Poreski kalendar

jan 2022

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koje imaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

Delatnosti koje su oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koje imaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

štampaj

04. 01. 2022.

Zakonom o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS”, broj 135/20 i 96/2021), koji je u primeni od 01. novembra 2021. godine, propisano je da se obveznikom fiskalizacije smatra svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prometom na malo smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja - automata.

Poreski obveznici koji nemaju obavezu evidentiranja prometa dobara i usluga na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja su obveznici koji se bave delatnostima navedenim u Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“ broj 32/21, 117/21, u daljem tekstu: nova Uredba).

Nova Uredba definiše manji broj delatnosti koje su oslobođene od evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u odnosu na Uredbu o  određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“ broj 61/10, ... 100/14, u daljem tekstu: stara Uredba) koja prestaje da važi 01.05.2022. godine. Delatnosti za koje, saglasno odredbama nove Uredbe, počev od 01.05.2022. godine postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, a po staroj Uredbi su bile oslobođene, su sledeće: 

47.91

Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca -  prodaja   preko automata - samonaplatnih uređaja

49.10

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

49.20

Železnički prevoz tereta

49.39

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

49.41

Drumski prevoz tereta

49.42

Usluge preseljenja

50.30

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

50.40

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

51.10

Vazdušni prevoz putnika, izuzev međunarodnog prevoza putnika

51.21

Vazdušni prevoz tereta

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, izuzev u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:

-          puteva, mostova i tunela,

-          parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora

   53

Poštanske aktivnosti izuzev 53.10 – Poštanske aktivnosti javnog

servisa

55.90

Ostali smeštaj - studentski i đački domovi

59.14

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

81.21

Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29

Usluge ostalog čišćenja

   85.5

Ostalo obrazovanje

   90

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

   91

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne  delatnosti

   92

Kockanje i klađenje, izuzev u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o  izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima

   93

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

95.23

Popravka obuće i predmeta od kože

95.25

Popravka satova i nakita

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost lica za naplatu parkiranja automobila

kao i:

  • delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 104/16 i 95/18) koje se odnose na upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebne delatnosti; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;
  • delatnosti isporuke hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem;
  • prodaja proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima, izuzev prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica - obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik - obveznik fiskalizacije.

Imajući u vidu da nova Uredba ne pravi razliku između obveznika koji porez od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod i obveznika koji porez plaćaju prema stvarno ostvarenom prihodu, od 01.05.2022. godine obavezu evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uređaja imaju i preduzetnici paušalci koji obavljaju sledeće delatnosti:

33.11

Popravka metalnih proizvoda

33.12

Popravka mašina

33.13

Popravka elektronske i optičke opreme

33.14

Popravka električne opreme

33.15

Popravka i održavanje brodova i čamaca

33.17

Popravka i održavanje druge transportne opreme

33.19

Popravka ostale opreme

          37

Uklanjanje otpadnih voda

38.11

Skupljanje otpada koji nije opasan

43.11

Rušenje objekata

43.12

Priprema gradilišta

43.13

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

43.21

Postavljanje električnih instalacija

43.22

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih

sistema

43.29

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31

Malterisanje

43.32

Ugradnja stolarije

43.33

Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34

Bojenje i zastakljivanje

43.39

Ostali završni radovi

43.91

Krovni radovi

43.99

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

45.20

Održavanje i popravka motornih vozila

74.20

Fotografske usluge

81.10

Usluge održavanja objekata

81.30

Usluge uređenja i održavanja okoline

95.11

Popravka računara i periferne opreme

95.12

Popravka komunikacione opreme

95.21

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

95.22

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

95.24

Održavanje i popravka nameštaja

95.29

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

96.01

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

96.02

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

96.03

Pogrebne i srodne delatnosti

Svi obveznici fiskalizacije su dužni da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Podsećamo da je u toku prijavljivanje obveznika fiskalizacije za finansijsku podršku koja traje do 31. januara 2022. godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra, zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Preduslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku je prethodno uredno podneta prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije PGJO. Prijava PGJO se podnosi u elektronskom obliku putem portala ePorezi, a na sajtu Poreske uprave www.purs.gov.rs objavljeno je korisničko uputstvo u kojem je detaljno objašnjen postupak prijave poslovnog prostora i poslovnih prostorija odnosno podnošenja prijave.  

Obveznik fiskalizacije Poreskoj upravi podnosi Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju preko portala ePorezi.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu izjavu za dodelu finansijske podrške.