазак у нови ред;

3) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе на почетку периода, прелазак у нови ред.

За сваку промену пореских стопа штампа се:

1) датум и време промене пореских стопа, прелазак у нови ред;

2) за сваку промењену пореску стопу штампа се слог који почиње у новом реду, с лева у десно, који се састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе након промене и преласка у нови ред.

Блок из става 1 тачка 5) овог члана формира се тако што се:

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који се састоји од лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској стопи, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела укупног износа пореза, укупан износ пореза рачунат као збир износа пореза по свим пореским стопама, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 6) овог члана формира се тако што се:

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који се састоји од лабеле вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела укупне вредности евидентираног промета, укупна вредност евидентираног промета рачуната као збир вредности промета добара и услуга по свим пореским стопама, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 7) овог члана формира се тако што се:

1) штампа датум и време сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја издатих фискалних исечака, редни број првог фискалног исечка издатог у извештајном периоду након сачињавања претходног дневног извештаја, знак одузимања, редни број последњег фискалног исечка издатог у извештајном периоду пре сачињавања дневног извештаја, прелазак у нови ред;

3) штампа лабела редног броја дневног извештаја, редни број првог дневног извештаја у извештајном периоду, знак одузимања, редни број последњег дневног извештаја у извештајном периоду, прелазак у нови ред;

4) штампа лабела преосталог броја дневних извештаја, број преосталих дневних извештаја, један знак размака, фискални лого, прелазак у нови ред.

Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају обвезника који су регистровани за ПДВ дати су на Обрасцу 5 - Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају, без ресета и без промене пореских стопа и Обрасцу 6 - Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају, са ресетом и са променом пореских стопа, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају обвезника који нису регистровани за ПДВ дат је на Обрасцу 11 - Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају, без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није регистрован за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

6. Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања

Члан 11.

Пресек стања из члана 15 Закона, састоји се из више блокова, и то:

1) заглавља;

2) блока са називом фискалног документа;

3) блока са бројачима ресета, датумом и временом ресета и типовима ресета;

4) блока са бројачима промена пореских стопа, датумом и временом промена пореских стопа и спецификацијом пореских стопа;

5) блока са износом пореза по пореским стопама и укупног износа пореза;

6) блока са вредностима промета по пореским стопама и вредношћу укупног промета добара и услуга;

7) блока са вредностима промета добара и услуга разврстаних по средствима плаћања;

8) блока са датумом и временом сачињавања пресека стања, редним бројем првог и последњег фискалног исечка, редним бројем последњег дневног извештаја, бројем преосталих дневних извештаја и фискалног лога.

Период за који се формира пресек стања почиње датумом и временом сачињавања последњег дневног извештаја, а завршава датумом и временом сачињавања извештаја о пресеку стања.

Извештајни период не може почети пре датума и времена фискализације фискалне касе.

Блок из става 1 тачка 2) овог члана формира се тако што се назив фискалног документа штампа у засебном реду, као фиксни текст "Пресек стања", прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 3) овог члана формира се тако што се:

1) штампа лабела укупног броја ресета свих типова, укупан број ресета свих типова, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја ресета у извештајном периоду, број ресета у извештајном периоду, прелазак у нови ред;

3) за сваки тип ресета штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од датума и времена ресета, знака размака, ознаке типа ресета, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 4) овог члана формира се тако што се:

1) штампа лабела укупног броја промена пореских стопа, укупан број промена пореских стопа, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја промена пореских стопа, број промена пореских стопа од сачињавања последњег дневног извештаја у извештајном периоду, прелазак у нови ред;

3) штампа, за последњу промену пореских стопа у извештајном периоду, ако постоји, датум и време промене пореских стопа, прелазак у нови ред;

4) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од лабеле вредности пореске стопе, вредности пореске стопе након промене, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 5) овог члана формира се тако што се:

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, а који се састоји од лабеле износа пореза по тој пореској стопи, износа пореза по тој пореској стопи, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела укупног износа пореза, укупан износ пореза, као збир износа пореза по свим пореским стопама, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 6) овог члана формира се тако што се:

1) за сваку пореску стопу штампа слог који почиње у новом реду, с лева на десно, који се састоји од лабеле вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, вредности промета добара и услуга по тој пореској стопи, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела укупне вредности евидентираног промета, укупна вредност евидентираног промета, као збир вредности промета добара и услуга по свим пореским стопама, прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 7) овог члана формира се тако што се:

1) штампа за свако појединачно средство плаћања фиксни текст "Готовина", "Чек" или "Картица", прелазак у нови ред или један или више знакова размака;

2) уплаћени износ, крајње десно поравнат, обавезан прелазак у нови ред.

Блок из става 1 тачка 8) овог члана формира се тако што се:

1) штампа датум и време сачињавања пресека стања, прелазак у нови ред;

2) штампа лабела броја издатих фискалних исечака, редни број првог фискалног исечка издатог у извештајном периоду, знак одузимања, редни број последњег фискалног исечка издатог у извештајном периоду, прелазак у нови ред;

3) штампа лабела редног броја дневног извештаја, редни број последњег дневног извештаја, прелазак у нови ред;

4) штампа лабела преосталог броја дневних извештаја, број преосталих дневних извештаја, један знак размака, фискални лого, прелазак у нови ред.

Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања обвезника који су регистровани за ПДВ дати су на Обрасцу 7 - Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, без ресета и без промене пореских стопа и Обрасцу 8 - Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, са ресетом и са променом пореских стопа, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања обвезника који није регистрован за ПДВ дат је на Обрасцу 12 - Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није регистрован за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.

Даном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о изгледу фискалних докумената ("Службени гласник РС", број 78/2003).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

 

Прилог 1 - Фискални лого

 

 

Прилог 2 - Фискални лого искључиво за фискалне касе са
        механичким задатим проредом штампача

 

 

Образац 1.

Изглед фискалног исечка и значење податка у фискалном исечку, на траци мање ширине

================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. Велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

----------------------------------

Сепаратор блока

Велика наградна игра,
питајте радника на каси
или на телефон
333-444-555

Опциони рекламни блок

-----------------------------------

Сепаратор блока

Хлеб Сава 500

Назив добра или услуге

 

 

20,00 Г

Вредност евидентираног промета (в.е.п.) и ознака пореске стопе

Млеко Суб. 3.2

Назив добра или услуге

 

 

32,50 Г

В.е.п. и ознака пореске стопе

СТОРНО

Ознака сторнирања претходног добра или услуге

Млеко Суб. 3.2

Назив добра или услуге

 

 

-32,50 Г

В.е.п. и ознака пореске стопе

Ц-кафа 100 г

Назив добра или услуге

 

 

25,00 Ђ

В.е.п. и ознака пореске стопе

Књаз Милош 1 л

Назив добра или услуге

2x

23,50

 

Количина и цена по јединици мере

 

 

47,00 Ђ

В.е.п. и ознака пореске стопе

Суво грожђ/кг

Назив добра или услуге и јединица мере

0,350x 125,00

Количина и цена по јединици мере

 

 

43,75 Ђ

В.е.п. и ознака пореске стопе

Џони Вокер. 70

Назив добра или услуге

 

 

570,00 Ђ

Назив добра или услуге, в.е.п. и ознака пореске стопе

Жица телеф./м

Назив добра или услуге и јединица мере

10,50x

50,00

 

Количина и цена по јединици мере

 

 

525,00 Ђ

В.е.п. и ознака пореске стопе

-----------------------------------

Сепаратор блока

СГ:

 0,00%

 

Пореска стопа "Г"

СЂ:

18,00%

 

Пореска стопа "Ђ"

ПГ:

 

00,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПЂ:

 

184,69

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПТ:

 

184,69

Укупан износ пореза

ЕГ:

 

20,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕЂ:

 

1210,75

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕТ:

 

1230,75

Укупна вредност евидентираног промета

-----------------------------------

Сепаратор блока

ЗА УПЛАТУ:

Фиксни текст - укупан износ за уплату

 

 

1230,75

Укупан износ за уплату

ЧЕК:

 

 

Фиксни текст - чек као средство плаћања

 

 

1000,00

Уплаћени износ чеком

ГОТОВИНА:

Фиксни текст - готовина као средство плаћања

 

 

400,00

Уплаћени износ готовином

УПЛАЋЕНО:

Фиксни текст - укупно уплаћени износ

 

 

1400,00

Укупно уплаћени износ

ПОВРАЋАЈ:

Фиксни текст - разлика за повраћај

 

 

169,25

Износ разлике за повраћај

06. 06. 2005-15:33

Датум и време сачињавања фискалног исечка

БИ:

567844

 

Редни број фискалног исечка и фискални лого

 

 

 

 

 Образац 2.

Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку, на траци веће ширине

=====================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Булевар велики 100 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

---------------------------------------------

Сепаратор блока

Београдски сајам
11000 Београд

од 10. 05. до 20. 05.2005.
Хала 10 штанд 123
Хвала на посети.

Опциони рекламни блок

---------------------------------------------

Сепаратор блока

Хлеб Сава 500

20,00 Г

Назив добра или услуге, в.е.п. и ознака пореске стопе

Млеко Суб. 3.2

32,50 Г

Назив добра или услуге, в.е.п. и ознака пореске стопе

СТОРНО

 

Ознака сторнирања претходног добра/услуге

Млеко Суб. 3.2

-32,50 Г

Назив добра или услуге, в.е.п. и ознака пореске стопе

Ц-кафа 100г

25,00 Ђ

Назив добра или услуге, в.е.п. и ознака пореске стопе

Књаз Милош 1л

Назив добра

2 x

23,50

47,00 Ђ

Количина и цена по јединици мере, в.е.п. и стопа

Суво грожђ/КГ

Назив добра и јединица мере

0,35 x

125,00

43,75 Ђ

Количина, цена по јединици мере, в.е.п. и стопа

Џони Вокер. 70

570,00 Ђ

Назив добра, в.е.п. и ознака пореске стопе

Жица телеф./М

Назив добра

10,50x

50,00

525,00 Ђ

Количина, цена по јединици мере, в.е.п. и стопа

---------------------------------------------

Сепаратор блока

СГ:

0,00%

 

Пореска стопа "Г" и вредност промета

СЂ:

18,00%

 

Пореска стопа "Ђ" и вредност промета

ПГ:

 

00,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПЂ:

 

184,69

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПТ:

 

184,69

Укупан износ пореза

ЕГ:

 

20,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕЂ:

 

1210,75

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕТ:

 

1230,75

Укупна вредност евидентираног промета

---------------------------------------------

Сепаратор блока

ЗА УПЛАТУ:

1230,75

Фиксни текст и укупан износ за уплату

ЧЕК:

1000,00

Средство плаћања и уплаћени износ чеком

ГОТОВИНА:

400,00

Средство плаћања и уплаћени износ готовином

УПЛАЋЕНО:

1400,00

Фиксни текст и укупно уплаћен износ

ПОВРАЋАЈ:

169,25

Фиксни текст и износ разлике за повраћај

06. 06. 2005-15:33

Датум и време сачињавања фискалног исечка

БИ:

567844

 

Редни број фискалног исечка и фискални лого

 

 

 

 

 Образац 3.

Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају, без ресета и без промене пореских стопа

=================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

-----------------------------

Сепаратор блока

Дневни извештај

Назив извештаја

-----------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 0

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

-----------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 0

 

Број промена пореских стопа у и.п.

СА:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "А" је недефинисана

СГ:

 0,00%

 

Вредност пореске стопе "Г" у процентима

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

18,00%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" у процентима

СЕ:

8,00%

 

Вредност пореске стопе "Е" у процентима

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

-----------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

1.000,00

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

1.956,52

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

2.956,52

Износ укупног пореза у и.п.

-----------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

7.000,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

6.555,55

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

26.413,02

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

39.968,57

Вредност укупног промета

------------------------------

Сепаратор блока

06. 06. 2005-20:40

Датум и време сачињавања дневног извештаја

БИ: 21831 - 21994

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

144

 

Редни број дневног извештаја

БП:

1856

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 

 

Образац 4.

Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају, са ресетом и са променом пореских стопа

=================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

--------------------------------

Сепаратор блока

Дневни извештај

Назив извештаја

-------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 2

 

Број ресета у и.п.

01. 01. 05-08:05 Н

Датум, време и тип ресета

01. 01. 05-13:10 Б

Датум, време и тип ресета

-------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 1

 

Број промена пореских стопа у и.п.

01. 01. 2005-07:45

Датум и време промене пореских стопа

СА:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "А" је недефинисана

СГ:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "Г" у процентима после промене

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

18,00%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" у процентима после промене

СЕ:

8,00%

 

Вредност пореске стопе "Е" у процентима после промене

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

-------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

782,61

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

1.531,19

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

2.313,80

Износ укупног пореза у и.п.

-------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

7.000,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

5.130,44

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

20.671,06

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

32.801,50

Вредност укупног промета

-------------------------------

Сепаратор блока

01. 01. 2005-20:40

Датум и време сачињавања дневног извештаја

БИ: 121831-121994

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

1850

 

Редни број дневног извештаја

БП:

16

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 Образац 5.

Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају, без ресета и без промене пореских стопа

==================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

-------------------------------

Сепаратор блока

Периодични
извештај

Назив извештаја

01. 06. 2005

Задани датум почетка периода

15. 06. 2005

Задани датум краја периода

-------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 0

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

-------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 0

 

Број промена пореских стопа у и.п.

СА:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "А" је недефинисана

СГ:

 0,00%

 

Вредност пореске стопе "Г" у процентима

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

18,00%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" у процентима

СЕ:

8,00%

 

Вредност пореске стопе "Е" у процентима

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

-------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

10.000,00

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

19.565,20

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

29.565,20

Износ укупног пореза у и.п.

-------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

70.000,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

65.555,55

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

264.130,20

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

399.685,75

Вредност укупног промета

--------------------------------

Сепаратор блока

18. 06. 2005-20:40

Датум и време сачињавања периодичног извештаја

БИ

78121-

85321

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

144-

156

Редни број првог и последњег дневног извештаја у и.п.

БП:

1856

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 

 

Образац 6.

Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају, са ресетом и са променом пореских стопа

==================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

------------------------------

Сепаратор блока

Периодични
извештај

Назив извештаја

01. 01. 2005

Задани датум почетка периода

15. 06. 2005

Задани датум краја периода

------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 2

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

06. 06. 05-08:05 Н

Датум, време и тип ресета

06. 06. 05-13:10 Б

Датум, време и тип ресета

------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 1

 

Број промена пореских стопа у и.п.

СА:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "А" у процентима

СГ:

20,00%

 

Вредност пореске стопе "Г" у процентима

СД:

20,00%

 

Вредност пореске стопе "Д" у процентима

СЂ:

20,00%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" у процентима

СЕ:

20,00%

 

Вредност пореске стопе "Е" у процентима

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

01. 01. 2005-07:45

Датум и време промене једне или више пореских стопа

СА:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "А" је недефинисана

СГ:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "Г" у процентима

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

18,00%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" у процентима

СЕ:

8,00%

 

Вредност пореске стопе "Е" у процентима

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

---------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

9.152,54

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

8.695,64

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

17.848,18

Износ укупног пореза у и.п.

---------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

70.000,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

60.000,00

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

117.391,20

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

247.391,20

Вредност укупног промета

-------------------------------

Сепаратор блока

18. 06. 2005-20:40

Датум и време сачињавања периодичног извештаја

БИ:

78121-

85321

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

1844-

1856

Редни број првог и последњег дневног извештаја у и.п.

БП:

4

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 

 

Образац 7.

Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, без ресета и без промене пореских стопа

================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

--------------------------------

Сепаратор блока

Пресек стања

Назив извештаја

--------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 0

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

--------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 0

 

Број промена пореских стопа у и.п.

СА:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "А" је недефинисана

СГ:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "Г" у процентима

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

18,00%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" у процентима

СЕ:

8,00%

 

Вредност пореске стопе "Е" у процентима

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

--------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

1.000,00

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

1.956,52

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

2.956,52

Износ укупног пореза у и.п.

--------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

7.000,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

6.555,55

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

26.413,02

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

39.968,57

Вредност укупног промета

-------------------------------

Сепаратор блока

ГОТОВИНА:

Средство плаћања умањено за повраћај средства

19.723,57

Укупно плаћено средством умањено за повраћај средства

ЧЕК:

Средство плаћања

12.000,00

Укупно плаћено средством

КАРТИЦА:

Средство плаћања

8.245,00

Укупно плаћено средством

-------------------------------

Сепаратор блока

06. 06. 2005-12:40

Датум и време сачињавања пресека стања

БИ: 21831- 21994

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

144

 

Редни број последњег дневног извештаја

БП:

1856

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 Образац 8.

Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, са ресетом и са променом пореских стопа

================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

---------------------------------

Сепаратор блока

Пресек стања

Назив извештаја

---------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 2

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

01. 01. 05-08:05 Н

Датум, време и тип ресета

01. 01. 05-13:10 Б

Датум, време и тип ресета

--------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 1

 

Број промена пореских стопа у и.п.

01.01.2005-07:45

Датум и време промене пореских стопа

СА:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "А" је недефинисана

СГ:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "Г" у процентима после промене

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

18,00%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" у процентима после промене

СЕ:

8,00%

 

Вредност пореске стопе "Е" у процентима после промене

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

--------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

782,61

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

1.531,19

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

2.313,80

Износ укупног пореза у и.п.

--------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

7.000,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

5.130,44

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

20.671,06

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

32.801,50

Вредност укупног промета

--------------------------------

Сепаратор блока

ГОТОВИНА:

Средство плаћања умањено за повраћај средства

12.556,50

Укупно плаћено средством умањено за повраћај средства

ЧЕК:

Средство плаћања

12.000,00

Укупно плаћено средством

КАРТИЦА:

Средство плаћања

8.245,00

Укупно плаћено средством

--------------------------------

Сепаратор блока

01.01.2005-12:40

Датум и време сачињавања пресека стања

БИ: 115631-116378

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

1850

 

Редни број последњег дневног извештаја

БП:

16

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 

 

Образац 9.

Изглед фискалног исечка и значење података у фискалном исечку, на траци мање ширине обвезника који није регистрован за ПДВ

====================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. Велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

------------------------------------

Сепаратор блока

Велика наградна игра,
питајте радника на каси
или на телефон
333-444-555

Опциони рекламни блок

------------------------------------

Сепаратор блока

Хлеб Сава 500

 

Назив добра или услуге

 

20,00 А

 

Вредност евидентираног промета (в.е.п.) и ознака пореске стопе

Млеко Суб. 3.2

 

Назив добра или услуге

 

32,50 А

 

В.е.п. и ознака пореске стопе

СТОРНО

 

Ознака сторнирања претходног добра или услуге

Млеко Суб. 3.2

 

Назив добра или услуге

 

-32,50 А

 

В.е.п. и ознака пореске стопе

Ц-кафа 100г

Назив добра или услуге

 

25,00 А

 

В.е.п. и ознака пореске стопе

Књаз Милош 1л

 

Назив добра или услуге

2x

23,50

 

Количина и цена по јединици мере

 

47,00 А

 

В.е.п. и ознака пореске стопе

Суво грожђ/кг

 

Назив добра или услуге и јединица мере

0,350x

125,00

 

Количина и цена по јединици мере

 

43,75 А

 

В.е.п. и ознака пореске стопе

Џони Вокер. 70

 

Назив добра или услуге

 

570,00 А

 

Назив добра или услуге, в.е.п. и ознака пореске стопе

Жица телеф./м

 

Назив добра или услуге и јединица мере

10,50x

50,00

 

Количина и цена по јединици мере

 

525,00 А

 

Цена и ознака пореске стопе

------------------------------------

Сепаратор блока

СА:

0,00%

 

Пореска стопа "А"

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПТ:

 

0,00

Укупан износ пореза

ЕА:

 

1230,75

Евидентирани промет по пореској стопи "А"

ЕТ:

 

1230,75

Укупно евидентирани промет

-----------------------------------

Сепаратор блока

ЗА УПЛАТУ:

 

Фиксни текст - укупно евидентирани промет

 

 

1230,75

Укупно евидентирани промет

ЧЕК:

 

 

Фиксни текст - чек као средство плаћања

 

 

1000,00

Уплаћени износ чеком

ГОТОВИНА:

 

Фиксни текст - готовина као средство плаћања

 

 

400,00

Уплаћени износ готовином

УПЛАЋЕНО:

 

Фиксни текст - уплаћени износ

 

 

1400,00

Укупно уплаћено

ПОВРАЋАЈ:

 

Фиксни текст - разлика за повраћај

 

 

169,25

Износ повраћаја

06.06.2005-15:33

Датум и време сачињавања фискалног исечка

БИ:

567844

 

Редни број фискалног исечка и фискални лого

 

 

 

 

 Образац 10.

Изглед дневног извештаја и значење података у дневном извештају, без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није регистрован за ПДВ

================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

----------------------------------

Сепаратор блока

Дневни извештај

Назив извештаја

----------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 0

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

----------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 0

 

Број промена пореских стопа у и.п.

СА:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "А"

СГ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Г" је недефинисана

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" је недефинисана

СЕ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Е" је недефинисана

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

-----------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

0,00

Износ укупног пореза у и.п.

----------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

125.345,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

125.345,00

Вредност укупног промета

-----------------------------------

Сепаратор блока

06.06.2005-20:40

Датум и време сачињавања дневног извештаја

БИ: 21831 - 21994

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

144

 

Редни број дневног извештаја

БП:

1856

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 

 

Образац 11.

Изглед периодичног извештаја и значење података у периодичном извештају, без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није регистрован за ПДВ

================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

----------------------------------

Сепаратор блока

Периодични
извештај

Назив извештаја

01. 06. 2005

Задани датум почетка периода

15. 06. 2005

Задани датум краја периода

----------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 0

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

-------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 0

 

Број промена пореских стопа у и.п.

СА:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "А"

СГ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Г" је недефинисана

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" је недефинисана

СЕ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Е" је недефинисана

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

---------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

0,00

Износ укупног пореза у и.п.

---------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

333.241,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

333.241,00

Вредност укупног промета

---------------------------------

Сепаратор блока

18.06.2005-20:40

Датум и време сачињавања периодичног извештаја

БИ: 78121 - 85321

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

144-

156

Редни број првог и последњег дневног извештаја у и.п.

БП:

1856

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого

 

 

 

 

 Образац 12.

Изглед пресека стања и значење података у пресеку стања, без ресета и без промене пореских стопа обвезника који није регистрован за ПДВ

================

Сепаратор извештаја

"Трговина" д.о.о.
Првомајска бб
21000 Нови Сад

Назив обвезника, место и адреса седишта обвезника

 

 

 

ДРАГСТОР МИНИ
Продавница бр. 1

Назив продајног места

Бул. велики 100
11120 Београд

Адреса продајног места

 

 

 

ПИБ: 100000001

Порески идентификациони број

ИБФМ: АА123450

Идентификациони број фискалног модула

--------------------------------

Сепаратор блока

Пресек стања

Назив извештаја

--------------------------------

Сепаратор блока

УР:

 7

 

Укупан број ресета

БР:

 0

 

Број ресета у извештајном периоду (и.п.)

--------------------------------

Сепаратор блока

УС:

 3

 

Укупан број промена пореских стопа

БС:

 0

 

Број промена пореских стопа у и.п.

СА:

0,00%

 

Вредност пореске стопе "А"

СГ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Г" је недефинисана

СД:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Д" је недефинисана

СЂ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ђ" је недефинисана

СЕ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Е" је недефинисана

СЖ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ж" је недефинисана

СИ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "И" је недефинисана

СЈ:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "Ј" је недефинисана

СК:

**,**%

 

Вредност пореске стопе "К" је недефинисана

--------------------------------

Сепаратор блока

ПА:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "А"

ПГ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Г"

ПД:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Д"

ПЂ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ђ"

ПЕ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Е"

ПЖ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ж"

ПИ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "И"

ПЈ:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "Ј"

ПК:

 

0,00

Износ пореза по пореској стопи "К"

ПТ:

 

0,00

Износ укупног пореза у и.п.

--------------------------------

Сепаратор блока

ЕА:

 

45.675,00

Вредност промета по пореској стопи "А"

ЕГ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Г"

ЕД:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Д"

ЕЂ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ђ"

ЕЕ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Е"

ЕЖ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ж"

ЕИ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "И"

ЕЈ:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "Ј"

ЕК:

 

0,00

Вредност промета по пореској стопи "К"

ЕТ:

 

45.675,00

Вредност укупног промета

--------------------------------

Сепаратор блока

ГОТОВИНА:

Средство плаћања умањено за повраћај средства

25.430,00

Укупно плаћено средством умањено за повраћај средства

ЧЕК:

Средство плаћања

12.000,00

Укупно плаћено средством

КАРТИЦА:

Средство плаћања

8.245,00

Укупно плаћено средством

--------------------------------

Сепаратор блока

06.06.2005-12:40

Датум и време сачињавања пресека стања

БИ: 21831- 21994

Редни број првог и последњег фискалног исечка у и.п.

БД:

144

 

Редни број последњег дневног извештаја

БП:

1856

 

Број преосталих дневних извештаја и фискални лого