Порески календар

мар 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    ИПСОС - истраживање задовољства пореских обвезника

ИПСОС - истраживање задовољства пореских обвезника

штампај

18. 02. 2021.

У оквиру сарадње са Немачком организацијом за међународну сарадњу - ГИЗ, истраживачка агенција ИПСОС је и ове године спровела анализу перцепције пореских обвезника о раду Пореске управе Републике Србије, кроз истраживање задовољства пореских обвезника квалитетом пружања услуга и професионалношћу запослених у пореској администрацији. Циљ овог истраживања је добијање повратних информација од пореских обвезника о оценама учинка Пореске управе у анкетираним областима пружања услуга, приступа информацијама, професионалности запослених, транспарентности у раду, доследности у примени пореских прописа и третману пореских обвезника.

Истраживање је рађено методом интервјуа, на репрезентативном узорку од 555 предузећа која запошљавају до 100 радника. Највећи део анкетираних предузећа је са подручја града Београда (46%) који запошљавају већином до пет радника (65%) и баве се делатностима трговине, производње и услуга.

Према истраживању искустава који су обвезници имали са пореском администрацијом, преко половине предузећа наводи да је Пореска управа транспарентна у решавању пореских питања. Такође, наставља се тренд раста задовољства једноставношћу процедура обрачунавaња пореза и подношења пореских пријава, коју 59% анкетираних оцењује као врло добру или одличну. Исти тренд се региструје и када је у питању обрачун ПДВ-а, пореза на добит и процедуре подношења пореских пријава.

Предузећа која су користила услуге посебних шалтера „Ваш порезник“ јасно истичу задовољство услугама које су им пружене. Удео предузећа која су врло задовољна личним контактом са службеницима Пореске управе је у порасту (89% анкетираних). Међутим, уочен је велики простор за промоцију ове врсте услуге коју пружа Пореска управа, како би се значајно повећао број корисника исте, јер су се показале као ефикасне за пружање информација и решавање евентуалних дилема пореских обвезника.

Уколико посматрамо резултате анализе по питањима задовољства пореских обвезника услугама које су им пружене, све наведене услуге Пореске управе су оцењене као важне од стране већине анкетираних предузећа. Три четвртине предузећа истиче да је задовољно услугама које пружа Пореска управа (од 75-94% анкетираних, у зависности од типа услуге) а нарочито погодностима које пружа подношење пореске пријаве електронским путем. Удео задовољних корисника подношењем и плаћањем обавеза електронским путем и оних који сматрају да интернет портал Пореске управе пружа корисне информације је знатно виши (од 6-9%) у односу на претходну годину.