Порески календар

сеп 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење у вези опорезивања регистрованих пољопривредних газдинстава у 2014. години

Обавештење у вези опорезивања регистрованих пољопривредних газдинстава у 2014. години

штампај

12. 12. 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Централа Сектор за контролу Број: 000-430-02-0070/2013-G0049 11.12.2013. година Б е о г р а д

 

 

У циљу обавештавања обвезника који остварују приходеобављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа, а имајући у виду да су се појавила питања и нејасноће у вези обавезе вођења пословних књига наведене категорије пореских обвезника, као и остваривања права на паушално опорезивање, дајемо следеће објашњење:

Чланом 32. став 2. Закона о  порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", број 24/01...48/13 – у даљем тексту Закон), прописано је, да је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности по основу прихода од пољопривреде и шумарства, физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава, уписано у регистар пољопривредних газдинстава, у складу са прописима који уређују ту област и које води пословне књиге, у складу са чланом 43. став 2. Закона. С тим у вези, да би физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинстава, уписано у регистар пољопривредних газдинстава, имало статус предузетника, мора кумулативно да испуњава два услова: 1) да је уписано у регистар пољопривредних газдинстава и 2) да води пословне књиге. Уколико физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинстава не испуни кумулативно наведена два услова, нема статус предузетника.

Одредбама члана 34. Закона о ПДВ ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007 и 93/2012) прописано је да пољопривредник чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 8.000.000 динара не обрачунава ПДВ за извршен промет добара и услуга, нема право исказивања ПДВ у рачунима, нема право на одбитак претходног пореза и није дужан да води евиденцију прописану овим законом.

Пољопривредник, такође, може да се определи за обавезу плаћања ПДВ подношењем евиденционе пријаве прописане у складу са овим законом надлежном пореском органу и у том случају стиче права и обавезе које обвезник ПДВ има по овом закону (у том случају обавеза плаћања ПДВ траје најмање две године).

Одредбама члана 7. и 8. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13) прописано је да су пољопривредници - обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање у складу са законом који уређује систем обавезног пензијског и инвалидског осигурањаи обавезног здравственог осигурања.

У вези напред наведеног може се закључити:

1.         физичко лице које остварује приходе обављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа, па и регистровано пољопривредно газдинство које нема статус предузетника није у обавези да води пословне књиге и није дужан да плаћа порез на доходак грађана. Наведена категорија физичких лица није порески обвезник са аспекта пореза на доходак грађана а има обавезу плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање у складу са законом који уређује систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања и обавезног здравственог осигурања, под условом да има пријаву на осигурање по основу обављања пољопривредне делатности код надлежног фонда.

 2.         физичко лице које остварује приходе обављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа, стиче статус предузетника и има обавезу вођења пословних књига:

•          ако се носилац регистрованог пољопривредног газдинства које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује регистрација пољопривредних газдинстава определио да има својство предузетника, подношењем пореске пријаве надлежном пореском органу (Образац ППДГ-1).

•          ако је регистровано пољопривредно газдинство обвезник пореза на додату вредност.

У вези обавезе вођења пословних књига физичког лица које остварује приход од пољопривреде и шумарства почев од 1. јануара 2014. године, према закону којим се уређује порез на доходак грађана дато је објашњење Министарства финансија број: 413-00-168/2013-04 од 9.12.2013. године према коме обавезу вођења пословних књига имају наведена физичка лица која стичу статус предузетника и то: обвезници пореза на додату вредност (по сили закона), и носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који су се самостално определили за својство предузетника подношењем пореске пријаве надлежном пореском органу (Образац ППДГ-1).

3.         физичко лице које остварује приходе обављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа а које је предузетник сходно пропису који уређује опорезивање дохотка грађана не може бити паушално опорезовано имајући у виду да право на паушално опорезивање има предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге.

                                                                                                        

                                                                                         ПОРЕСКА УПРАВА