Порески календар

авг 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Обавештење

штампај

21. 04. 2020.

Пореска управа обавештава да је одредбама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID 19 („Службени гласник РС“, бр. 54/2020, у даљем тексту: Уредба) уређено, између осталог, одлагање доспелости за плаћање одређених јавних прихода који у складу са пореским законима доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године, изузетно до 31. јула 2020. године, као и директна давања из буџета Републике Србије.
Привредним субјектима у приватном сектору може се одложити доспелост за плаћање, поред пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада и аконтације пореза на добит правних лица,  као и  аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за март, април и мај 2020. године.
С тим у вези, Пореска управа обавештава да ће 4. маја 2020. године извршити одлагање доспелости за плаћање аконтације пореза на добит правних лица и аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за оне привредне субјекте који су се определили и испуњавају услове за коришћење фискалних погодности и директних давања, у складу са Уредбом.
Наиме, Пореска управа ће по завршетку месеца априла, односно након подношења пореских пријава ППП ПД за запослене, као и аутоматским путем за пореске обвезнике који немају запослене раднике, сачинити списак привредних субјеката који ће бити предмет провере испуњености услова за коришћење фискалних погодности и директних давања из члана 3. Уредбе, тј.  испуњености услова да нису смањивали број запослених за више од 10%, почев од 15. марта 2020. године па до 10. априла 2020. године, као дана ступања на снагу Уредбе, односно до 30.04.2020. године.
Привредним субјектима који испуњавају услове сходно Уредби, биће извршена уплата директних давања, као и одлагање доспелости  аконтација пореза на добит, односно пореза и доприноса на приход од обављања самосталне делатности.
У овом тренутку, наведене аконтације за месец март 2020. године су прокњижене на картици пореских обвезника, али ће одлагање њихове доспелости бити евидентирано у пореском рачуноводству дана 4. маја 2020. године, након извршене провере испуњености услова за коришћење погодности у складу са Уредбом.
Доспелост аконтација пореза на добит правних лица за март, април, и мај месец 2020. године одлаже се до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске године за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, за аконтације пореза на добит које доспевају за плаћање 15. априла 2020. године, 15. маја 2020. године и 15. јуна 2020. године до предаје коначне пореске пријаве пореза на добит правних лица за одговарајући порески период.
Доспелост аконтација пореза на приходе од самосталне делатности за март, април и мај месец 2020. године,  одлаже се  до предаје коначне пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.
 
ПОРЕСКА УПРАВА