Порески календар

авг 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Нови уплатни рачуни за уплату јавних прихода од капитала

Нови уплатни рачуни за уплату јавних прихода од капитала

штампај

24. 01. 2014.

Саопштење

Нови уплатни рачуни за уплату јавних прихода од капитала, укључујући и приходе од издавања у закуп сопствених непокретности, као и приходе од давања у закуп покретних ствари

Одредбама Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 120/13) прописани су нови уплатни рачуни за уплату јавних прихода од капитала - приходи од издавања у закуп сопствених  непокретности, приходи од инвестиционе јединице, као и давања у закуп покретних ствари и који се примењују почев од 1.01.2014. године.

С тим у вези дајемо обавештење о уплатним рачунима јавних прихода и пореским пријавама које су обвезници (правна лица и предузетници ако су исти исплатиоци прихода, односно физичка лицаза које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку) дужни да поднесу надлежним организационим јединицама Пореске управе, и то:

I Уплатни рачуни и пореске пријаве које подносе правна лица и предузетници ако су исти исплатиоци прихода физичком лицу

  1. Порез на приходе од капитала који се обрачунавају и обустављају по одбитку исказују се на обрасцу ПП ОПЈ 3 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од капитала за приходе од издавања сопствених непокретности у закуп, као и прихода по основу приноса од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда, који су остварени у периоду почев од 1.01.2014. године, уплата пореза се врши на рачун број 840-711149843-27 - Порез на приходе од издавања сопствених непокретности/порез на приход од капитала по другом основу.
  2.  Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари који се обрачунавају и плаћају по одбитку исказује се на обрасцу ПП ОПЈ-4 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од давања у закуп покретних ствари, за приходе који су остварени почев од 1.01. 2014. године, а уплата се врши на уплатни рачун 840-711145843-96 - Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе.

 

II Уплатни рачуни и пореске пријаве које подносе физичка лица за остварене приходе за које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку

  1. Порез на приходе од издавања сопствене непокретности које остварује физичко лице за које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку, исказује се на обрасцу ПП ОПО – Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, који је остварен почев од 1.01.2014. године, уплата се врши на рачун број 840-711149843-27 - Порез на приходе од издавања сопствених непокретности/порез на приход од капитала по другом основу.
  2. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари које остварује физичко лице за које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку исказује се на обрасцу ПП ОПО – Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, који је остварен почев од 1.01.2014. године, уплата се врши на рачун број 840-711145843-96 - Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе.
  3. Напомињемо да се порез на приходе од непокретности за приходе које је остварило физичко лице закључно са 31.12.2013. године, за које је физичко лице подносило пореске пријаве, обавеза се утврђује решењем пореског органа у коме је наведен рачун за уплату (рачун број 840-711143843-82 – Порез на приходе од непокретности).
  4. Такође, напомињемо да се порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, које је остварило физичко лице закључно са 31.12.2013. године, за које је физичко лице подносило пореске пријаве, обавеза се утврђује решењем пореског органа у коме је наведен рачун за уплату (рачун број 840-711145843-96 - Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе).

 

Биро за информисање