Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    eFiskalizacija    Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja

Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja

Na ovoj stranici možete izvršiti pretragu i uvid u Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, koji Poreska uprava vodi u skladu sa Uredbom o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 32/21)

Napomena: Prilikom izbora ESIR-a obratiti pažnju na kompatibilnost sa Virtuelnim ili Lokalnim PFR-om. Kompatibilnost podrazumeva da se EFU komponente mogu međusobno povezati i izdati fiskalni račun u skladu sa zakonom. Preporučujemo da pre nabavke EFU, od dobavljača zahtevate demonstraciju istog a skeniranjem QR koda na bilo kom izdatom fiskalnom ili nefiskalnom isečku možete zaključiti da li međusobno povezane komponente funkcionišu na očekivani način.

Pretraga Registra odobrenih EFU:

Registar odobrenih elemenata EFU:

R. br. Tip EFU Naziv EFU Verzija IB elementa EFU Naziv i adresa podnosioca zahteva/dobavljača PIB i Matični broj Broj i datum rešenja o odobrenju Broj i datum rešenja o ukidanju odobrenja Vrsta odobrenja
1 ESIR Fis4Pos 21 1.1 126 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Dinarska 14, Beograd-Savski Venac
107862766
63044342
000-092-00-00373/2021-0000
29.10.2021.

Prenosivo
(Napredni)
2 LPFR Int Raster Win LPFR 1.0 95 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd-Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00371/2021-0000
29.10.2021.

Prenosivo
3 ESIR TiMKasa 2.0.0.0 9 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Mokroluška 24/2, Kaluđerica, Beograd-Grocka
110108701
21299235
000-092-00-00372/2021-0000
29.10.2021.

Prenosivo
(Napredni)
4 ESIR PENpos-EV1 1.1 135 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Jablanička 27, Beograd, Čukarica
102786854
17464388
000-092-00-00377/2021-0000
04.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
5 LPFR TiMProcesor 1.0.0.0 10 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Mokroluška 24/2, Kaluđerica, Beograd
110108701
21299235
000-092-00-00378/2021-0000
04.11.2021.

Prenosivo
6 ESIR Sparkom VP 1.0 72 SVETLANA LAZIĆ PR PROIZVODNA RADNjA SPARKOM LAZARICA
Čitlučka 10a, Lazarica, Kruševac
108130752
63237256
000-092-00-00384/2021-0000
08.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
7 LPFR HCP – LPFR W 1.15 127 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE HCP DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Nake Spasić 1, Beograd, Savski Venac
103790096
20022191
000-092-00-00394/2021-0000
10.11.2021.

Prenosivo
8 ESIR REAL CODE Online Kasa 1.01 59 SLAVICA NOVAKOVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKI INŽENJERING REAL CODE SMEDEREVO
Ive Andrića 10, Smederevo
109624609
64313134
000-092-00-00390/2021-0000
12.11.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
9 ESIR HOPS POSv3 3.0 155 KNJIGOVODSTVENA INFORMATIČKA AGENCIJA HARD OFFICE DUŠKO RADOJČIN PR ZRENJANIN
Carice Milice 1, Zrenjanin
100909061
54154275
000-092-00-00396/2021-0000
12.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
10 LPFR DG-LPFR 1.0 25 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Jablanička 27, Beograd, Čukarica
102786854
17464388
000-092-00-00391/2021-0000
12.11.2021.

Prenosivo
11 LPFR L-PFR+ 1.0.0 122 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Narodnog fronta 21, Novi Sad
101647464
08745838
000-092-00-00393/2021-0000
12.11.2021.

Prenosivo
12 ESIR SKY POS esir osnovni 9 145 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Okrugićeva 17/16, Petrovaradin, Novi Sad
106516156
20619988
000-092-00-00404/2021-0000
18.11.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
13 LPFR myLPFR 1.0.0 164 MYOFFICE DOO PANČEVO
Kralja Milana Obrenovića 3/28, Pančevo
104678342
20206772
000-092-00-00405/2021-0000
23.11.2021.

Prenosivo
14 ESIR DG-Esir 1.0 24 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Jablanička 27, Beograd, Čukarica
102786854
17464388
000-092-00-00410/2021-0000
26.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
15 ESIR .Orfej2022 21.11.1.0 173 ŠTURKOMERC-PETROLSOFT ING DOO BEOGRAD(RAKOVICA)
PATRIJARHA DIMITRIJA 12i, Beograd, Rakovica
102065539
07697180
000-092-00-00412/2021-0000
26.11.2021

Prenosivo
(Osnovni)
16 ESIR Europos ESIR 1.0.0.1 175 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Bulevar Umetnosti 27, Beograd, Novi Beograd
100008800
06538088
000-092-00-00414/2021-0000
26.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
17 ESIR AbacusNET V1.1 136 SHROOMS SOFT DOO OBRENOVAC
Miloša Obrenovića 7 b, Obrenovac
104219753
20110074
000-092-00-00413/2021-0000
29.11.2021.

Prenosivo
(Napredni)
18 ESIR FMT Fiscal - ESIR 1.0 165 FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165D, Beograd, Novi Beograd
112121608
21611158
000-092-00-00403/2021-0000
30.11.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
19 ESIR TokyoPOS 4.00 181 VLADAN IMPERL PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE SAVETA I IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA BEOGRAD
Baštovanska 55b, Beograd, Voždovac
110771279
64991353
000-092-00-00417/2021-0000
01.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
20 ESIR TMaster 2.0 208 5.COM DOO BEOGRAD (RAKOVICA)
Marička 22, Beograd, Rakovica
105917685
20489197
000-092-00-00423/2021-0000
02.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
21 ESIR PRO4ESIR 01.01.2022. 204 ZANATSKA RADNJA PROREG DRLJAN VELJKO PREDUZETNIK RUMA
Tivol 3/1, Ruma
101915580
55541809
000-092-00-00424/2021-0000
03.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
22 ESIR BELATRIX POS2 1.0.0 163 BELATRIX doo Beograd-Vračar
Krunska 47A/16
107892202
20891335
00-092-00-00427/2021-0000
03.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
23 ESIR DP-25 POS 1.0 129 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00425/2021-0000
03.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
24 LPFR DP-25 LPFR 1.0 118 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00426/2021-0000
03.12.2021.

Prenosivo
25 ESIR MALOPRODAJA NEV SOFT GORNJI MILANOVAC VFP9 2021 93 BIRO NEV SOFT NEBOJŠA DUGIĆ PREDUZETNIK GORNJI MILANOVAC
Hajduk Veljka Petrovića 21, Gornji Milanovac
103003340
55928436
000-092-00-00428/2021-0000
03.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
26 ESIR XBLAG 1.0 201 RCL SYST PROGRAMSKA OPREMA I KOMPJUTERI DOO, BEOGRAD
Pivljanina Baja 75 a, Savski Venac
103627825
17591444
000-092-00-00433/2021-0000
06.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
27 ESIR BMaster 2.0 230 5.COM DOO BEOGRAD (RAKOVICA)
Marička 22, Beograd, Rakovica
105917685
20489197
000-092-00-00436/2021-0000
07.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
28 LPFR Octopos LPFR 1 106 FUSION ITS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Vojvode Stepe 101/8, Beograd, Voždovac
105837507
20473169
000-092-00-00392/2021-0000
08.12.2021.

Prenosivo
29 ESIR minESIR-ORION 21.5.44 190 SZTR ORION COMPUTERS ERNE PAP PR BEČEJ
Sinđelićeva 84a, Bečej
100329544
50885810
000-092-00-00445/2021-0000
09.12.2021.

Neprenosivo
30 ESIR WP-50 POS 1.0 248 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00447/2021-0000
09.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
31 LPFR Europos-PFR 1.0 33 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Bulevar Umetnosti 27, Beograd, Novi Beograd
100008800
06538088
000-090-00-00162/2021-0000
09.12.2021.

Prenosivo
32 LPFR GALEB N910PRO LPFR 1.0 244 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Pocerska 111, Šabac
108561448
21024040
000-092-00-00439/2021-0000
09.12.2021.

Prenosivo
33 ESIR GALEB N910PRO ESIR 1.0 245 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Pocerska 111, Šabac
108561448
21024040
000-092-00-00438/2021-0000
09.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
34 ESIR DP-150 POS 1.0 246 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00448/2021-0000
09.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
35 ESIR mojakasa.rs 2021-11-30 226 MOJA KASA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC
Kapetana Miodraga Miletića 2b
112696424
21721247
000-092-00-00446/2021-0000
09.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
36 LPFR DP-150 LPFR 1.0 247 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00452/2021-0000
10.12.2021.

Prenosivo
37 LPFR WP-50 LPFR 1.0 249 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica
103198263
17521926
000-092-00-00453/2021-0000
10.12.2021.

Prenosivo
38 ESIR SKY POS 90 237 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Okrugićeva 17/16, Petrovaradin, Novi Sad
106516156
20619988
000-092-00-00457/2021-0000
14.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
39 LPFR PENprocessor 1.0 151 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Jablanička 27, Beograd, Čukarica
102786854
17464388
000-092-00-00458/2021-0000
15.12.2021.

Prenosivo
40 ESIR BizniSoft e1.0 220 DP PRODUCTS PREDUZEĆE ZA POSLOVE U OBLASTI INFORMATIKE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VRAČAR)
Njegoševa 19, Beograd, Vračar
101149299
06037402
000-092-00-00459/2021-0000
15.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
41 LPFR FMT Fiscal - L-PFR 1.0 198 FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 165D, Beograd, Novi Beograd
112121608
21611158
000-092-00-00456/2021-0000
15.12.2021.

Prenosivo
42 ESIR BIS Kasa e-fiskal 177 PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO BIS DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)
10 avijatičara 1/3, Beograd, Zvezdara
100030705
07461151
000-092-00-00464/2021-0000
16.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
43 ESIR e-kasa 1.0.0.1 235 ĐORĐE MARAVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKE USLUGE PC SOFT LOZNICA
Đurić Luke 26, Loznica
107888062
63063258
000-092-00-00465/2021-0000
16.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)
44 ESIR ITSmart ESIR 1.0.0.1 137 DANILO BOKIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE ITSMART 02 RUMA
Nikole Tesle 80, Ruma
110396273
64844598
000-092-00-00467/2021-0000
16.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
45 LPFR TiMProcesor 3 281 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Mokroluška 24/2, Kaluđerica, Beograd
110108701
21299235
000-092-00-00466/2021-0000
16.12.2021.

Prenosivo
46 ESIR Maloprodaja ESIR MP 3.0.1 221 RAJOVIĆ ZORAN PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KOMPJUTERSKIH USLUGA 013 SOFT BAVANIŠTE
Dvadesetdevetog Novembra 16, Kovin, Bavanište
103590529
56680845
000-092-00-00469/2021-0000
16.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
47 ESIR FIS4WEB 21 10.1 250 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Dinarska 14, Beograd
107862766
63044342
000-092-00-00460/2021-0000
16.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
48 LPFR ZetaCube PFR 1.0.0.0 187 PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZETA SYSTEM DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Golsvordijeva 1, Beograd, Vračar
102054577
06967361
000-092-00-00468/2021-0000
17.12.2021.

Prenosivo
49 ESIR TiMKasa 3 284 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Mokroluška 24/2, Kaluđerica, Beograd
110108701
21299235
000-092-00-00471/2021-0000
17.12.2021.

Prenosivo
(Napredni)
50 ESIR ePOS 1.0.0.0 257 PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZETA SYSTEM DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Golsvordijeva 1, Beograd, Vračar
102054577
06967361
000-092-00-00470/2021-0000
17.12.2021.

Prenosivo
(Osnovni)