Poreski kalendar

okt 2021

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije

Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije

štampaj

14. 10. 2021.

Odredbama Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021, u daljem tekstu: Program) propisan je postupak ostvarivanja prava na finansijsku podršku obveznicima fiskalizacije.

Programom se utvrđuje pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške za fiskalizaciju, način ostvarivanja prava, postupak realizacije Programa, gubitak prava na korišćenje finansijske podrške i praćenje realizacije Programa.

Korisničko uputstvo za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju - preuzmite dokument

Značenje pojedinih pojmova

1) fiskalizacija u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja;

2) obveznik fiskalizacije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija (u daljem tekstu: obveznik fiskalizacije) je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo;

3) fiskalna kasa u smislu zakona kojim se uređuju fiskalne kase je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci fiskalne kase, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase i formiranje i štampanje fiskalnih dokumenata;

4) elektronski fiskalni uređaj u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave;

5) poslovni prostor i poslovne prostorije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija su zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samonaplatni uređaj – automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti (uključujući i deo ili više delova jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao i prostor koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno.

Poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom za obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, smatra se prebivalište ili boravište, odnosno sedište obveznika fiskalizacije;

6) postojeći obveznik fiskalizacije – lice koje je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase (član 19. stav 1. Zakona o fiskalizaciji);

7) novi obveznik fiskalizacije – lice koje nije u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalne kase u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase, a nije oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (član 19. stav 2. Zakona o fiskalizaciji).

Pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške za fiskalizaciju

Pravo na finansijsku podršku imaju obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra, zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Pravo na finansijsku podršku obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je podneo prijavu, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Sl. glasnik RS“, br. 31/21, 93/21) i za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije. Prijava se podnosi od 1. oktobra 2021. godine u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave - ePorezi (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije, u daljem tekstu: Prijava PGJO).

Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem kojim je bliže objašnjen način i postupak podnošenja Prijave PGJO se može preuzeti sa sajta Poreske uprave (www.purs.gov.rs).

 Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe.

U slučaju da je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora i prostorija postojećeg obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške koja se dodeljuje na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija biće obračunata u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ove uredbe, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.

U slučaju da novi obveznik fiskalizacije u izjavi za dodelu finansijske podrške za fiskalizaciju navede više poslovnih prostora i prostorija, Poreska uprava može da odobri finansijsku podršku za manji broj poslovnih prostora i prostorija i elektronskih fiskalnih uređaja od navedenog broja, ukoliko utvrdi da navedeni podaci u izjavi ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani kao obveznici PDV na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju (u daljem tekstu: Izjava), finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Pravo na korišćenje finansijske podrške nemaju:

– privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenih u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10;

– obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela poreski identifikacioni broj (PIB).

Imajući u vidu da je rok za podnošenje Izjave u periodu 15.10.2021-31.01.2022. godine, obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno oduzela poreski identifikacioni broj (PIB) mogu ostvariti pravo na korišćenje finansijske podrške ukoliko u navedenom periodu otklone razloge zbog kojih je oduzet PIB i nakon vraćanja PIB podnesu Izjavu. U slučaju da je obvezniku fiskalizacije privremeno oduzet PIB nakon podnošenja Izjave, pravo može ostvariti ukoliko bude vraćen PIB u propisanom roku.

Obveznici fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju imaju obavezu da, u roku od šest meseci od početka primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija, počnu da evidentiraju promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u svakom poslovnom prostoru i prostoriji za koju su dobili finansijsku podršku za fiskalizaciju.

Privredni subjekti koji su osnovani i upisani u registar nakon 29.10.2021. godine, nemaju pravo na korišćenje finansijske podrške za fiskalizaciju.

Imajući u vidu da je izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 96/21) propisan prelazni period (01.11.2021-30.04.2022. godine), te obveznici fiskalizacije moraju podneti Prijavu PGJO i otpočeti korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja najkasnije do 30.04.2022. godine, a obzirom da je rok za podnošenje Izjave (31.01.2022. godine), kao i da obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu Izjavu, napominjemo da će privredni subjekti ostvariti pravo na finansijsku podršku samo za one poslovne prostore i poslovne prostorije, odnosno aktivne fiskalizovane fiskalne kase za koje su uredno podneli Prijavu PGJO i Izjavu do isteka roka (31.01.2022. godine).

Takođe, napominjemo da je obveznik fiskalizacije dužan da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, Poreskoj upravi dostavi Prijavu PGJO, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Poslovni prostor i poslovne prostorije su zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samonaplatni uređaj - automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti (uključujući i deo ili više delova jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao i prostor koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno.

Primer: Trgovinski lanac koji posluje u okviru trgovinskog centra:

- u slučaju kada se prostor jednog obveznika fiskalizacije prostire na više spratova, i/ili u više prostorija na jednom nivou, koje su međusobno povezane i kupci mogu neometano da se kreću između navedenih prostorija, obveznici fiskalizacije prijavljuju jedan poslovni prostor, bez obzira da li se fiskalni uređaji nalaze u jednom ili više delova tog poslovnog prostora.

- u slučaju kada se prostor jednog obveznika fiskalizacije prostire na više spratova, i/ili u više prostorija na jednom nivou, a kupci ne mogu da pređu iz jednog prostora u drugi pre nego što izvrše plaćanje dobra iz tog prostora, takvi prostori se smatraju posebnim celinama i kao takvi se odvojeno prijavljuju. Isto važi i u slučaju privrednih subjekata koji pružaju usluge.

Primer: Obveznik fiskalizacije koji ima hotel, motel ili slični objekat prijavljuje jedan poslovni prostor, iako obavlja više različitih vrsta delatnosti u okviru istog (noćenje, restorani, kafe barovi, spa centar, otvoreni bazen, zatvoreni bazen...), i bez obzira na broj fiskalnih uređaja. Isto važi i za otvorene poslovne prostore (npr. ukoliko jedan obveznik fiskalizacije ima auto plac na kome obavlja: prodaju automobila, tehnički pregled, servis za popravku vozila, prodaju rezervnih delova ...).

Primer: Ukoliko u okviru istog poslovnog prostora više obveznika fiskalizacije obavlja delatnost (privredni subjekti sa različitim PIB), svako od njih odvojeno prijavljuje poslovni prostor.

Obveznik fiskalizacije koji je osnovan i upisan u Agenciji za privredne registre ili kod drugog nadležnog organa za registraciju dana 29. oktobra 2021. godine, ima obavezu podnošenja Prijave PGJO u cilju generisanja i dobijanja jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama. Nakon dobijanja Obaveštenja koje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju, može podneti Izjavu.

Primer: Postojeći obveznik fiskalizacije (trgovina na malo) koji je osnovan i upisan u registar (29.10.2021. godine) i prijavio početak obavljanja delatnosti 01.12.2021. godine, ostvaruje pravo na finansijsku podršku isključivo ako je fiskalizovao fiskalnu kasu u skladu sa odredbama Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12), i podnese Prijavu PGJO i Izjavu u propisanom roku (do 31.01.2022. godine).

Primer: Obveznik fiskalizacije koji je osnovan i upisan u Agenciji za privredne registre ili kod drugog nadležnog organa za registraciju dana 5. novembra 2021. godine, ima obavezu podnošenja Prijave PGJO u cilju generisanja i dobijanja jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, ali ne može ostvariti pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju.

Primer: Trgovinski lanac ima 30 fiskalnih kasa raspoređenih u 10 poslovnih prostora. Dana 01.12.2021. godine podnosi Izjavu (prethodno je obveznik podneo Prijavu PGJO). Obveznik fiskalizacije ostvaruje pravo na finansijsku pomoć u iznosu od 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Dana 10.12.2021. godine otvara novi poslovni prostor koga prijavljuje i dobija za isti jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i počinje da evidentira promet preko fiskalnih kasa (u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12) ili preko elektronskih fiskalnih uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 153/20, 96/21). Za ovaj poslovni prostor obveznik nema pravo na finansijsku podršku.

Primer: Autoprevoznik (obvezni PDV) podnosi Prijavu PGJO za 8 autobusa i dva poslovna prostora (prodajna mesta) u kojima će evidentirati promet preko fiskalnih uređaja. Poreska uprava dodeljuje jedinstvenu oznaku poslovnih prostora (za 8 pokretnih i 2 stalna objekta). Podnošenjem Izjave, obveznik fiskalizacije može ostvariti pravo na finansijsku pomoć u vrednosti od 2.000 evra.

Način ostvarivanja prava

Obveznik fiskalizacije podnosi Izjavu preko portala ePorezi, u periodu od 15.10.2021 - 31.01.2022. godine, a nakon što Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu Izjavu.

Izjava sadrži podatke o nazivu obveznika fiskalizacije, PIB, broju poslovnih prostora i poslovnih prostorija u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM), nazivu banke, odnosno Uprave za trezor za privredne subjekte koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, a ostvaruju pravo na finansijsku podršku i broju poslovnog računa na koji želi da mu se uplati iznos novčanih sredstava po osnovu finansijske podrške.

Napominjemo da novi obveznici fiskalizacije ne dostavljaju podatak o broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa i identifikacionom broju fiskalnog modula fiskalne kase (IBFM).

Primer: Postojeći obveznik fiskalizacije (obveznik PDV) je na portalu Poreske uprave (ePorezi) izvršio podnošenje Prijave PGJO za dva poslovna prostora u kome ima ukupno tri prijavljene aktivne fiskalizovane fiskalne kase. Znači, nakon podnete Izjave u kojoj je iskazao podatke za navedene poslovne prostore i fiskalne kase, obveznik fiskalizacije može ostvariti pravo na finansijsku podršku za dva poslovna prostora i tri fiskalne kase (ukupno 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu Uredbe – 02.10.2021. godine).

Primer: Postojeći obveznik fiskalizacije (obveznik PDV) ima četiri poslovne prostorije, pet aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, a tri defiskalizovane fiskalne kase. Znači, obveznik fiskalizacije, nakon podnete Prijave PGJO podnosi Izjavu i može ostvariti pravo na finansijsku podršku za četiri poslovne prostorije i pet fiskalnih kasa (ukupno 900 evra).

Primer: Postojeći obveznik fiskalizacije (nije evidentiran obveznik PDV) poseduje jedan poslovni prostor i jednu aktivnu fiskalizovanu fiskalnu kasu, izvršio je podnošenje Prijave PGJO i Izjave i može ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 240 evra.

Primer: Postojeći obveznik fiskalizacije (obveznik PDV) poseduje pet poslovnih prostora i osam aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa. Dana 23.12.2021. godine podneo je Prijavu PGJO za tri poslovna prostora i pet fiskalnih kasa. Dana 11.01.2022. godine je podneo Izjavu u kojoj je iskazao podatke za tri poslovna prostora i pet fiskalnih kasa. Dana 12.01.2022. godine obveznik fiskalizacije podnosi novu Prijavu PGJO za preostala dva poslovna prostora i tri fiskalne kase. U konkretnom slučaju, obveznik može ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 800 evra (za tri poslovna prostora i pet fiskalnih kasa).

Znači, za poslovne prostorije i fiskalne kase koji su iskazani u Prijavi PGJO od 12.01.2022. godine obveznik ne može ostvariti pravo jer je Izjava već podneta 11.01.2022. godine u kojoj navedeni poslovni prostori i poslovne prostorije nisu iskazani.

Primer: Novi obveznik fiskalizacije (nije evidentiran obveznik PDV), npr. frizer preduzetnik paušalac uspešno je podneo Prijavu PGJO (za dva poslovna prostora), i navedenom privrednom subjektu je dostavljeno Obaveštenje u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Obveznik podnosi Izjavu dana 15.12.2021. godine i može ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 480 evra po osnovu prijavljena dva poslovna prostora i dva elektronska fiskalna uređaja (po jedan elektronski fiskalni uređaj po prijavljenom poslovnom prostoru).

Primer: Novi obveznik fiskalizacije (obveznik PDV), npr. škola stranih jezika uspešno je podneo Prijavu PGJO (za dva poslovna prostora), i navedenom privrednom subjektu je dostavljeno Obaveštenje u poresko sanduče. Obveznik podnosi Izjavu dana 18.01.2022. godine i ostvaruje pravo na finansijsku podršku u iznosu od 400 evra po osnovu prijavljena dva poslovna prostora i dva elektronska fiskalna uređaja (po jedan elektronski fiskalni uređaj po prijavljenom poslovnom prostoru).

Primer: Novi obveznik fiskalizacije (nije evidentiran obveznik PDV), npr. trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta (šifra delatnosti 47.91), uspešno je podneo Prijavu PGJO i Izjavu za jedan poslovni prostor (obzirom da za obveznika koji obavlja promet isključivo preko interneta, poslovnim prostorom ili poslovnom prostorijom smatra se prebivalište ili boravište, odnosno sedište obveznika fiskalizacije). Prema tome, navedeni obveznik fiskalizacije može ostvariti pravo na finansijsku podršku isključivo po osnovu jednog poslovnog prostora i jednog elektronskog fiskalnog uređaja (znači, u navedenom primeru obveznik fiskalizacije ima pravo na finansijsku podršku u iznosu 240 evra).

Primer: Postojeći obveznik fiskalizacije (obveznik PDV) je dana 20.10.2021. godine prijavio 2 objekta i dobio jedinstvene oznake poslovnih prostora. Izjavu je podneo tek 25.01.2022. godine u kojima je iskazao 5 kasa u ta dva objekta. Obveznik fiskalizacije može ostvariti pravo na finansijsku pomoć u iznosu od 700 evra.

Obvezniku fiskalizacije će odobreni iznos biti uplaćen na račun koji je iskazan u Izjavi, a u cilju nabavke elektronskog fiskalnog uređaja.

Postupak realizacije programa

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške za obveznike fiskalizacije koji su podneli Izjavu.

Poreska uprava sačinjava spiskove korisnika fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku sa iznosom dodeljenih sredstava i dostavlja Ministarstvu privrede i Upravi za trezor, jednom nedeljno.

Ministarstvo privrede objavljuje spiskove obveznika fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku na svojoj internet stranici.

Gubitak prava na korišćenje finansijske podrške

Obveznik fiskalizacije gubi pravo na finansijsku podršku ukoliko u roku od šest meseci od početka primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija, ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo.

Obveznik fiskalizacije koji izgubi pravo na korišćenje finansijske podrške, dužan je da izvrši povraćaj sredstava na namenski račun otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor u iznosu koji mu je dodeljen po tom osnovu sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada je isplaćena finansijska podrška, najkasnije u roku od pet dana od dana gubitka prava na finansijsku podršku.

Poreska uprava vrši proveru ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje finansijske podrške po ovom programu, kao i prinudnu naplatu u slučaju gubitka prava, u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisanim zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Poreska uprava