Poreski kalendar

mar 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    IPSOS - istraživanje zadovoljstva poreskih obveznika

IPSOS - istraživanje zadovoljstva poreskih obveznika

štampaj

18. 02. 2021.

U okviru saradnje sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju - GIZ, istraživačka agencija IPSOS je i ove godine sprovela analizu percepcije poreskih obveznika o radu Poreske uprave Republike Srbije, kroz istraživanje zadovoljstva poreskih obveznika kvalitetom pružanja usluga i profesionalnošću zaposlenih u poreskoj administraciji. Cilj ovog istraživanja je dobijanje povratnih informacija od poreskih obveznika o ocenama učinka Poreske uprave u anketiranim oblastima pružanja usluga, pristupa informacijama, profesionalnosti zaposlenih, transparentnosti u radu, doslednosti u primeni poreskih propisa i tretmanu poreskih obveznika.

Istraživanje je rađeno metodom intervjua, na reprezentativnom uzorku od 555 preduzeća koja zapošljavaju do 100 radnika. Najveći deo anketiranih preduzeća je sa područja grada Beograda (46%) koji zapošljavaju većinom do pet radnika (65%) i bave se delatnostima trgovine, proizvodnje i usluga.

Prema istraživanju iskustava koji su obveznici imali sa poreskom administracijom, preko polovine preduzeća navodi da je Poreska uprava transparentna u rešavanju poreskih pitanja. Takođe, nastavlja se trend rasta zadovoljstva jednostavnošću procedura obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava, koju 59% anketiranih ocenjuje kao vrlo dobru ili odličnu. Isti trend se registruje i kada je u pitanju obračun PDV-a, poreza na dobit i procedure podnošenja poreskih prijava.

Preduzeća koja su koristila usluge posebnih šaltera „Vaš poreznik“ jasno ističu zadovoljstvo uslugama koje su im pružene. Udeo preduzeća koja su vrlo zadovoljna ličnim kontaktom sa službenicima Poreske uprave je u porastu (89% anketiranih). Međutim, uočen je veliki prostor za promociju ove vrste usluge koju pruža Poreska uprava, kako bi se značajno povećao broj korisnika iste, jer su se pokazale kao efikasne za pružanje informacija i rešavanje eventualnih dilema poreskih obveznika.

Ukoliko posmatramo rezultate analize po pitanjima zadovoljstva poreskih obveznika uslugama koje su im pružene, sve navedene usluge Poreske uprave su ocenjene kao važne od strane većine anketiranih preduzeća. Tri četvrtine preduzeća ističe da je zadovoljno uslugama koje pruža Poreska uprava (od 75-94% anketiranih, u zavisnosti od tipa usluge) a naročito pogodnostima koje pruža podnošenje poreske prijave elektronskim putem. Udeo zadovoljnih korisnika podnošenjem i plaćanjem obaveza elektronskim putem i onih koji smatraju da internet portal Poreske uprave pruža korisne informacije je znatno viši (od 6-9%) u odnosu na prethodnu godinu.