Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Предлог Владе Републике Србије за регулисање обавеза физичких лица – радника на интернету по основу пореза и доприноса на приходе из иностранства

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Предлог Владе Републике Србије за регулисање обавеза физичких лица – радника на интернету по основу пореза и доприноса на приходе из иностранства

штампај

05. 02. 2021.

Након више састанака са представницима Удружења радника на интернету, Влада Републике Србије је дала следећи предлог:

1. Обустављају се  контроле Пореске управе и наплата пореза и доприноса на приходе које из иностранства остварују радници на интернету до усвајања измена Закона о порезу на доходак грађана којим ће се на целовит начин уредити начин утврђивања и плаћања наведених обавеза;

2. Да се изменама Закона о порезу на доходак грађана, начин обрачуна и плаћања претходно насталих пореза и доприноса на приходе из иностранства уреди на следећи начин:

  • ­Висина обавезе утврђује се решењем Пореске управе и иста се плаћа у ратама у периоду до 10 година;
  • ­Нормирани трошкови се признају у висини од 43% остварених прихода;
  • ­Камата на претходно настале обавезе се не обрачунава за период до доношења решења Пореске управе.

3. Рок за измену Закона о порезу на доходак грађана је до маја 2021. године.

4. Предлог Владе Републике Србије не односи се на приходе од издавања непокретности, посредовањa и трговинe криптовалутама, добитака од игара на срећу који нису остварени у складу са Законом о играма на срећу.

5. Радноправни статус за флексибилне облике рада биће уређен посебним законом.

За додатне информације обвезници се могу обратити пореским службеницима у следећим организационим јединицама Пореске управе:

Одсек за координацију пореске контроле Београд

Редни број

Филијала

Име

Презиме

1

Центар

Данијела

Секулић

2

Нови Београд

Младен

Недаковић

3

Звездара

Лука

Шијан

4

Палилула

Предраг

Мартиновић

 

 

Светлана

Поповић

5

Земун

Тијана

Вукмировић

6

Вождовац

Драгана

Моравчевић

7

Чукарица

Снежана

Живковић

8

Ваљево

Бранка

Јевтић

 

 

Зорица

Лазаревић

 

 

Олга

Грујичић

9

Шабац

Срђан

Живановић

10

Лозница

Драгомир

Јовановић

11

Пожаревац

Јелена

Живковић

12

Смедерево

Мирјана

Филимоновић

Одељење за координацију пореске контроле Крагујевац

Ред.број

Филијала

Име и презиме

1

Ужице

Весна Лукић

2

Краљево

Снежана Пантовић

3

Крушевац

Данијела Ђурђевић

4

Нови Пазар

Сеад Угљић

5

Јагодина

Ивица Јовановић

6

Чачак

Гордана Боровић

7

Крагујевац

Наталија Стевановић

8

Пријепоље

Рада Цинцовић

Одсек за координацију пореске контроле Ниш

Редни број

Филијала

Име и презиме

1

Лесковац

Маја Качаревић

2

Ниш

Снежана Марјановић

3

Врање

Драган Симоновић

4

Пирот

Јасмина Алексић

5

Зајечар

Љубинка Бајрамоски

6

Прокупље

Тина Миленковић

Одсек за координацију пореске контроле Нови Сад

Редни број

Филијала

Име и презиме

1

Зрењанин

Јелена Вишковић

2

Стара Пазова

Мирјана Пашић

3

Суботица

Марија Туфегџић

4

Нови  Сад 2

Снежана Вукчевић

5

Сремска Митровица

Бошко Столић

6

Нови Сад 1

Светлана  Миланов

7

Панчево

Ева Кралик

8

Вршац

Љубица Чавић

9

Сомбор

Јасна Панчић

10

Кикинда

Бојан Обрадовић