Порески календар

нов 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Примљено 23.238 пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2017. годину

Примљено 23.238 пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2017. годину

06. 07. 2018.

Пореска управа Републике Србије је, према обрађеним подацима, у законом предвиђеном року примила укупно 23.238 пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2017. годину.

Обавезу пријављивања годишњег пореза на доходак имали су грађани који су у 2017. години остварили доходак већи од 2.375.136 динара, односно већи од троструке просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у тој години, према подацима Републичког завода за статистику.

Пореске пријаве су подношене у папирном и у електронском облику. Електронским путем, преко портала Пореске управе,  примљено је 35 одсто пријавa.

Највише пријава поднето је на територији коју обухвата Регионално одељење Београд - укупно 16.199 пријавa. Регионално одељење Нови Сад примило је укупно 4.341 пријаву, Регионално одељење Крагујевац - 1.423 пријаве,  Регионално одељење Ниш - 1.265 пријава и Регионално одељење Приштина -10 пријава.

Од сто највећих пријављених прихода, 73 одсто припада обвезницима са територије коју покрива Регионално одељење Пореске управе Београд. Од сто највише исказаних пријављених прихода, 69 лица су домаћи држављани, а 31 су страни држављани, док је 90 одсто мушког пола.

Најчешћа пријављена занимања су менаџер, директор и инжeњер.

Пријављени приходи за првих сто подносилаца пореских пријава са највећим исказаним приходима крећу се у распону од око 40 до око 340 милиона динара.

Општине

Регионално одељење Београд

Број поднетих пријава у 2018. години

Нови Београд

4.496

Вождовац

1.685

Врачар

1.582

Звездара

1.543

Чукарица

1.347

Стари  Град

1.048

Земун

1.033

Регионално одељење Нови Сад

 

Нови Сад

2.056

Панчево

285

Суботица

258

Зрењанин

258

Вршац

147

Регионално одељење Крагујевац

 

Крагујевац

398

Чачак

157

Ужице

141

Крушевац

99

Краљево

96

Регионално одељење Ниш

 

Ниш

673

Пирот

111

Лесковац

90

Врање

70

Бор

35

*Табеларни приказ општина у којима је поднето највише пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

Осим ових података, Пореска управа Републике Србије неће објављивати друге статистичке податке у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину.