Порески календар

апр 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Фискалне касе    Преглед прописа    Правилници    Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама

Правилник о облику и садржини обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама

("Службени гласник РС" бр.140/04 и 19/05)

Члан 1.

Овим правилником се уређује облик и садржина обавештења из члана 18. став 3. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у даљем тексту: Закон), које је обвезник у смислу члана 3. став 6. Закона, дужан да истакне на видном месту у објекту у коме врши промет добара на мало, односно промет услуга физичким лицима.

Члан 2.

Обавештење из члана 1. овог правилника је у облику правоугаоника величине 40 cm x 30 cm .

Обавештење из става 1. овог члана обвезник је дужан да истакне на видном месту у сваком објекту у коме врши промет добара на мало, односно у коме врши промет услуга физичким лицима, тако да је јасно уочљиво.

Члан 3.

Садржина обавештења из члана 1. овог правилника дата је на Обрасцу ОБ - Обавештење, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Поред обавештења из члана 2. овог правилника, обвезник је дужан да истакне и обавештење Министарства финансија у виду самолепљиве налепнице правоугаоног облика формата А4.

У објектима површине преко 100 m 2 обвезник је дужан да истакне обавештење из става 1. овог члана чије су димензије 50 cm x 30 cm .

Обавештење из ст. 1. и 2. овог члана даје се на Обрасцу ОБМФ, који је саставни део овог правилника.

Члан 4а

Обавештење из члана 4. став 1. овог правилника обвезник је дужан да залепи на чврсту подлогу и истакне на видном месту поред сваке фискалне касе у објекту у коме врши промет добара на мало, односно у коме врши промет услуга физичким лицима.

Обавештење из члана 4. став 2. овог правилника, обвезник је дужан да залепи на чврсту подлогу и истакне изнад сваке фискалне касе, на висини од највише 2,5 m .

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

 

ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 18. СТАВ 3. ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА («Сл. гласник РС», број 19/05) КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Члан 4.

Образац обавештења из члана 2. овог правилника одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

Образац ОБ

____________________
    (назив обвезника)

____________________
  (седиште обвезника)

____________________
              (ПИБ)

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обвезник је дужан да купцу добара, односно кориснику услуга физичком лицу (у даљем тексту: купац) одштампа и изда фискални исечак за купљена добра/пружене услуге.

Купац је обавезан да узме фискални исечак.

Ако обвезник купцу не одштампа и не изда фискални исечак, купац има право да купљена добра, односно примљене услуге не плати обвезнику.

(Члан 18. став 3. Закона о фискалним касама - "Службени гласник РС", број 135/04)

(М.П.)

 

Образац ОБМФ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈАОБАВЕШТЕЊЕ


Обвезник је дужан да сваком купцу изда фискални исечак за купљена добра/пружене услуге.

Ако обвезник купцу не изда фискални исечак, купац има право да купљена добра, односно примљене услуге не плати обвезнику, као и да о томе достави податак Министарству финансија - на инфо телефон 011/361-9900.

(Члан 18. став 3. Закона о фискалним касама - "Службени гласник РС", бр. 135 и члана 2. Уредбе о остваривању права физичког лица - купца добра, односно корисника услуга у спровођењу Закона о фискалним касама - "Службени гласник РС", број 15/05)


(М.П.)УЗМИТЕ
РАЧУН!

Жалбе на телефон:
011/361-9900