Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Konkursi    Konkursi    Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

štampaj

06. 03. 2024.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava na osnovu člana 169b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/19, 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-12581/2023 od 26. decembra 2023. godine, oglašava

 JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKOJ UPRAVI

I  Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto: viši poreski savetnik za normativno – pravne poslove, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poreskopravne poslove, sa sedištem Centrala - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada Odeljenja; priprema propise iz oblasti javnih prihoda kao i inicijative za njihovu izmenu i dopunu; učestvuje u pripremi propisa iz oblasti javnih prihoda koji se usaglašavaju sa propisima Evropske unije i prati propise evropskog zakonodavstva; priprema stavove i predloge na nacrte poreskih i drugih propisa; priprema stavove i mišljenja na nacrte zakona i ostalih akata drugih organa uprave; priprema stavove i objašnjenja o primeni poreskih propisa po zahtevu poreskih obveznika i organizacionih jedinica Poreske uprave; priprema stavove i mišljenja za rad organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku međunarodne pravne pomoći i izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; priprema stavove i mišljenja na predloge internih akata Poreske uprave; pribavlja mišljenja od nadležnih organa uprave o spornim pitanjima u vezi primene poreskih propisa kao i u primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; priprema nacrta zaključaka o izuzeću službenih lica iz poreskih postupaka; priprema informacije, analize, izveštaje o radu i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

2. Radno mesto: poreski savetnik za normativno – pravne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poreskopravne poslove, sa sedištem Centrala - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja složene poslove iz delokruga rada Odeljenja; priprema propise iz oblasti javnih prihoda kao i inicijative za njihovu izmenu i dopunu; učestvuje u pripremi propisa iz oblasti javnih prihoda koji se usaglašavaju sa propisima Evropske unije i prati propise evropskog zakonodavstva; priprema stavove i predloge na nacrte poreskih i drugih propisa; priprema stavove i mišljenja na nacrte zakona i ostalih akata drugih organa uprave; priprema stavove i objašnjenja o primeni poreskih propisa po zahtevu poreskih obveznika i organizacionih jedinica Poreske uprave; priprema stavove i mišljenja za rad organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku međunarodne pravne pomoći i izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; priprema stavove i mišljenja na predloge internih akata Poreske uprave; pribavlja mišljenja od nadležnih organa uprave o spornim pitanjima u vezi primene poreskih propisa kao i u primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; priprema nacrta zaključaka o izuzeću službenih lica iz poreskih postupaka; priprema informacije, analize, izveštaje o radu i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

3. Radno mesto: normativno – pravni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poreskopravne poslove, sa sedištem Centrala - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja srednje složene poslove iz delokruga rada Odeljenja; priprema propise iz oblasti javnih prihoda kao i inicijative za njihovu izmenu i dopunu; učestvuje u pripremi propisa iz oblasti javnih prihoda koji se usaglašavaju sa propisima Evropske unije i prati propise evropskog zakonodavstva; priprema stavove i predloge na nacrte poreskih i drugih propisa; priprema stavove i mišljenja na nacrte zakona i ostalih akata drugih organa uprave; priprema stavove i objašnjenja o primeni poreskih propisa po zahtevu poreskih obveznika i organizacionih jedinica Poreske uprave; priprema stavove i mišljenja za rad organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku međunarodne pravne pomoći i izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; priprema stavove i mišljenja na predloge internih akata Poreske uprave; pribavlja mišljenja od nadležnih organa uprave o spornim pitanjima u vezi primene poreskih propisa kao i u primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; priprema nacrta zaključaka o izuzeću službenih lica iz poreskih postupaka; priprema informacije, analize, izveštaje o radu i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

4. Radno mesto: normativno – pravni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poreskopravne poslove, sa sedištem Centrala - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja manje složene poslove iz delokruga rada Odeljenja; priprema propise iz oblasti javnih prihoda kao i inicijative za njihovu izmenu i dopunu; učestvuje u pripremi propisa iz oblasti javnih prihoda koji se usaglašavaju sa propisima Evropske unije i prati propise evropskog zakonodavstva; priprema stavove i predloge na nacrte poreskih i drugih propisa; priprema stavove i mišljenja na nacrte zakona i ostalih akata drugih organa uprave; priprema stavove i objašnjenja o primeni poreskih propisa po zahtevu poreskih obveznika i organizacionih jedinica Poreske uprave; priprema stavove i mišljenja za rad organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku međunarodne pravne pomoći i izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; priprema stavove i mišljenja na predloge internih akata Poreske uprave; pribavlja mišljenja od nadležnih organa uprave o spornim pitanjima u vezi primene poreskih propisa kao i u primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; priprema nacrta zaključaka o izuzeću službenih lica iz poreskih postupaka; priprema informacije, analize, izveštaje o radu i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

5. Radno mesto: viši poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave - Beograd, sa sedištem Beograd - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

6. Radno mesto: poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave - Beograd, sa sedištem Beograd - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja srednje složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanjeiz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

7. Radno mesto: poslovi poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave - Beograd, sa sedištem Beograd - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja manje složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Beograd

8. Radno mesto: viši poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave – Novi Sad, sa sedištem Novi Sad - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanjeiz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

9. Radno mesto: poslovi poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave – Novi Sad, sa sedištem Novi Sad - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja manje složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Novi Sad

10. Radno mesto: poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave – Kragujevac, sa sedištem Kragujevac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja srednje složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanjeiz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kragujevac

11. Radno mesto:poslovi poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave – Kragujevac, sa sedištem Kragujevac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja manje složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Kragujevac

12. Radno mesto: viši poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, u zvanju viši poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave – Niš, sa sedištem Niš - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Niš

13. Radno mesto: poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, Odsek za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave – Niš, sa sedištem Niš - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja srednje složene poslove iz delokruga Odseka; sarađuje sa Državnim pravobranilaštvom u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima u sporovima iz poreskopravne oblasti u kojima je jedna od strana Poreska uprava; priprema izjašnjenja iz poreskopravne oblasti u parničnim, izvršnim i krivičnim postupcima povodom: tužbi, nalaza i mišljenja veštaka, pravilnosti i zakonitosti sudskih akata i potrebe ulaganja pravnih lekova protiv istih; vodi evidencije sudskih postupaka: izrađuje informacije o toku postupaka i ishodima okončanih postupaka; daje predloge za unapređenje poslova poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanjeiz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Niš

14. Radno mesto:poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Beograd, sa sedištem Beograd - 2 izvršioca.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa najsloženijim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva.  Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Beograd

15. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Beograd, sa sedištem Smederevo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa najsloženijim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva.  Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Smederevo

16. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Beograd, sa sedištem Požarevac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa najsloženijim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva.  Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Požarevac

17. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Beograd, sa sedištem Šabac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa najsloženijim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva.  Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Šabac

18. Radno mesto: prekršajni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Beograd, sa sedištem Beograd - 2 izvršioca.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Beograd

19. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Beograd, sa sedištem Beograd - 2 izvršioca.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

20. Radno mesto: kancelarijsko – evidencioni poslovi, u zvanju viši poreski referent, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Beograd, sa sedištem Beograd - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja administrativno-tehničke poslove evidencije, ekspedicije i distribucije predmeta i pošte; prati izvršenje uplata po  prekršajnim nalozima i dostavlja ih sudu na dalju nadležnost; sačinjava izveštaje vezane za rad Odseka. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: SSS - pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

21. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Vršac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Vršac

22. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Subotica - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Subotica

23. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Sremska Mitrovica - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Sremska Mitrovica

24. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Pančevo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Pančevo

25. Radno mesto: prekršajni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Novi Sad - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa srednje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Novi Sad

26. Radno mesto: prekršajni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Pančevo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa srednje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Pančevo

27. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Novi Sad - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Novi Sad

28. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik pripravnik*, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Novi Sad, sa sedištem Novi Sad - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Novi Sad

29. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Kragujevac, sa sedištem Užice - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Užice

30. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Kragujevac, sa sedištem Novi Pazar - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Novi Pazar

31. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Kragujevac, sa sedištem Čačak - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Čačak

32. Radno mesto: prekršajni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Kragujevac, sa sedištem Užice - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa srednje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Užice

33. Radno mesto: prekršajni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Kragujevac, sa sedištem Jagodina - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa srednje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Jagodina

34. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Kragujevac, sa sedištem Kraljevo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kraljevo

35. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Kragujevac, sa sedištem Kruševac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kruševac

36. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Niš, sa sedištem Prokuplje - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Prokuplje

37. Radno mesto: poreski savetnik za prekršajne poslove, u zvanju poreski savetnik I, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Niš, sa sedištem Leskovac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja  poslove u vezi sa složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje.Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Učestvuje u pripremi uputstva o primeni propisa iz poreskoprekršajne oblasti. Obavlja poslove vođenja prekršajnog postupka koji su započeti do početka primene Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13). Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.  

Mesto rada: Leskovac38. Radno mesto: prekršajni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Niš, sa sedištem Niš - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa srednje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Niš39. Radno mesto: prekršajni poslovi 1, u zvanju poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Niš, sa sedištem Leskovac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa srednje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova i tužilaštva. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Leskovac40. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Niš, sa sedištem Vranje - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Vranje

41. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Niš, sa sedištem Pirot - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Pirot42. Radno mesto: prekršajni poslovi 2, u zvanju mlađi poreski savetnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju, Odeljenje za prekršajne poslove, Odsek za prekršajne poslove Niš, sa sedištem Zaječar - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove u vezi sa manje složenim poreskoprekršajnim predmetima, podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zastupa Poresku upravu u prekršajnom postupku po zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka i po prekršajnom nalogu za koji je traženo sudsko odlučivanje. Preduzima sve radnje u cilju praćenja izvršenja izdatog prekršajnog naloga i dostavljanja sudu na dalju nadležnost. Ulaže redovna i vanredna pravna sredstva i preduzima i druge potrebne radnje u prekršajnim poslovima. Prati tumačenje i stavove Ministarstva finansija, stavove nadležnih sudova, tužilaštva, kao i mišljenja. Vodi službenu evidenciju o aktima iz prekršajnih poslova, sačinjava informacije i izveštaje iz poreskoprekršajnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zaječar43. Radno mesto: viši saradnik aplikativne podrške, u zvanju viši poreski saradnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za eksploataciju aplikativnih rešenja, Odsek za aplikativnu podršku, sa sedištem Centrala - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove pružanja tehničke pomoći korisnicima aplikativnih rešenja kao i sistemsko servisnih rešenja u Poreskoj upravi putem softvera za evidentiranje, praćenje i upravljanje prijava problema u radu aplikativnih rešenja od strane unutrašnjih korisnika, kao i  putem telefona. Učestvuje u poslovima izveštavanja o primedbama i problemima u eksploataciji. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd44. Radno mesto: viši IT tehničar održavanja računarske opreme, u zvanju viši poreski referent, Centrala Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za računarsku podršku, Odsek za održavanje računarske opreme, sa sedištem Centrala - 2 izvršioca.

Opis poslova: Proverava ispravnost opreme, otklanja lakše otkaze na opremi, zamenjuje neispravnu opremu, sarađuje sa ovlašćenim servisima u slučaju težih otkaza, sprovodi uputstva za instaliranje, konfigurisanje, preventivno i redovno održavanje opreme i softvera. Instalira operativne sisteme i sistemske softvere, priključuje i podešava računare za rad u mreži, obezbeđuje sigurnosne kopije podataka, vodi evidencije o stanju opreme, instaliranog softvera, otkazima, zastojima i drugim intervencijama, vodi evidencije o izvršenim intervencijama servisa i vremenu odziva servisa, izveštava o održavanju opreme i instaliranom softveru.Vodi prostu magacinsku evidenciju rezervnih delova. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: SSS – tehničkog, prirodnog ili društvenog smera, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

45. Radno mesto: administrator za monitoring IKT sistema, u zvanju viši poreski saradnik, Centrala Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za IKT infrastrukturu, Odsek za sistemsku infrastrukturu, sa sedištem Centrala - 2 izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi terminski plan obrade na sistemu, sprovodi uputstva i procedure sistem administratora i administratora baze podataka, obavlja pripremu podataka u elektronskom obliku, obezbeđuje prenos i razmenu podataka sa organizacionim jedinicama uprave, pruža pomoć pri prenosu podataka, sprovodi procedure za obezbeđenje sigurnosnih kopija podataka, u računskom centru obavlja poslove tehničara za održavanje. Izveštava o radu na pripremi i obradi. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd46. Radno mesto: viši referent IT podrške, u zvanju viši poreski referent, Centrala Poreske uprave, Sektor za informacione i komunikacione tehnologije, Odeljenje za IT podršku na terenu, Grupa za IT podršku Zaječar, sa sedištem Zaječar - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove instaliranja softvera, obuke korisnika, pružanja tehničke pomoći korisnicima, izveštavanja o primedbama i problemima u eksploataciji, sprovođenja uputstava za instaliranje i konfigurisanje, preventivno i redovno održava opremu, redovno obezbeđuje sigurnosne kopije podataka u okviru organizacione jedinice, obavlja i druge poslove po nalogu nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: SSS - elektrotehničkog, tehničkog, ekonomskog, informatičkog ili društvenog smera, položen državni stručni ispit,  radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu.

Mesto rada: ZaječarIII Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija (ne proverava se za prijem pripravnika), provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

U izbornom postupku proveravaju se:

1. Opšte funkcionalne kompetencije i to:

  • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ - proveravaće se putem testa, na računaru;
  • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru;
  • „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se pisanom simulacijom na računaru.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanja znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštihfunkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija (ne proverava se za prijem pripravnika, za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 28. iz stava II teksta konkursa):

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1. viši poreski savetnik za normativno – pravne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – normativni poslovi (nomotehnička i pravno-tehnička pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) i mišljenja o primeni zakona i opštih pravnih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dodatu vrednost) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2. poreski savetnik za normativno – pravne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – normativni poslovi (nomotehnička i pravno-tehnička pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) i mišljenja o primeni zakona i opštih pravnih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dodatu vrednost) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 3. normativno – pravni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – normativni poslovi (nomotehnička i pravno-tehnička pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) i mišljenja o primeni zakona i opštih pravnih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dohodak građana) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 4. normativno – pravni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – normativni poslovi (nomotehnička i pravno-tehnička pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) i mišljenja o primeni zakona i opštih pravnih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o porezu na dohodak građana) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 5. viši poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 6. poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 7. poslovi poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 8. viši poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 9. poslovi poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 10. poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 11. poslovi poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 12. viši poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 13. poreski savetnik za poslove poreskopravne zaštite interesa Poreske uprave, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Zakon o pravobranilaštvu) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 14. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 15. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 16. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 17. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 18. prekršajni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 19. prekršajni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 20. kancelarijsko – evidencioni poslovi, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – administrativno tehnički poslovi (kancelarijsko poslovanje) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 21. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 22. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 23. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 24. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 25. prekršajni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 26. prekršajni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 27. prekršajni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 29. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 30. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 31. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 32. prekršajni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 33. prekršajni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 34. prekršajni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 35. prekršajni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 36. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 37. poreski savetnik za prekršajne poslove, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 38. prekršajni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 39. prekršajni poslovi 1, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 40. prekršajni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 41. prekršajni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 42. prekršajni poslovi 2, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – stručno operativni poslovi (tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o prekršajima) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 43. viši saradnik aplikativne podrške, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – informatički poslovi (serverski i operativni sistemi (MS Windows, Linux)) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o elektronskoj upravi) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku. 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 44. viši IT tehničar održavanja računarske opreme, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – administartivno-tehnički poslovi (tehnike evidentiranja i ažuriranja podataka u relevantnim bazama podataka) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – informatički poslovi (serverski i operativni sistemi (MS Windows, Linux)) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;  

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 45. administrator za monitoring IKT sistema, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – informatički poslovi (serverski i operativni sistemi (MS Windows, Linux)) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

2. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada stručno-operativni poslovi  (metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;      

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 46.viši referent IT podrške, proveravaju se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:

1. Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – informatički poslovi (serverski i operativni sistemi (MS Windows, Linux)) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;  

2 Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku;

3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o elektronskoj upravi) proveravaće se putem simulacije u pisanom obliku.

3. Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije za radna mesta za sva radna mesta (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem: psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

4. Intervju sa Konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs:

Popunjen Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom na adresu Ministarstva finansija- Poreska uprava, 11080 Beograd- Zemun, Ulica cara Dušana br. 145 ili se predaje neposredno na pisarnicu Ministarstva finansija–Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi ”.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu u periodu od 08 do 15 sati:

Ministarstvo finansija, Poreska uprava:

Milica Todorović , 011/6969-426;

Nikola Golubović, 011/6969-343;

Milena Kašiković, 011/6969-678.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijavaje 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravaljanje kadrovima i Poreske uprave. Štampana verzija obrasca prijave dostupna je na adresi Ministarstva finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom:

1. Za radna mesta iz stava II teksta konkursa pod rednim brojevima: od 1. do 27. i od 29. do 42. (izvršilačka radna mesta) prilaže se:

original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema (ukoliko kandidat ima više diploma sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je da dostavi sve diplome); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu).

2. Za radno mesto iz stava II teksta konkursa pod rednim brojem: 28. (pripravničko radna mesta) prilaže se:

original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu i original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema (ukoliko kandidat ima više diploma sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je da dostavi sve diplome); ukoliko je kandidat bio radno angažovan u struci, odnosno ako je bio radno angažovan na radnom mestu ili poslovima za čije obavljanje se zahtevalo visoko obrazovanje studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, prilaže original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); ukoliko poseduje, original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

X Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: original ili overen izvod iz matične knjige rođenih, original ili overeno uverenje o državljanstvu i original ili overena fotokopija uverenja o položenom držanom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje i 2/23) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3).

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstvo finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

XII Trajanje radnog odnosa:

Za radna mesta iz stava II teksta konkursa pod rednim brojem: od 1. do 27. i od 29. do 46. (izvršilačka radna mesta) zasniva se radni odnos na neodređeno vreme.

Za radno mesto iz stava II teksta konkursa pod rednim brojem: 28. (pripravničko radna mesta) zasniva se radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja pripravnika za samostalan rad i traje jednu godinu.

Napomena: Članom 9. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

*Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad. Izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može se zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu, odnosno obavljalo rad van radnog odnosa na poslovima u svojoj struci kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima. Vreme provedeno u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž. Pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem studija drugog stepena (diplomske akademske studija – master, specijalističke akademska studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine traje jednu godinu. Pripravnik polaže državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža. Kandidati sa položenim držanim stručnim ispitom nemaju prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Za radna mesta pod rednim brojem: 8., 9., 25., 27. i 28. sa sedištem Novi Sad; 22. sa sedištem Subotica; 24. i 26. sa sedištem Pančevo; 30. sa sedištem Novi Pazar; 21. sa sedištem Vršac; 40. sa sedištem Vranje, iz stava II teksta konkursa, kandidati koji su se dobrovoljno izjasnili o pripadnosti nacionalnoj manjini u prijavi u smislu člana 11. stav 4. i 5. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, rangira se prvi u odnosu na drugog kandidata koji ima isti broj bodova. Ako više kandidata koji imaju isti broj bodova pripada nacionalnoj manjini, prednost na rang listi u odnosu na druge jednako vrednovane kandidate pripadnike nacionalne manjine ima kandidat kome su sa više bodova vrednovane ponašajne kompetencije, u slučaju jednakog bodovanja ponašajnih kompetencija prednost ima kandidat koji je sa više bodova vrednovan na intervjuu sa Komisijom.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku.

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 01.04.2024. godine,  o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva finansija – Poreska uprava, 11080 Beograd - Zemun, Ulica cara Dušana br. 145.

Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte e-mail adrese i brojeve telefona, koje navedu u svojim obrascima prijave.

 

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Poreske uprave.

Ovaj konkurs objavljuje se na internet strani Poreske uprave, na portalu e-uprave, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i  na internet strani Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.