Порески календар

сеп 2023

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење у вези примене Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Обавештење у вези примене Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

штампај

21. 04. 2020.

Влада Републике Србије, уз супотпис Председника Републике Србије, донела је Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (у даљем тексту: Уредба), која је објављена у Службеном гласнику РС, број: 54/2020 од 10.04.2020. године.

Уредбом се уређују фискалне погодности и директна давања из буџета Републике Србије (у даљем тексту: буџет) привредним субјектима у приватном сектору (у даљем тексту: привредни субјекти) у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, ПДВ третман промета добара и услуга без накнаде за здравствене сврхе, као и исплата једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Републике Србије из буџета.

Програм економских мера - Најчешћа питања и одговори

Право на коришћење фискалних погодности и директних давања имају привредни субјекти који нису обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђеним у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 93/19), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица,

– резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана), и

– огранци и представништва страних правних лица.

Привредни субјекти могу да користе мере прописане Уредбом под условом да почев од 15.03.2020. године до 10.04.2020. године, нису смањивали број запослених за више од 10% не рачунајући запослене са којима је закључен уговор о раду на одређено време пре 15.03.2020. године за период који се завршава у периоду од 15.03.2020. године до 10.04.2020. године.

Право на коришћење фискалних погодности остварују и предузетници који су регистровали привремени престанак обављања делатности почев од дана 15.03.2020. године, као и привредни субјекти који су основани и регистровани код надлежног органа или организације закључно са 14.03.2020. године. Значи, привредни субјекти који су основани и регистровани 15.03.2020. године и касније, немају право на мере из Уредбе.

Привредни субјекти у приватном сектору могу да користе фискалне погодности и директна давања из ове уредбе уколико су пре 15. марта 2020. године основани и регистровани код надлежног органа или организације, односно ако су у наведеном периоду постали обвезници ПДВ.

Под фискалним погодностима се подразумева одлагање доспелости за плаћање одређених јавних прихода који доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године, а изузетно до 31. јула 2020. године за порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на зараде за јун 2020. године исплаћене у складу са прописима којима се уређује рад, и одлагање њиховог плаћања, и то:

- пореза на доходак грађана на зараде и накнаде зарада (у даљем тексту: порез) и доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) на зараде и накнаде зарада, као и на обавезе за порезе и доприносе на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника, за месец март, април и мај 2020. године, односно по избору пореског обвезника за месец април, мај и јун 2020. године за оне пореске обвезнике који су исплате зарада и накнада зараде, као и личне зараде предузетника пољопривредника за март делимично или у целости извршили до дана ступања на снагу Уредбе. Доспелост за плаћање наведених обавеза се одлаже до 04.01.2021. године.

- аконтација пореза на приходе од самосталне делатности за март, април и мај месец 2020. године за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који су се определили за исплату личне зараде и предузетнике друга лица. Доспелост за плаћање наведених обавеза се одлаже до предаје коначне пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.

- аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за март, април и мај месец 2020. године за предузетнике и предузетнике пољопривреднике који се нису определили за исплату личне  зараде. Доспелост за плаћање наведених обавеза се одлаже до предаје коначне пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.

- аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за предузетнике паушалце за март, април и мај месец 2020. године. Доспелост за плаћање наведених обавеза се одлаже до 04.01.2021. године.

- аконтација пореза на добит правних лица за март, април, и мај месец 2020. године, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, аконтација пореза на добит правних лица које доспевају 15.04, 15.05. и 15.06.2020. године. Доспелост за плаћање наведених обавеза се одлаже до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске године за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, за аконтације пореза на добит које доспевају за плаћање 15.04.2020. године, 15.05.2020. године и 15.06.2020. године до предаје коначне пореске пријаве пореза на добит правних лица за одговарајући порески период.

Привредни субјекти имају право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса, чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате. Поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса за привредне субјекте ближе ће се уредити подзаконским актом у наредном периоду.

У циљу коришћења погодности прописаних Уредбом, привредни субјекти морају поднети појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД, у даљем тексту: пореска пријава) са означеним датумом плаћања 04.01.2021. године (под редним бројем 1.4. пореске пријаве). Подношењем пореске пријаве са означеним датумом плаћања 04.01.2021. године, привредни субјект се опредељује за коришћење погодности прописаних Уредбом (и фискалних погодности и директних давања).

Привредни субјекти који се определе да користе фискалне погодности и директна давања прописана Уредбом, подносе пореску пријаву најкасније до:

- 30. априла 2020. године за обрачунски период март 2020. године, односно за обрачунски период април 2020. године, уколико су исплату зарада и накнада зарада, као и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника за март делимично или у целости извршили до дана 10.04.2020. године.

- 31. маја 2020. године за обрачунски период април 2020. године, односно за обрачунски период мај 2020. године, уколико су исплату зарада и накнада зарада, као и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника за март делимично или у целости извршили до дана 10.04.2020. године.

- 30. јуна 2020. године за обрачунски период мај 2020. године, односно за обрачунски период јун 2020. године, уколико су исплату зарада и накнада зарада, као и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника за март делимично или у целости извршили до дана 10.04.2020. године.

Привредни субјекти који немају запослене због чега не подносе пореску пријаву, и нису предузетници и предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, имају право да користе фискалне погодности и директна давања у складу са Уредбом. 

Предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, предузетник друго лице, правна лица која су разврстана као микро, мала и средња у складу са законом којим се уређује рачуноводство, могу да остваре право на директна давања, односно уплату бесповратних новчаних средстава из буџета, и то:

- у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео пореску пријаву за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео пореску пријаву за обрачунски период април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео пореску пријаву за обрачунски период мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године.

Број запослених код предузетника, предузетника паушалца, предузетника пољопривредника и предузетника другог лица увећава се за 1 (један), осим у случају када предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник или предузетник друго лице имају истовремено и статус запосленог или корисника пензије. Према томе, право на директна давања предузетници остварују, за запослене раднике, као и за себе, уколико немају статус запосленог или корисника пензије.

Број запослених, увећава се и за број запослених са непуним радним временом и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом, укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из пореске пријаве за одговарајући обрачунски период.

Правно лице које је разврстано као велико правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство, има право на уплату бесповратних новчаних средстава у износу који се добија као производ износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и збира броја:

- запослених са пуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада почев од 15.03.2020. године у складу са чланом 116. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, ... 95/18 – у даљем тексту: Закон о раду), и за које је послодавац – велико правно лице поднео пореску пријаву и

- запослених са пуним радним временом којима је донето решење о прекиду рада почев од 15.03.2020. године у складу са чланом 117. Закона о раду, по основу решења надлежног државног органа донетог у вези са болешћу COVID-19 и за које је послодавац - велико правно лице поднео пореску пријаву.

Број запослених увећава се и за број запослених са непуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из пореске пријаве за одговарајући обрачунски период.

Велико правно лице доставља организационој јединици Пореске управе надлежној за територију према месту седишта правног лица, односно Центру за велике пореске обвезнике, најкасније до 20-ог у месецу, у папирном облику, списак лица за које остварује право на директна давања која се врши у следећем месецу (исплата се врши у мају за март, односно у јуну за април, односно у јулу за мај месец).

У Службеном гласнику број 56/2020 је објављен Правилник о садржини обрасца у коме се исказују подаци о лицима за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава којим је прописан Образац СЛ.

Право на фискалне погодности и директна давања немају велика правна лица – банке из члана 2. став 1. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), друштва за осигурање и друштва за реосигурање из члана 3. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14), друштва за управљање добровољним пензијским фондовима из члана 3. тачка 1) Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11), даваоци финансијског лизинга из члана 10. Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 61/05, 31/11 и 99/11 – др. закон), као и платне институције и институције електронског новца из члана 2. став 1. тач. 35) и 36) Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/18).

Разврставање привредних субјеката за потребе примене ове уредбе врши се на основу финансијских извештаја за 2018. годину, а лица основана током 2019. и 2020. године сматрају се малим правним лицима.

Исплата директних давања привредним субјектима који прихвате директна давања, врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија – Управе за трезор. Ради исплате директних давања, привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19 (у даљем тексту: наменски рачун) код банке која у моменту ступања на снагу Уредбе (10.04.2020. године) води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу Уредбе имају отворене текуће рачуне код више банака, дужни су да најкасније 25. априла 2020. године, на порталу Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен посебан рачун. Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу Уредбе имају отворене текуће рачуне код једне банке, нису дужни да доставе податак о називу банке, односно истима ће бити отворен наменски рачун код те банке.

Привредни субјекат губи право на коришћење фискалних погодности и директних давања, уколико у периоду од 15.03.2020. године па до истека рока од 3 месеца од последње исплате директних давања, смањи број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене са којима је закључен уговор о раду на одређено време пре 15.03.2020. године за период који се завршава у периоду од 15.03.2020. године до истека рока од 3 месеца од последње исплате директних давања.

Привредни субјекти који се определе за коришћење фискалних погодности и директних давања из буџета не могу исплаћивати дивиденде до краја 2020. године, осим у случају када се исплата дивиденте врши у акцијама, односно уделима исплатиоца дивиденде. У случају исплате дивиденде, привредни субјекти губе право на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом Уредбом.

Испуњеност услова за губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних Уредбом проверава се сваког последњег дана у месецу, почев од месеца априла 2020. године закључно са 31. октобром 2020. године.

Привредни субјекти који изгубе право на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних Уредбом дужни су да:

– плате све обавезе за које им је одобрено одлагање плаћања заједно са припадајућом каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза која се рачуна почев од дана када су наведене обавезе доспеле за плаћање у складу са законима којим се уређује плаћање одговарајуће обавезе, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања; и

– изврше повраћај директних давања са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када су им исплаћена појединачна директна давања, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања.

Уредбом је прописано да се на промет добара, односно услуга који без накнаде изврши обвезник ПДВ, Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање, односно здравственој установи у јавној својини, ПДВ не обрачунава и не плаћа, а обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза по основу тог промета.

Ослобођење од плаћања ПДВ примењује се на све испоруке са даном промета, у периоду од дана увођења до дана престанка ванредног стања у Републици Србији.

За наведени промет добара, односно услуга, обвезник ПДВ дужан је да води посебну евиденцију, која нарочито садржи податке о:

1) називу, адреси и ПИБ-у лица којем је извршен промет добара, односно услуга;

2) цени коштања, односно набавној цени добара, односно услуга чији је промет извршен.

Привредни субјекат који оствари право на директна давања, иако на то нема право у складу са Уредбом, ненаменски користи ова средства или изгуби право на директна давања и не врати износ примљених директних давања у целости заједно са припадајућом каматом до покретања поступка контроле, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30–70% примљених директних давања, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника. За прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара.

Привредни субјекат који оствари право на одлагање плаћања јавних прихода иако на то нема право у складу са Уредбом или изгуби право на одлагање плаћања прихода и исте не плати у целости заједно са припадајућом каматом до покретања поступка контроле, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 20–50% износа одложених јавних прихода, а не мање од 250.000 динара за правно лице, односно 50.000 динара за предузетника. За прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000 динара.