Poreski kalendar

jan 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Subvencije za podršku ugostiteljskoj i turističkoj privredi

Subvencije za podršku ugostiteljskoj i turističkoj privredi

štampaj

09. 12. 2020.

Vlada Republike Srbije donela je 4. decembra 2020. godine Uredbu o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 146/2020 od 4.12.2020. godine. Navedena uredba stupila je na snagu 5. decembra 2020. godine.

Uredbom su stvoreni uslovi za primenu nove mere podrške privrednim subjektima u vidu isplate bespovratnih namenskih sredstava u visini od 30.367,00 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/19), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Privredni subjekti mogu da ostvare pravo na bespovratna sredstva ukoliko su  u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

− 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

− 5621 – ketering

− 5629 – ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

− 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića

− 5510 – hoteli i sličan smeštaj

− 5520 – odmarališta i slični objekti za kraći boravak

− 5530 – delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

− 5590 – ostali smeštaj

− 7911 – delatnost putničkih agencija

− 7912 – delatnost tur-operatora

− 7990 – ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima

− 7711 – iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Odobrena sredstva subvencije uplatiće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe.

Privredni subjekti će o otvaranju namenskih dinarskih računa biti obavešteni dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Isplatu bespovratnih sredstava na namenske račune vršiće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Privredni subjekt prihvata prava i obaveze iz Programa korišćenjem sredstava sa posebnog namenskog računa. Isplaćena sredstva mogu se iskoristi zaključno sa 15. februarom 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 5. decembra 2020. godine zaključno sa 31. januarom 2021. godine, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 5. decembra 2020. godine za period koji se završava od 5. decembra 2020. godine do 31. januara 2021. godine, odnosno ukoliko dodeljena bespovratna sredstva do 31. januara 2021. godine u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Proveru navedenog uslova vršiće Ministarstvo finansija. U slučaju neispunjenja pomenutog uslova o predmetnom će biti obavešteno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koje će od privrednog subjekta zahtevati povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj. Privredni subjekt je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, izvrši povraćaj

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2019. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava.

Spisku privrednih subjekata koji ispunjavaju pravo na korišćenje bespovratnih namenskih sredstava propisanih ovom uredbom može se pristupiti  putem linka https://www.purs.gov.rs/program-subvencija-ugostitelji-decembar-2020.html