Poreski kalendar

sep 2023

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koje imaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koje imaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

štampaj

04. 01. 2022.

Zakonom o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS”, broj 135/20 i 96/2021), koji je u primeni od 01. novembra 2021. godine, propisano je da se obveznikom fiskalizacije smatra svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja - automata.

Poreski obveznici koji nemaju obavezu evidentiranja prometa dobara i usluga na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja su obveznici koji se bave delatnostima navedenim u Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“ broj 32/21, 117/21, u daljem tekstu: nova Uredba).

Nova Uredba definiše manji broj delatnosti koje su oslobođene od evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u odnosu na Uredbu o  određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“ broj 61/10, ... 100/14, u daljem tekstu: stara Uredba) koja prestaje da važi 01.05.2022. godine. Delatnosti za koje, saglasno odredbama nove Uredbe, počev od 01.05.2022. godine postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, a po staroj Uredbi su bile oslobođene, su sledeće: 

47.91

Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca -  prodaja   preko automata - samonaplatnih uređaja

49.10

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

49.20

Železnički prevoz tereta

49.39

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

49.41

Drumski prevoz tereta

49.42

Usluge preseljenja

50.30

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

50.40

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

51.10

Vazdušni prevoz putnika, izuzev međunarodnog prevoza putnika

51.21

Vazdušni prevoz tereta

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, izuzev u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:

-          puteva, mostova i tunela,

-          parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora

   53

Poštanske aktivnosti izuzev 53.10 – Poštanske aktivnosti javnog

servisa

55.90

Ostali smeštaj - studentski i đački domovi

59.14

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

81.21

Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29

Usluge ostalog čišćenja

   85.5

Ostalo obrazovanje

   90

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

   91

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne  delatnosti

   92

Kockanje i klađenje, izuzev u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o  izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima

   93

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

95.23

Popravka obuće i predmeta od kože

95.25

Popravka satova i nakita

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost lica za naplatu parkiranja automobila

kao i:

  • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 104/16 i 95/18) koje se odnose na upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;
  • delatnosti isporuke hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem;
  • prodaja proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima, izuzev prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica - obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik - obveznik fiskalizacije.

Imajući u vidu da nova Uredba ne pravi razliku između obveznika koji porez od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod i obveznika koji porez plaćaju prema stvarno ostvarenom prihodu, od 01.05.2022. godine obavezu evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uređaja imaju i preduzetnici paušalci koji obavljaju sledeće delatnosti:

33.11

Popravka metalnih proizvoda

33.12

Popravka mašina

33.13

Popravka elektronske i optičke opreme

33.14

Popravka električne opreme

33.15

Popravka i održavanje brodova i čamaca

33.17

Popravka i održavanje druge transportne opreme

33.19

Popravka ostale opreme

          37

Uklanjanje otpadnih voda

38.11

Skupljanje otpada koji nije opasan

43.11

Rušenje objekata

43.12

Priprema gradilišta

43.13

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

43.21

Postavljanje električnih instalacija

43.22

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih

sistema

43.29

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31

Malterisanje

43.32

Ugradnja stolarije

43.33

Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34

Bojenje i zastakljivanje

43.39

Ostali završni radovi

43.91

Krovni radovi

43.99

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

45.20

Održavanje i popravka motornih vozila

74.20

Fotografske usluge

81.10

Usluge održavanja objekata

81.30

Usluge uređenja i održavanja okoline

95.11

Popravka računara i periferne opreme

95.12

Popravka komunikacione opreme

95.21

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

95.22

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

95.24

Održavanje i popravka nameštaja

95.29

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

96.01

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

96.02

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

96.03

Pogrebne i srodne delatnosti

Svi obveznici fiskalizacije su dužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Podsećamo da je u toku prijavljivanje obveznika fiskalizacije za finansijsku podršku koja traje do 31. januara 2022. godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra, zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Preduslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku je prethodno uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije PGJO. Prijava PGJO se podnosi u elektronskom obliku putem portala ePorezi, a na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs objavljeno je korisničko uputstvo u kojem je detaljno objašnjen postupak prijave poslovnog prostora i poslovnih prostorija odnosno podnošenja prijave.  

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.