Poreski kalendar

jun 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Obaveštenje u vezi primene Uredbe o utvrđivanju programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova

Obaveštenje u vezi primene Uredbe o utvrđivanju programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova

štampaj

28. 05. 2021.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj: broj 51/2021 od 21.05.2021. godine, a stupila na snagu 22.05.2021. godine.

Uredbom se utvrđuje Program podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), kojim se uređuje način korišćenja sredstava: pravo na korišćenje sredstava, uslovi za dodelu sredstava, zahtev za utvrđivanje prava na pomoć i način isplate sredstava.

Visinu sredstava koja mogu da ostvare privredni subjekti po osnovu ove uredbe utvrdiće Vlada, posebnim aktom, i dodeljivaće se  bespovratno.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Ministarstvo će izvršiti prenos sredstava na poseban namenski račun za podršku radu noćnim barovima i noćnim klubovima otvoren kod Uprave za trezor, sa kog će se izvršiti prenos sredstava korisnicima subvencije, na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor. Korisnici otvaraju posebni namenski dinarski račun za navedenu namenu.

Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove, dopunjen brojevima namenskih dinarskih računa.

Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu sredstava u skladu sa Programom, pod uslovom da nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RSˮ, broj 160/20), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji na dan objavljivanja ove uredbe ispunjavaju sledeće opšte uslove:

1) da su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

  • 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, ili
  • 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića;

2) da im Poreska uprava nije privremeno oduzela PIB na osnovu člana 26. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS br. 80/02, ..., 144/20);

3) da su evidentirani kao obveznici poreza na dodatu vrednost, sa datumom evidentiranja u sistem poreza na dodatu vrednost ne kasnijim od 1. aprila 2019. godine, kao i da u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe (22.05.2021. godine) nisu brisani iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost;

4) da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće posebne uslove:

1) da nisu dobili pomoć po drugom osnovu sektorske pomoći, i to kao podršku radu hotelske industrije;

2) da nemaju dugovanja po svim javnim prihodima koje administrira Poreska uprava, zaključno sa 29. februarom 2020. godine. Izuzetno, pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti čija dugovanja po osnovu javnih prihoda koje administrira Poreska uprava ne prelaze iznos od 10.000,00 dinara, na dan 29. februara 2020. godine;

3) da su, u najmanje jednom objektu vrste noćni bar ili noćni klub, u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine, radili u radnom vremenu koje započinje ne pre 17 časova i koje se završava ne pre 02 časa posle ponoći, najmanje dva dana u nedelji, kao i da su evidentirali svaki pojedinačno ostvaren promet preko fiskalne kase;

4) da su u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine u odnosu na referentni period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine imali pad prometa na koji se plaća porez na dodatu vrednost, od najmanje 70%, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz prijava poreza na dodatu vrednost za odgovarajući period;

5) da im u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe (22.05.2021. godine) nije izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole, na osnovu člana 131. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje sredstava ukoliko od dana dodele sredstava do 30. juna 2022. godine:

1) prestane da obavlja delatnost registrovanu u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, pod šifrom 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, ili šifrom 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića, u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub;

2) ostvari manji promet od 30% prometa, na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine, u odnosu na period od 1. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine. Izuzetno, privredni subjekti neće izgubiti pravo na dodeljena sredstava, ako su aktom Vlade ili naredbom ministra, odnosno aktom jedinice lokalne samouprave ograničeni u obavljanju delatnosti u periodu između 02 časa i 05 časova posle ponoći, u ukupnom trajanju ne manje od 120 dana.

Proveru da li je privredni subjekt izgubio pravo na korišćenje sredstava iz razloga dobijanja pomoći po drugom osnovu sektorske pomoći - podrška radu hotelske industrije, prestanka obavljanja delatnosti u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub i ostvarivanja manjeg prometa od 30% prometa, na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine, u odnosu na period od 1. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine, vršiće Ministarstvo.

Privredni subjekti su dužni da Ministarstvu kvartalno, od dana isplate sredstava, do petog u mesecu za prethodni kvartal dostavljaju dokaz u svrhu provere da li je privredni subjekat izgubio pravo na korišćenje sredstava, i to:

  • periodični izveštaj za kvartal kojim iskazuju zbirni promet za objekat koji posluje u vrsti noćni bar, odnosno noćni klub, ostvaren za taj kvartal i
  • kopije listova EDI knjige za odgovarajući kvartal, sa pripadajućim kopijama dnevnih izveštaja.

Privredni subjekt koji izgubi pravo na korišćenje sredstava je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva, izvrši povraćaj dodeljenih sredstava sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada su mu sredstva isplaćena do dana kada vrši povraćaj.

Povraćaj sredstava privredni subjekt će izvršiti na poseban namenski dinarski podračun Ministarstva, otvoren kod Uprave za trezor.

Javni poziv za podnošenje zahteva za utvrđivanje prava za pomoć (u daljem tekstu: zahtev) za korišćenje sredstava objavljen je 22. maja tekuće godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva  www.mtt.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Privredni subjekti su Javnim pozivom obavešteni o dokumentaciji potrebnoj za proveru ispunjenosti uslova za dodelu sredstava, kriterijumima, načinu podnošenja zahteva i dr.

Preko portala Poreske uprave ePorezi, u delu „Izjava o zainteresovanosti za pomoćˮ dostavlja se zahtev radi provere ispunjenosti uslova, sa potrebnom dokumentacijom u PDF ili JPG formatu veličine do 10 Mb, i to:

  • Odluka o noćnom radu - odluka o radnom vremenu (Zakon o radu „Sl. glasnik RS“, broj 24/25,...95/2018);
  • Kontrolne trake – kopije isečaka o otvaranju fiskalne kase, prvog i poslednjeg fiskalnog isečka za dva uzastopna radna dana u okviru jedne nedelje, po radnom vremenu poreskog obveznika, za svaki kvartal od 01. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine (samo za po 1 nedelju u kvartalu) (Zakon o fiskalnim kasama „Sl. glasnik RS“, broj135/2004 i 93/2012;
  • EDI knjiga (Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnih računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja („Sl. glasnik RS“, broj 140/2004) – kopije listova EDI knjige za isti vremenski period, sa pripadajućim kopijama dnevnih izveštaja.

Poreska uprava će, nakon sprovedenog postupka provere za svakog privrednog subjekta, sačiniti Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju propisane uslove i dostaviti ga Ministarstvu i Upravi za trezor.

Spisak će sadržati sve relevantne podatke o privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na pomoć.

Spisak će biti objavljen na internet stranici Ministarstva.

Isplata sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove, navedenih u spisku.

Privredni subjekti sa spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekti isplaćena sredstva mogu iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon isplate sredstava, nakon čega će neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.