Порески календар

јан 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Јединствени регистар пореских обвезника

Јединствени регистар пореских обвезника

12. 08. 2019.

Јединствени регистар пореских обвезника-само једна од многих надлежности Пореске управе. Зато се свим обвезницима додељује ПИБ, односно порески идентификациони број.

Видео прилог – погледајте овде

Порески идентификациони број додељује се свим пореским обвезницима на територији Републике Србије. Законом о пореском поступку и пореској администрацији прописано је ко је све дужан да има ПИБ. Између осталих то су: резидентна правна лица, предузетници, нерезидентна правна лица, резидентна и нерезидентна физичка лица, као и државни органи и организације.

„У оквиру увођења Јединственог регистра пореских обвезника, Пореска управа врши константне контроле свих пореских обвезника, како новооснованих тако и свих обвезника који су раније основани. Као последица те контроле може да се деси и ситуација када Пореска управа прибегава мери која се зове привремено одузимање ПИБ-а. С тим у вези неопходно је да сви порески обвезници имају у виду да морају да поштују пореске прописе који су прописани свим пореским законима и актима“, каже начелник у Сектору за контролу Мираш Бабовић. Додаје да је у оквиру регистрације пореских обвезника успостављен и једношалтерски систем са Агенцијом за привредне регистре.

„Тај систем је успостављен у циљу ефикасније регистрације од почињања пословања сваког пореског обвезника понаособ и исти подразумева да се преко Агенције за привредне регистре додељује ПИБ. То се врши електронском разменом података између Агенције за привредне регистре и Пореске управе фактички у реалном времену. На тај начин сам поступак регистрације је скраћен на неки минималан ниво и не траје никад дуже од једног радног дана. Такође је важно рећи да је у оквиру тог једношалтерског система Пореска управа успоставила и сарадњу са Републичким геодетским заводом и свим јединицама локалне самоуправе са циљем регистрација стамбених заједница, где се на исти начин као са Агенцијом за привредне регистре врши регистрација и додела ПИБ-а пореским обвезницима, односно правним лицима која су добила статус стамбене заједнице у складу са Законом о становању“, каже Мираш Бабовић.

Није згорег још једном подсетити све власнике привредних субјеката-неопходно је водити рачуна о пореским прописима, не само у тренутку започињања делатности, него и све време њеног обављања.