Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Podnošenje obrazaca preko portala Poreske uprave od 01.01.2021. godine

Podnošenje obrazaca preko portala Poreske uprave od 01.01.2021. godine

štampaj

04. 01. 2021.

U cilju unapređenja i optimizacije poslovnih procesa od 01.01.2021. godine omogućeno je podnošenje u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave sledećih obrazaca:

  • Zahteva za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza
  • Obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade
  • Obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga.

Zahtev za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza

Izradom posebne elektronske aplikacije poreskim obveznicima je omogućeno podnošenje zahteva za povraćaj/preknjižavanje više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda u elektronskoj formi preko portala Poreske uprave. Napred navedeno, shodno izmeni i dopuni člana 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.144/20) primenjuje se počev od 01.01.2021. godine, pri čemu su adekvatne funkcionalnosti na portalu ePorezi dostupne od 04.01.2021. godine, kao prvog radnog dana u tekućoj godini. Korisničkim uputstvom, koje će narednih dana biti objavljeno na portalu Poreske uprave, definisaće se pristup i korišćenje navedene aplikacije.

Rešenje o povraćaju i preknjižavanju dostavljaće se poreskim obveznicima u elektronskoj formi u poresko sanduče.

Navedenom zakonskom odredbom poreskim obveznicima je omogućeno da zahtev za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza Poreskoj upravi i dalje mogu podneti u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

Obaveštenje preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave (shodno izmeni člana 33a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 153/20)), dostavi obaveštenje o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade, najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda. Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje poreskom organu do 15. decembra tekuće godine.

Lice koje započne obavljanje delatnosti, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.

Izuzetno, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana registracije, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Obaveštenje preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade podnosi se isključivo u elektronskom obliku.

Obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga

Fizička lica koja kao vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima PDV, imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV. Obveznik PDV je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga o čemu izdaje dokument za obračun, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu.

Uz poresku prijavu za PDV za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period, obveznik PDV dostavlja Poreskoj upravi obaveštenje o:

1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;

2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Imajući u vidu da se poreska prijava PP PDV kao i pregled obračuna (obrazac POPDV) podnose isključivo u elektronskom obliku, obveznicima je omogućeno da uz pomenutu prijavu i navedeno obaveštenje podnesu u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Poreski obveznici obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina, poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i poljoprivrednih usluga mogu podneti i u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.