Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Odgovori poreskih savetnika

Odgovori poreskih savetnika

štampaj

01. 11. 2019.

Da li imamo pravo na povraćaj sredstava ako smo na primer dva puta greškom uplatili porez i doprinose. Građane obično interesuje koliko iznosi njihov godišnji dug za porez dok nove preduzetnike muče razne dileme oko isplate lične zarade.Na vaša pitanja odgovaraju poreski savetnici.

Video-prilog - pogledajte ovde

Svi ponekad grešimo, ali je dobro ako smo u mogućnosti da te greške ispravimo. Ukoliko ste dva puta platili porez i doprinose, Ljiljana Bazić, poreski savetnik pomaže vam da rešite problem.

“Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza možete ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj organizacionoj jedini Poreske uprave, a prema sedištu pravnog lica ili preduzetnika. Uz zahtev je neophodno da pored identifikacionih podataka navedete i račun javnih prihoda sa kog je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava odnosno BOP koji je dodeljen poreskoj prijavi kao i tekući račun na koji je potrebno izvršiti povraćaj sredstava. Neophodno je da zahtev bude potpisan od strane odgovornog lica ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje. Poreska uprava će po zahtevu odlučiti u roku od najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva a po sprovedenom postupku. I ukoliko je zahtev osnovan, odobriće povraćaj sredstava. Ukoliko Poreska uprava ne izvrši povraćaj sredstava u roku od 30 dana od dana prijema zahteva imate pravo i na kamatu a kamata se obračunava na iznos više plaćenog poreza. Izuzetno ukoliko je osnov za povraćaj sredstava poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamate će se obračunavati od dana plaćanja poreza“, kaže Ljiljana Bazić, poreski savetnik.

Poreski savetnik Ivana Mihajlović odgovara na pitanja mladog preuzetnika koji je otvorio radnju prošle godine, pa ga interesuje da li može da se opredeli za isplatu lične zarade i u kom roku?

„Preduzetnik koji je postavio pitanje može da se opredeli za isplatu lične zarade, u kom slučaju je potrebno da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadležnoj filijali Poreske uprave prema sedištu radnje. Obaveštenje je potrebno da podnese najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Ovakvo opredeljenje preduzetnik ne može da menja tokom poreskog perioda već ukoliko želi da prestane sa isplatom lične zarade, potrebno je da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadežnih u filijali najkasnije do 15. decembra tekuće godine i u tom slučaju od 1. januara naredne godine nije više dužan da vrši isplatu lične zarade. Pre isplate lične zarade preduzetnik treba da podnese elektronskim putem pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima, na obrascu PPPD, kaže Ivana Mihajlović, poreski savetnik.

Većinu će zanimati odgovor na sledeće pitanje, da li možemo da saznamo koliki nam je dug za godišnji porez na imovinu. Odgovara poreski savetnik Milana Bojčić.

„Svi poslovi u vezi sa utvrđivanjem, kontrolom i naplatom poreza na imovinu u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave i to od 1. januara 2007 godine, tako da sve potrebne informacije u vezi sa porezima na imovinu kao i provere stanja na tom računu možete dobiti od uprave javnih prihoda pri jedinicama lokalne samouprave odnosno opštine gde se nepokretnost i nalazi", kaže Milana Bojčić.