Poreski kalendar

feb 2023

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Obaveštenje o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Obaveštenje o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

štampaj

03. 08. 2020.

Zaključak Vlade 05 broj 401-6052/2020 o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

 

Vlada Republike Srbije donela je 30.07.2020. godine Zaključak 05 broj 401-6052/2020 o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj: 104/2020 od 31.07.2020. godine. 

Razlozi za donošenje Zaključka sadržani su u potrebi da se omogući privrednim subjektima u privatom sektoru (u daljem tekstu: privredni subjekti) korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Zaključkom su stvoreni uslovi za primenu novih mera podrške privrednim subjektima, na sledeći način:

1. Privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na direktna davanja u julu 2020. godine, izuzev pravnih lica koja su razvrstana kao velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu:

            - u avgustu  2020. godine automatski se isplaćuju direktna davanja u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine;

            - u septembru 2020. godine automatski se isplaćuju direktna davanja u visini od  60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine;

            - akontacija poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju za jul 2020. godine, koja dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine u skladu sa zakonom, automatski se odlaže za 5. januar 2021. godine;

            - dospelost za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za privredne subjekte koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem (preduzetnici koji vode poslovne knjige) za jul 2020. godine, koja u skladu sa zakonom dospeva za plaćanje 17.08.2020. godine, automatski se odlaže do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu,

            - dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju navedeni privredni subjekti, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko privredni subjekt do 30.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine.

2. Pravnim licima koja su razvrstana kao velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, koja imaju pravo na isplatu direktnih davanja i nisu to pravo izgubila u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20, 60/20 – u daljem tekstu: Uredba) , pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju prema mestu sedišta pravnog lica, odnosno Centru za velike poreske obveznike, dostave Obrazac SL - Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac SL), koji je propisan Pravilnikom o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Sl. glasnik RS”, broj 56/20), za mesec jun i jul 2020. godine isplaćuju se direktna davanja, i to:

- u avgustu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL do 15. avgusta 2020. godine za obračunski period jun 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

- u septembru 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u julu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL do 15. avgusta 2020. godine za obračunski period jul 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada koje isplaćuju velika pravna lica, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko veliko pravno lice do 30.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine.

3. Privrednim subjektima koji ne spadaju u napred navedene dve grupe (privredni subjekti koji nisu velika pravna lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, i privredni subjekti koji nisu dobili direktna davanja u julu 2020. godine zbog nepodnošenja poreske prijave PPP-PD, za obračunski period maj, odnosno jun 2020. godine, sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine u roku propisanom Uredbom (npr. nisu se opredelili za korišćenje direktnih davanja za maj, ili su propustili rok za podnošenje prijave)), a koji ispunjavaju uslove za isplatu direktnih davanja u skladu sa Uredbom, uključujući i privredne subjekte koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20.  julom 2020. godine:

- u septembru 2020. godine isplaćuju se direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade i naknade zarada za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine, pod uslovom da najkasnije do 15. septembra 2020. godine privredni subjekti podnesu Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine u kome će u polju 1.4. - datum plaćanja, uneti datum plaćanja 5. januar 2021. godine, pri čemu se broj zaposlenih utvrđuje u skladu sa Uredbom. Broj zaposlenih za koje je podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine umanjuje se za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. avgusta pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine prestao radni odnos;

- preduzetnicima paušalcima i preduzetnicima drugo lice, koji nemaju zaposlene radnike, kao i preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na stvarni prihod i nemaju zaposlene, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade, tako da ne podnose Obrazac PPP-PD, a osnovani su i registrovani, ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine, isplaćuju se po automatizmu u septembru 2020. godine direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

- dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju navedeni privredni subjekti, za obračunski period avgust 2020. godine, odlaže se za 05.01.2021. godine, ukoliko privredni subjekt do 15.09.2020. godine podnese pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za obračunski period avgust 2020. godine u kome je u polju 1.4. - Datum plaćanja, unet 5. januar 2021. godine;

- akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti privrednih subjekata koji se paušalno oporezuju za avgust 2020. godine, koja dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine u skladu sa zakonom, odlaže se za 5. januar 2021. godine;

- dospelost za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za privredne subjekte koji porez i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaćaju samooporezivanjem (preduzetnici koji vode poslovne knjige) za avgust 2020. godine, koja u skladu sa zakonom dospeva za plaćanje 15.09.2020. godine, odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.            

Rok dospeća za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za jul 2020. godine koja dosteva 17.08.2020. godine, za privredne subjekte iz tačke 1. i 2. ovog dopisa, odnosno akontacija poreza na dobit pravnih lica za avgust 2020. godine koja dospeva 15.09.2020. godine, za privredne subjekte iz tačke 3. ovog dopisa, se ne odlaže. Privredni subjekti su u obavezi da akontaciju poreza na dobit pravnih lica za jul i avgust 2020. godine plate u roku koji je propisan Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Isplata direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima, u skladu sa Zaključkom, vrši se na poseban namenski račun – COVID-19 kod banke koja vodi tekuće račune tih privrednih subjekata. Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije tim privrednim subjektima mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. Sredstva na posebnom namenskom računu – COVID-19 izuzeta su od prinudne naplate u skladu sa članom 13. stav 13. Uredbe. Privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isplate direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije se vrše na te račune, a privrednim subjektima koji nemaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isti se otvaraju u cilju realizacije plaćanja direktnih davanja u skladu sa Zaključkom.

Privrednim subjektima koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20.  julom 2020. godine, namenski račun će po automatizmu biti otvoren kod banke koja vodi tekuće račune tih privrednih subjekata.

Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste direktna davanja koja su uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, ne moraju ih trošiti i ona će nakon 31. oktobra 2020. godine sa namenskog računa biti vraćena u budžet Republike Srbije.

U realizaciji Zaključka primenjuju se odredbe Uredbe koje se odnose na značenje pojmova, prava na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, gubitak prava i način korišćenja i isplate zaposlenima sredstava dobijenih po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije.

Privredni subjekt gubi pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa iz Zaključka ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja u skladu sa Zaključkom smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja u skladu sa Zaključkom.

Privredni subjekt koji je ostvarilo pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u skladu sa Uredbom, a ne koristi direktna davanja koja su mu u skladu sa Zaključkom uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19 u avgustu i septembru 2020. godine, te se ista nakon 31. oktobra 2020. godine sa namenskog računa vrate u budžet Republike Srbije, ima obavezu da ne smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja u skladu sa Uredbom.  

Napominjemo da privredni subjekti koji su u skladu sa odredbom člana 12. Uredbe izgubili pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz Uredbe, a zbog smanjenja broja zaposlenih za više od 10%, neće ostvariti pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja shodno odredbama Zaključka.

U vezi sa korišćenjem direktnih davanja koja su u skladu sa Zaključkom uplaćena na posebni namenski računi – COVID-19, u avgustu i septembru 2020. godine, obaveštavamo i sledeće:

Prilikom isplate zarada zaposlenima sa namenskog računa poslodavac mora imati u vidu da se direktna davanja uplaćuju za dva meseca, a da se odlaganje dospeća za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika može vrši za jedan mesec, i to isključivo za obračunski period avgust 2020. godine. Prema tome, za drugi mesec rokovi dospeća za plaćanje poreza i doprinosa se ne odlažu zbog čega je poslodavac u obavezi da iste plati u rokovima koji su propisani odredbama zakona.

Za koji obračunski period će poslodavac isplatiti zaradu, naknadu zarade ili ličnu zaradu sa namenskog računa zavisi od dinamike isplate svakog poslodavca.