Порески календар

мај 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Фискалне касе    Преглед прописа    Уредбе    Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

(„Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12,59/13, 100/14)

На основу члана 3. став 4. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

УРЕДБУ
о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

(„Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12 ,59/13, 100/14)

 

Члан 1.

Овом уредбом одређују се делатности код чијег обављања, полазећи од техничких и функционалних карактеристика фискалне касе и специфичности обављања тих делатности, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе из члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у даљем тексту: Закон).

 

Члан 2.

Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, сматрају се делатности из следећих области, грана и група класификације делатности из Закона о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09) и Уредбе о Класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/10), и то:

1) Делатности у оквиру следећих области, односно група:

47.91

Трговина на мало посредством поште или интернета;

49.10

Железнички превоз путника, даљински и регионални;

49.20

Железнички превоз терета;

49.31

Градски и приградски копнени превоз путника;

49.32

Такси превоз;

49.39

Остали превоз путника у копненом саобраћају;

49.41

Друмски превоз терета;

49.42

Услуге пресељења;

50.30

Превоз путника унутрашњим пловним путевима;

50.40

Превоз терета унутрашњим пловним путевима;

51.10

Ваздушни превоз путника;

51.21

Ваздушни превоз терета;

52.21

Услужне делатности у копненом саобраћају;

53

Поштанске активности;

55.90

Остали смештај - студентски и ђачки домови;

59.14

Делатност приказивања кинематографских дела;

61

Телекомуникације;

64

Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;

65

Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;

66

Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;

69.10

Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;

81.21

Услуге редовног чишћења зграда;

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме;

81.29

Услуге осталог чишћења;

84.30

Обавезно социјално осигурање;

85

Образовање;

86

Здравствене делатности - здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;

87

Социјална заштита са смештајем;

88

Социјална заштита без смештаја;

90

Стваралачке, уметничке и забавне делатности;

91

Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности;

92

Коцкање и клађење;

93

Спортске, забавне и рекреативне делатности;

94.91

Делатност верских организација;

95.23

Поправка обуће и предмета од коже;

95.25

Поправка сатова и накита;

2) Поједине делатности у оквиру следећих група, и то:

47.99

Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца:

 

- продаја преко аутомата,

 

- продаја преко путујућих продаваца - улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе - колпортери;

75.00

Ветеринарске делатности - Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности - активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.

Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, сматрају се и делатности које обавља предузетник који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход и који није обвезник пореза на додату вредност, и то:

Делатности у оквиру следећих области, односно група:

33.11

Поправка металних производа;

33.12

Поправка машина;

33.13

Поправка електронске и оптичке опреме;

33.14

Поправка електричне опреме;

33.15

Поправка и одржавање бродова и чамаца;

33.17

Поправка и одржавање друге транспортне опреме;

33.19

Поправка остале опреме;

37

Уклањање отпадних вода;

38.11

Скупљање отпада који није опасан;

43.11

Рушење објеката;

43.12

Припрема градилишта;

43.13

Испитивање терена бушењем и сондирањем;

43.21

Постављање електричних инсталација;

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

43.29

Остали инсталациони радови у грађевинарству;

43.31

Малтерисање;

43.32

Уградња столарије;

43.33

Постављање подних и зидних облога;

43.34

Бојење и застакљивање;

43.39

Остали завршни радови;

43.91

Кровни радови;

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови;

45.20

Одржавање и поправка моторних возила;

74.20

Фотографске услуге;

81.10

Услуге одржавања објеката;

81.30

Услуге уређења и одржавања околине;

95.11

Поправка рачунара и периферне опреме;

95.12

Поправка комуникационе опреме;

95.21

Поправка електронских апарата за широку употребу;

95.22

Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме;

95.24

Одржавање и поправка намештаја;

95.29

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство;

96.01

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа;

96.02

Делатност фризерских и козметичких салона;

96.03

Погребне и сродне делатности.

 Члан 3.

Делатностима за које, у смислу члана 1. ове уредбе, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се и:

- делатности из Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), осим пружања услуга на пијацама: издавање у закуп објеката, тезги и простора на њима;

- послови из Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата ("Службени гласник РС", број 56/12), осим каменорезачког заната из члана 2. став 2. тачка 26) тог правилника;

- испорука хране и пића и пригодних сувенира на културним и спортским манифестацијама, музичким фестивалима, сајмовима, изложбама, вашарима и сличним манифестацијама код којих се плаћање добара и услуга врши интерним картицама издатим од стране организатора манифестације, под условом да се подаци о врсти добра, количини, малопродајној цени и пореској стопи обезбеђују електронским путем.

Члан 4.

Брисан („Службени гласник РС“, бр. 83/12)

Члан 5.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе ("Службени гласник РС", бр. 18/09, 109/09 и 6/10).

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Уредба о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања

не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

(„Службени гласник РС“, бр. 94/11)

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уредба о допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања

не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

(„Службени гласник РС“, бр. 59/13)

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уредба о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања

не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

(„Службени гласник РС“, бр. 100/14)

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. октобра 2014. године.