Порески календар

окт 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Од 1. априла 2015. године искључиво електронско подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину

Од 1. априла 2015. године искључиво електронско подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину

штампај

31. 03. 2015.

Према члану 38. став 7. тачка 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/02, ... 105/14), пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана за 2014. годину, почев од 1. априла 2015. године, подноси се искључиво у електронском облику. То практично значи да порески обвезници могу надлежном пореском органу поднети пореску пријаву у папирном облику до 31. марта 2015. године, а од 1. априла 2015. године преко електронског сервиса Пореске управе, на сајту www.poreskauprava.gov.rs, у делу е-Порези.

 

Е-порези

Приступ електронским сервисима Пореске управе врши се путем квалификованог електронског сертификата са чипом (eng. Smart Card) издатим од стране једног од Сертификационих тела у Републици Србији: ПКС (Привредна комора Србије), МУП (Министарство унутрашњих послова), ПТТ (Пошта Србије), Halcom.

Сходно  Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС“, број 28/2015 од 20.03.2015. године), пореска пријава у папирном облику подноси се на Обрасцу ППДГ-2Р, који је прописан Правилником, до 31. марта 2015. године.

Пореска пријава допуњена је редним бројем 3.13.1 – Износ умањења нето прихода, где се уноси износ за који је у 2014. години извршено умањење нето прихода обвезника, сходно Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 108/13).

Такође, извршена је измена под редним бројем 3.3.2. – Порез – где се, уместо пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, уноси само износ пореза на приходе од самосталних делатности, који је плаћен у календарској години за коју се утврђује годишњи порез, за предузетнике који порез плаћају на опорезиву добит из члана 33. Закона исказану на редном броју 3.3.1. Пореске пријаве.

У циљу остваривања права на умањење дохотка за опорезивање по основу умањења нето прихода, порески обвезници су дужни да уз пореску пријаву доставе и доказ о износу за који је у 2014. години извршено умањење нето прихода обвезника, оверен од стране исплатиоца прихода, у коме је јасно наведен тражени податак.

Подсећамо, сагласно одредбама Закона обвезници годишњег пореза на доходак грађана су физичка лица – резиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, и нерезиденти, за доходак остварен на територији Републике Србије, који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике (у даљем тексту: РЗС). Према податку РЗС, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 8/2015, просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2014. години износи 737.112 динара.

Сагласно одредби члана 92. Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, број 24/01, ... 68/14 - др. закон), рок за подношење пореске пријаве за 2014. годину је 15. мај 2015. године.

За све додатне информације позовите Контакт центар Пореске управе. 

Број телефона Контакт центра, за позиве са фиксног телефона из било ког места у Републици Србији је:

0700-700 007

За позиве са мобилног телефона или из иностранства, број је: 

011-33 10 111

Питања можете поставити и посредством сајта ПУРС

http://www.poreskauprava.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html

 

Биро за информисање