Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

GPRS

Zahtev za davanje subvencije za nabavku terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase  Obrazac ZST

Dodatna oprema fiskalne kase
( Zakon o fiskalnim kasama )

Član 6.

Fiskalna kasa mora da ima terminal za daljinsko očitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase (u daljem tekstu: terminal za daljinsko očitavanje) za zadati period, osim fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa na pijačnim tezgama i fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koja zahteva čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Pravna lica koja obavljaju delatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99 - u daljem tekstu: Zakon o klasifikaciji delatnosti) obuhvaćene granama, odnosno podgrupama 50300, 50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300, 55400 i 70310, dužna su da na mestima prodaje dobara na malo, odnosno pružanja usluga fizičkim licima, u okviru tih delatnosti, omoguće kupcima dobara, odnosno korisnicima usluga, plaćanje pomoću platne kartice.

Obveznik može fiskalnu kasu povezati sa računarom sa softverskom aplikacijom za koju je izdat sertifikat za njeno stavljanje u promet, a koja omogućava zadavanje komandi fiskalnoj kasi preko njenog definisanog interfejsa.

Fiskalna kasa može imati i ostalu dodatnu opremu, kao što je: barkod čitač, vaga, štampač i dr.

Povezivanje dodatne opreme iz st. 1 - 4. ovog člana može se vršiti isključivo preko postojećeg interfejsa fiskalne kase.

Softverska aplikacija iz stava 3. ovog člana mora da onemogući da se:

- štampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim dokumentima;

- štampaju podaci iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnim štampačima i na nefiskalizovanim fiskalnim kasama;

- obezbedi štampanje svakog storniranja evidentiranog prometa na fiskalnom isečku i na kontrolnoj traci fiskalne kase.

Dokaz o ispunjenosti uslova iz st. 3. i 6. ovog člana i drugih uslova propisanih ovim zakonom za softversku aplikaciju, predstavlja sertifikat izdat od organa nadležnog za mere i dragocene metale, nakon vrednovanja rezultata svih ispitivanja.

Organ iz stava 7. ovog člana objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" spisak proizvođača sa nazivima softverskih aplikacija iz stava 3. ovog člana, za koje je izdat sertifikat.

Troškove objavljivanja spiska iz stava 8. ovog člana snosi proizvođač softverske aplikacije.

Vlada, na zajednički predlog ministarstva finansija i ministarstva trgovine određuje delatnosti iz stava 1. ovog člana čije obavljanje zahteva čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Spisak odobrenih tipova terminala za daljinsko očitavanje odobrenih tipova fiskalnih kasa (na dan 20.03.2006.)

Terminal za daljinsko očitavanje

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 127/04) i članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU DAVANjA SUBVENCIJA ZA NABAVKU TERMINALA ZA DALjINSKO OČITAVANjE DNEVNIH IZVEŠTAJA IZ FISKALNE KASE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način i postupak za davanje subvencije za nabavku terminala za daljinsko očitavanje svih for m iranih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase (u daljem tekstu: terminal), čija je obaveza instaliranja propisana članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", broj 135/04).

Član 2.

Subvencija iz člana 1. ove uredbe može se dati za nabavku jednog terminala licu koje je nabavilo, platilo i instaliralo, odnosno stavilo u funkciju taj terminal (u daljem tekstu: subvencija), i to:

1) pravnim licima i preduzetnicima - obveznicima poreza na dodatu vrednost koji su u podnetoj evidencionoj prijavi Poreskoj upravi iskazali da su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet do 20.000.000 dinara ili koji su, pri otpočinjanju delatnosti, procenili da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet do 20.000.000 dinara;

2) pravnim licima i preduzetnicima koji nisu obveznici poreza na dodatu vrednost.

Subvencija iz stava 1. ovog člana iznosi 150 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja rešenja o umanjenju poreske obaveze iz člana 5. stav 1. ove uredbe.

Član 3.

Subvencija se ostvaruje u iznosu iz člana 2. stav 2. ove uredbe, umanjenjem poreske obaveze, i to:

1) po osnovu poreza na dodatu vrednost - za obveznike iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

2) po osnovu poreza na dobit preduzeća, odnosno poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti - za obveznike iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Član 4.

Zahtev za dobijanje subvencije podnosi se organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu sedišta, odnosno prebivališta obveznika, u roku od 15 dana od dana priključenja nabavljenog terminala na interfejs fiskalne kase.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZST – Zahtev za davanje subvencije za nabavku terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev se podnosi račun o nabavci terminala i dokaz da je izvršeno plaćanje tog računa.

Član 5.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave je dužna da na osnovu uredno podnetog zahteva donese rešenje o umanjenju poreske obaveze poreskom obvezniku u skladu sa članom 3. ove uredbe, najkasnije u roku od 15 od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se obvezniku iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave vrši evidentiranje rešenja iz stava 1. ovog člana u poreskom knjigovodstvu, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poreski postupak.

Ako poreski obveznik kome je u skladu sa članom 3. ove uredbe umanjena poreska obaveza prestane da obavlja delatnost, a ima preplatu poreza koji mu je umanjen, nema pravo na povraćaj iznosa za koji mu je umanjena poreska obaveza po osnovu subvencije u skladu sa ovom uredbom.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-4099/2005-001

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica