Poreski kalendar

jul 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Javne nabavke    Javne nabavke 2014 - arhiva

Javne nabavke 2014 - arhiva

 

    Datum objave Naziv javne nabavke Rok za dostavu ponuda  
    31.12.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge servisiranje i održavanje fiskalnih uređaja, za potrebe PU-Centrale, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 60/2014

31.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.12.2014. godine do 12,00 časova     
     31.12.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara- Prirodni gas, za potrebe filijale Smederevo

Nabavka broj: JN 27/2014

31.12.2014. Poziv za podnošenje ponuda

31.12.2014. Konkursna dokumentacija

04.02.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

30.01.2015. godine do 12,00 časova    
    30.12.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara- zakup poslovnog prostora, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Nabavka broj: JN 25/2014

30.12.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

30.12.2014. Konkursna dokumentacija

20.01.2015. Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

09.02.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.01.2015.  
     30.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga -održavanja i popravke matričnih i linijskih štampača sa obezbeđenjem rezervnih delova i materijala što podrazumeva tekuće održavanje - redovan i povremeni servis i sve intervencije koje se tiču eventualnih kvarova (na habajućim delovima, elektronika, električne instalacije u samom štampaču i sl.) ili lošeg funkcionisanja štampača,sve za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš i organizacionih jedinica u sastavu, u otvorenom postupku, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: JN 24-N/2014

30.12.2014 Poziv za podnošenje ponuda

30.12.2014 Konkursna dokumentacija

03.03.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

29.01.2015. godine do 12,00 časova   
    30.12.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga pranja vozila, za potrebe Poreske uprave-Centrale i Regionalnog odeljenja Priština,pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za   podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

30.12.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

30.12.2014. Konkursna dokumentacija

09.02.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

16.01.2015. godine do 12,00 časova  
    26.12.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – Razvoj novih funkcionalnosti integrisanog informacionog sistema za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 61/2014

26.12.2014. Poziv za podnošenje ponuda

26.12.2014. Konkursna dokumentacija

09.01.2015. Dodatna pojašnjenja

14.01.2015. Dodatna pojašnjenja

15.01.2015. Dodatna pojašnjenja

16.01.2015. Izmene konkursne dokumentacije

16.01.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

21.01.2015. Izmene konkursne dokumentacije

21.01.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

30.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.01.2015. godine do 12,00 časova  
    26.12.20014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke dobra – zakup poslovnog - kancelarijskog prostora u površini od 250 do 300 metara kvadratnih u užem centru grada Niša za potrebe Regionalnog odeljenja Poreske policije Niš.

Nabavka broj: JN 31-N/2014

26.12.2014 Poziv za podnošenje ponuda

26.12.2014 Konkursna dokumentacija

17.03.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.01.2015. godine do 12,00 časova   
    25.12.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-kancelarijskog nameštaja za potrebe Poreske uprave - Centrala

Nabavka broj: JN 62/2014

25.12.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.12.2014. Konkursna dokumentacija

21.01.2015. Dodatna pojašnjenja

21.01.2015. Izmene konkursne dokumentacije

21.01.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.01.2015. Dodatna pojašnjenja

27.01.2015. Izmene konkursne dokumentacije

27.01.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.01.2015. godine do 12,00 časova    
    24.12.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Predmet javne nabavke je nabavka dobara-prirodnog gasa za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: JN 9D/2014

24.12.2014. Poziv JN prirodnog gasa 9D/2014

24.12.2014. Konkursna JN prirodnog gasa 9D/2014

Obaveštenje o obustavi postupka 9D

23.01.2015. godine do 12,00 časova   
    19.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - fizičkog obezbeđenja obezbeđenja objekata  Poreske uprave i to: Filijale Niš, Vranje, Leskovac, Pirot, Zaječar, Knjaževac, Bor, Negotin, Prokuplje, i Ekspozitura Boljevac i Kladovo, nabavka je oblikovana po partijama, a sprovodi se za period od 6 (šest) meseci.

Nabavka broj: JN 27-N/2014

19.12.2014 Poziv za podnošenje ponuda

19.12.2014 Konkursna dokumentacija

14.01.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.01.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

04.03.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

04.03.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

06.03.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 

06.03.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

06.03.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

06.03.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

19.01.2015. godine do 12,00 časova   
    12.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - održavanja stabilnih instalacija za dojavu požara, aparata za gašenje požara, hidrantske mreže, protivpanične rasvete i obuka zaposlenih radnika,za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Niš,  kao i pripadajućih organizacionih jedinica

Nabavka broj: JN 30-N/2014

12.12.2014 Poziv za podnošenje ponuda

12.12.2014 Konkursna dokumentacija

09.01.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.01.2015 Izmene i dopune konkursne dokumentacije

09.01.2015 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

16.01.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

16.01.2015 Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

16.01.2015 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1

20.01.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

05.03.2015 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

05.06.2015. godine Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

26.10.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.01.2015. godine do 12,00 časova  

NOVI ROK:

23.01.2015. godine do 12,00 časova

NOVI ROK:

28.01.2015. godine do 12,00 časova

 
    12.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - servisiranje i otklanjanje kvarova na aparatima za fotokopiranje  Konica minolta i Canon IR 3235N i 3035, u vangarantnom roku kako bi isti kontinuirano bili funkcionalno ispravni, sa obezbeđivanjem i zamenom originalnih rezervnih delova, za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih  jedinica,  za period od 12 meseci.

Nabavka broj: JN 29-N/2014

12.12.2014 Poziv za podnošenje ponuda

12.12.2014 Konkursna dokumentacija

31.12.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.01.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.02.2015 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za partiju 2

09.02.2015 Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava

18.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

06.04.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2

12.01.2015. godine do 12,00 časova     
    09.12.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-aparata za seckanje papira, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 59/2014

09.12.2014. Poziv za podnošenje ponuda

09.12.2014. Konkursna dokumentacija

16.01.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

08.01.2015. godine do 12,00 časova    
     05.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - servisiranje i otklanjanje kvarova na aparatima za fotokopiranje  Ricoh, u vangarantnom roku kako bi isti kontinuirano bili funkcionalno ispravni, sa obezbeđivanjem i zamenom originalnih rezervnih delova, za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih  jedinica,  za period od 12 meseci.

Nabavka broj: JN 28-N/2014

05.12.2014 Poziv za podnošenje ponuda

05.12.2014 Konkursna dokumentacija

12.02.2015 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

09.01.2015. godine do 12,00 časova   
    05.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - objavljivanja tekstova-oglasa, u štampanom mediju – dnevnoj novini koja se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, za potrebe Naručioca Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Niš i organizacionih jedinica u sastavu, otvorenom postupku na period od 12 meseci.

Nabavka broj: JN 26-N/2014

05.12.2014 Poziv za podnošenje ponuda

05.12.2014 Konkursna dokumentacija

17.12.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.12.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

28.01.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.01.2015. godine do 14,00 časova  
    05.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova na putničkim vozilima marke „Opel“ i to jednog vozila tipa „Vectra Confort 1.8.XE“ i jednog vozila tipa „Omega Z 22 XE Base“, teretnog vozila KIA pregio van 3 dizel i putničkih vozila FIAT PUNTO-GRANDE 1.4. i 1.2., u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr. u otvorenom postupku javne nabavke, a za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama,  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: JN 25-N/2014

05,12,2014 Poziv za podnošenje ponuda

05,12,2014 Konkursna dokumentacija

30.01.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.01.2015. godine do 12,00 časova  
    05.12.2014.

Poreska uprava Centrala

05.12.2014. PRETHODNO OBAVEŠTENjE

   
    04.12.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - prirodnog gasa

Nabavka broj: JN 46/2014

04,12,2014 Poziv za podnošenje ponuda

04,12,2014 Konkursna dokumentacija

09.02.2015 Obaveštenje o obustavi postupka

 05.01.2015. godine do 11,00 časova  
    27.11.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - montaže, demontaže i otklanjanja kvarova na klima-uređajima split-sistema, sa obezbeđivanjem potrebnih rezervnih delova i materijala, za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih  jedinica,  za period od 12 meseci.

Nabavka broj: JN 23-N/2014

27.11.2014 Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2014 Konkursna dokumentacija

30.01.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.12.2014. godine do 14,00 časova  
    27.11.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke usluga - tekućeg održavanja i otklanjanja kvarova na putničkim vozilima marke „Zastava /jugo i Z 101/, florida, škoda fabia, ford tranzit i dr., u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr. u otvorenom postupku javne nabavke po partijama, a za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim organizacionim jedinicama,  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: JN 22-N/2014

27.11.2014 Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2014 Konkursna dokumentacija

02.12.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.01.2015 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju 3

30.01.2015 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju 2

30.01.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

29.12.2014. godine do 12,00 časova  
    25.11.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javne nabavke dobrazakup poslovnog – kancelarijskog prostora za potrebe Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš na period od godinu dana

Nabavka broj: JN 20-N/2014

25.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.11.2014. Konkursna dokumentacija

02.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.12.2014. godine do 12,00 časova   
    24.11.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga održavanja higijene u poslovnom objektu Poreske uprave - Filijala Kikinda

Nabavka broj: JN 47/2014

24.11.2014 Poziv za podnošenje ponuda

24.11.2014 Konkursna dokumentacija

19.12.2014. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

12.01.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.12.2014. godine do 11,00 časova  
    19.11.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluge tekućeg održavanja objekata Poreske uprave po partijama, za potrebe Ministarsta finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (filijalama i ekspoziturama), za vremenski period od godinu dana

Nabavka broj: JN 19-N/2014

19.11.2014 Poziv za podnošenje ponuda

19.11.2014 Konkursna dokumentacija

04.12.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

12.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

12.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

12.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

19.12.2014. godine do 12.00 časova    
    14.11.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge tehničkog pregleda, vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila, za potrebe Poreske uprave-Centrale i Regionalnog odeljenja Priština.Nabavka je oblikovana po partijama:

Partija 1. Usluge tehničkog pregleda i vulkanizerske usluge

Partija 2. Usluge pranja vozila

Nabavka broj: JN 57/2014

14.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

14.11.2014. Konkursna dokumentacija

28.11.2014. Dodatna pojašnjenja

01.12.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

05.12.2014. Dodatna pojašnjenja

05.12.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

19.12.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke-Partija 2.

31.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1.

15.12.2014. godine do 12.00 časova     
    14.11.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobra - izrada i isporuka fiskalnih plombi, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 58/2014

14.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

14.11.2014. Konkursna dokumentacija

16.12.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

15.12.2014. godine do 12.00 časova    
    14.11.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara sredstava za održavanje higijene

Nabavka broj 21/2014

14.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

14.11.2014. Konkursna dokumentacija

26.11.2014. Izmene konkursne dokumentacije

06.01.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

15.12.2014.

do 12.00 časova

 
    14.11.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavke  radova na sanaciji fasade i zameni fasadne stolarije na objektu  Poreske uprave – filijale Valjevo

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 24/2014

14.11.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

28.10.2014.

do 12.00 časova

 
    05.11.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobra - nabavka dnevne  štampe i časopisa za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JN 56/2014

05.11.2014. Poziv za podnošenje ponuda

05.11.2014. Konkursna dokumentacija

15.12.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

05.12.2014. godine do 12.00 časova   
    05.11.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Kancelarijski nameštaj (radni/kancelarijski stolovi, daktilo stolice i kancelarijski ormani), sa uslugom isporuke i montaže «F-co» službene prostorije Naručioca, kao i redovno održavanje i popravka u okviru ponuđenog garantnog roka, sve za potrebe Poreske uprave – Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica

Nabavka broj: JN 17-N/2014

05.11.2014 Poziv za podnošenje ponuda

05.11.2014 Konkursna dokumentacija

14.11.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.11.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1

19.11.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2

20.11.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3

24.11.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4

27.11.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5

01.12.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6

18.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.12.2014. godine do 12.00 časova

 
    29.10.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga -  fizičkog obezbeđenja objekata, za potrebe Poreske uprave Filijale Apatin

Nabavka broj: JN 45/2014

29.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

29.10.2014. Konkursna dokumentacija

20.11.2014. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.12.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.11.2014. godine

do 11.00 časova

 
 
    29.10.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - servisiranja i održavanja sistema za ventilaciju, elektro uređaja i klima uređaja (split-sistem), sa obezbeđenjem rezervnih delova u poslovnim objektima Poreske uprave – Centrala

Nabavka broj: JN 54/2014

29.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

29.10.2014. Konkursna dokumentacija

25.11.2014. Dodatna pojašnjenja

26.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

28.11.2014. godine

do 12.00 časova

 
 
    27.10.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara, kancelarijskog nameštaja- arhivske metalne police

Nabavka broj: JN 26/2014

27.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

27.10.2014. Konkursna dokumentacija

31.10.2014. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.11.2014.

do 12.00 časova

 
    27.10.2014

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluga-održavanja higijene za potrebe PU-CVPO

Nabavka broj: JN 09/2014

27.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

27.10.2014. Konkursna dokumentacija

31.10.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.11.2014. Dodatna pojašnjenja

31.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 26.11.2014. godine do 12.00 časova   
    24.10.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - održavanja higijene za Filijalu Apatin

Nabavka broj: JN 44/2014

24.10.2014 Poziv za podnošenje ponuda

24.10.2014 Konkursna dokumentacija

31.12.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.11.2014. godine do 11.00 časova    
    21.10.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - tekuće popravke i održavanje poslovnih objekata Poreske uprave, Centrale u Beogradu: stolarske, bravarske, limarske i krovopokrivačke, staklorezačke, molersko-farbarske, podopolagačke i razne usluge.

Nabavka broj: JN 55/2014

21.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

21.10.2014. Konkursna dokumentacija

10.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.11.2014. godine do 12.00 časova     
    17.10.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Predmet javne nabavke je nabavka dobara- kancelarijske opreme -  nameštaja (plakari i arhivske metalne police) za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: JN 8D/2014

17.10.2014 Poziv za JN 8D Nameštaj

17.10.2014 Konkursna dokumentacija 8D Nameštaj

31.10.2014. Dodatno pojašnjenje 8D

10.11.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije (2) 8D

10.11.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije (3) 8D

12.11.2014. Pojasnjenje konursne dokumentacije (4) 8D

 17.12.2014 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 8D

17.11.2014. godine do 12.00 časova    
    17.10.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga popravke i održavanja motornih vozila sa nabavkom i ugradnjom originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala, za potrebe Poreske uprave, Centrale, Regionalnog odeljenja Priština i Centra za velike poreske obveznike

Nabavka broj: JN 53/2014

17.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.2014. Konkursna dokumentacija

12.11.2014. Dodatna pojašnjenja

26.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.11.2014. godine do 12.00 časova   
     13.10.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara-sredstva za održavanje higijene sa uslugom isporuke "F-co" magacin u Nišu, sve to za potrebe Naručioca

Nabavka broj: JN 18N/2014

13.10.2014 Poziv za podnošenje ponuda

13.10.2014 Konkursna dokumentacija

16.12.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.11.2014. godine do 12.00 časova    
     13.10.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje eksternog portala Poreske uprave, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 48/2014

13.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.10.2014. Konkursna dokumentacija

23.10.2014. Dodatna pojašnjenja

02.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.11.2014. godine do 12.00 časova   
    10.10.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga servisiranje i održavanje fiskalnih uređaja, za potrebe Poreske uprave – Centrale

Nabavka broj: JN 51/2014

10.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

10.10.2014. Konkursna dokumentacija

25.11.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 10.11.2014. godine do 12.00 časova   
     10.10.2014

 PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - održavanje i popravka opreme za javnu bezbednost za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 43/2014

10.10.2014 Poziv za podnošenje ponude

10.10.2014 Konkursna dokumentacija

12.11.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

 10.11.2014. godine do 11.00 časova  
    06.10.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - kancelarijskog nameštaja za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 41/2014

06.10.2014 Poziv za podnošenje ponuda

06.11.2014 Konkursna dokumentacija

23.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

30.10.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

31.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

03.11.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

11.12.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.11.2014. godine do 11.00 časova   
    07.10.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje  Beograd

Javna nabavka usluga fizičko tehničkog obezbeđenja po partijama, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Beograd.

Nabavka broj: JN 23/2014

07.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.10.2014. Konkursna dokumentacija

28.11.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

08.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 2 i 3

31.12.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

06.11.2014. godine do 12.00 časova

 
    06.10.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge popravke i održavanje fotokopir aparata i faks aparata, sa obezbeđenjem i ugradnjom rezervnih delova, za potrebe Poreske uprave – Centrale i Regionalnog odeljenja Priština

Nabavka broj: JN 50/2014

06.10.2014. Poziv za podnošenje ponuda

06.10.2014. Konkursna dokumentacija

21.11.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.11.2014. godine do 12.00 časova    
    02.10.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - izrade projektne dokumentacije za zamenu elektroinstalacije u objektuPoreske uprave, Filijala Bačka Topola

Nabavka broj: JN 36/2014

02.10.2014 Poziv za podnošenje ponuda

02.10.2014 Konkursna dokumentacija

07.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

14.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije  2

15.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

23.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

28.11.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.11.2014. godine do 11.00 časova   
    01.10.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga fizičkog obezbeđenja objekta  Poreske uprave i to: Filijale Niš, Filijale Aleksinac, Filijale Vlasotince i Regionalnog odeljenja Poreske policije

Nabavka broj: JN 14N/2014

01.10.2014 Poziv za podnošenje ponuda

01.10.2014 Konkursna dokumentacija

17.10.2014 Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.12.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 31.10.2014. godine do 12.00 časova   
    01.10.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara zakup poslovnog - kancelarijskog prostora u površini od 400 do 450 metara kvadratnih u užem centru grada Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu na period od godinu dana, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 15N/2014

01.01.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.09.2014. godine do 12.00 časova     
    30.09.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - zakup magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijale Stara Pazova.

Nabavka broj: JN 42/2014

30.09.2014 Poziv za podnošenje ponuda

30.09.2014 Konkursna dokumentacija

23.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

17.11.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

30.10.2014. godine do 11.00 časova    
    29.09.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - izrade projektne dokumentacije za zamenu elektroinstalacije u objektuPoreske uprave, Filijala Zrenjanin

Nabavka broj: JN 35/2014

29.09.2014 Poziv za podnošenje ponuda

29.09.2014 Konkursna dokumentacija

02.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

14.10.2014 Pojašnjene konkursne dokumentacije 2

15.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

17.11.2014 Obaveštenje o potpisanom ugovoru

29.10.2014. godine do 11.00 časova   
    26.09.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - izrade projektne dokumentacije za zamenu elektroinstalacije u objektuPoreske uprave, Filijala Subotica.

Nabavka broj: JN 37/2014

26.09.2014 Poziv za podnošenje ponuda

26.09.2014 Konkursna dokumentacija

02.10.2014 Pojašnjenje Konkursne dokumentacije 1

06.10.2014 Pojašnjenje Konkursne dokumentacije 2

14.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentaicje 3

15.10.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

17.11.2014 Obavestenje o zaključenom ugovoru

27.10.2014. godine do 11.00 časova   
    22.09.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobra – zakup poslovnog - kancelarijskog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u užem centru Niške Banje za potrebe Poreske uprave Ekspoziture Niška Banja na period od godinu dana

Nabavka broj: JN 16N/2014

22.09.2014 Poziv za podnošenje ponuda

22.09.2014 Konkursna dokumentacija

12.11.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

22.10.2014. godine do 12.00 časova   
    19,09,2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravke klima uređaja za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: JN 40/2014

19.09.2014 Poziv za podnošenje ponuda

19.09.2014 Konkursna dokumentacija

25.09.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

07.10.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

10.10.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

10.10.2014 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

16.10.2014 Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

16.10.2014 Izmena konkursne dokumentacije 2

16.10.2014 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

05.12.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.10.2014. godine do 11.00 časova  

NOVI ROK:

28.10.2014. godine do 11,00 časova

 
    19.09.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge - izrada projekta za implementaciju Disaster Recovery sajta, za potrebe Poreske uprave

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 42/2014

19.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.08.2014. godine do 12.00 časova     
    16.09.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge - popravke i održavanja fotokopir aparata i faks aparata, sa obezbeđenjem i ugradnjom rezervnih delova, za potrebe Poreske uprave-Centrale.

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 41/2014

16.09.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

29.08.2014. godine do 12.00 časova      
    15.09.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara-tehnička oprema-faks aparati, sa uslugom redovno održavanja i servisiranja u garantnom roku i isporukom"F-co" magacin Naručioca u Nišu

Nabavka broj: JN 13N/2014

15.09.2014. Poziv za podnošenje ponuda

15.09.2014. Konkursna dokumentacija

08.10.2014 Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.10.2014 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

27.10.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

20.10.2014. godine do 12.00 časova     
    10.09.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravke komunikacionih uređaja za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: JN 39/2014

10.09.2014 Poziv za podnošenje ponuda

10.09.2014 Konkursna dokumentacija

22.10.2014 Obaveštenje o potpisanom ugovoru

10.10.2014. godine do 11.00 časova    
    09.09.2014

Poreska uprava Centrala

09.09.2014. Prethodno obaveštenje IV

   
    04.09.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - sredstava za higijenu, dezinfekcionih sredstava i PVC proizvoda za potrebe Poreske uprave - Centrala

Nabavka broj: JN 46/2014

04.09.2014. Poziv za podnošenje ponuda

04.09.2014. Konkursna dokumentacija

03.11.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.10.2014. godine do 12.00 časova   
    03.09.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - tehničkog pregleda, pranja vozila i vulkanizerske usluge za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 47/2014

03.09.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.09.2014. Konkursna dokumentacija

27.10.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 03.10.2014. godine do 12.00 časova    
    02.09.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje integrisanog informacionog sistema Poreske uprave, po partijama

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 39/2014

02.09.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke-Partija 1

12.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2

   
    28.08.2014.

Poreska uprava Centrala

28.08.2014. Prethodno obaveštenje III

   
    27.08.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobra – obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška LINUX, VMWare i EMC licenci, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 45/2014

27.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

27.08.2014. Konkursna dokumentacija

15.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.09.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

17.09.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

31.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.09.2014. godine do 12.00 časova      
    27.08.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – serverske, storage i mrežne infrastrukture, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 43/2014

27.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

27.08.2014. Konkursna dokumentacija

18.11.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.09.2014. godine do 12.00 časova     
    22.08.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Nabavka broj: JN 20/14

Javna nabavka radova na sanaciji fasade i zameni fasadne stolarije na objektu  Poreske uprave – filijale Valjevo, ul. Vuka Karadžića broj 2.

22.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

22.08.2014. Konkursna dokumentacija

29.08.2014. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.09.2014. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.10.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

22.09.2014. godine do 12.00 časova    
    15.08.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Nabavka broj: JN 19/14

Javna nabavka radova na smanjenju buke u objektima Poreske uprave u ul. Bulevar Depota Stefana 122 i u ul. 27. Marta 28-32, u Beogradu

15.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

15.08.2014. Konkursna dokumentacija

19.08.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

20.08.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

12.09.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

12.09.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.09.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

06.10.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

24.09.2014. godine do 12.00 časova   
    14.08.2014.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluga – ugostiteljske usluge, po partijama
Partija 1. Ugostiteljske usluge restorana
Partija 2. Usluge keteringa

Nabavka broj: JN 08/2014

14.08.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

14.08.2014. Konkursna dokumentacija

04.09.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

28.08.2014. godine do 12.00 časova  
    13.08.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge - popravke i održavanja UPS uređaja, AKU baterija i dizel električnih agregata

Nabavka broj: JN 44/2014

13.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.08.2014. Konkursna dokumentacija

13.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.09.2014. godine do 12.00 časova  
    13.08.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge - održavanje metaldetektorskih vrata, vrata sa automatskim otvaranjem i kapije sa daljinskim otvaranjem, za potrebe Poreske uprave-Centrale, u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 40/2014

13.08.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.08.2014. godine do 12.00 časova  
    11.08.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Nabavka broj: JN 18/14

Javna nabavka radova - ugradnja liftova u filijalama Poreske uprave – Zemun, Voždovac i Savski venac

11.08.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.08.2014. Konkursna dokumentacija

22.08.2014. Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije

22.08.2014. Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije

26.08.2014. Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije

29.08.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.09.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.09.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.09.2014. godine do 12.00 časova  
    07.08.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 14U/2014

Predmet javne nabavke je nabavka  usluga - vršenje stručnog nadzora  nad izvođenjem radova u poslovnom objektu  Poreske uprave Filijala Trstenik.

07.08.2014 Poziv za podnošenje ponuda

07.08.2014 Konkursna dokumentacija

20.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

08.09.2014. godine do 14.00 časova  
    07.08.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 1R/2014

Javna nabavka radova – sanacija objekta  Poreske uprave Filijala Trstenik po projektu Direkcije za planiranje i izgradnju Trstenik.

07.08.2014 Poziv za podnošenje ponuda

07.08.2014 Konkursna dokumentacija

28.08.2014. Dopuna konkursne dokumentacije

22.10.2014.god. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1R

 

 

08.09.2014. godine do 12.00 časova  
    06.08.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - zakupa magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Stara Pazova.

Nabavka broj: JN 34/2014

 06.08.2014 Konkursna dokumentacija

06.08.2014 Poziv za podnošenje ponuda

05.09.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

05.09.2014. godine do 11.00 časova  
    31.07.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobra –  ogrevno drvo, «metreno» i to tvrdi lišćari I klase (bukva i /ili/ cer) u količini od 212 metara prostornih sa uslugom prevoza i istovara, a za potrebe organizacionih jedinica Poreske uprave RO Niš i to Filijala Vranje, Prokuplje, Knjaževac i Negotin kao i Ekspozitura Bela Palanka,  Gadžin Han i Trgovište

Nabavka broj: JN 12N/2014

31.07.2014 Poziv za podnošenje ponuda

31.07.2014 Konkursna dokumentacija

09.10.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.09.2014. godine do 14.00 časova    
    31.07.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobra – mrki ugalj mokroseparisan, granulacije «kocka» /veličina pojedinačnog komada-granule od 30,00 do 60,00 mm./, kalorične - toplotne moći od minimalno 19.000 kilodžula, vrste «Soko» ili ekvivalent, u količini od ukupno 162 tone, sa uslugom prevoza i istovara, a za potrebe organizacionih jedinica Poreske uprave i to Filijala Vranje 5 t., Prokuplje 60 t., Knjaževac 20 t., i Negotin 52 t., kao i Ekspozitura Bela Palanka 10 t., i Gadžin Han 15 t

Nabavka broj: JN 11N/2014

31.07.2014 Poziv za podnošenje ponuda

31.07.2014 Konkursna dokumentacija

25.08.2014 Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije

01.10.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.09.2014. godine do 12.00 časova     
    28.07.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravke komunikacionih uređaja za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: JN 31/2014

28.07.2014 Konkursna dokumentacija

28.07.2014 Poziv za podnošenje ponuda

10.09.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

27.08.2014. godine do 11.00 časova    
    22.07.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - fotokopir aparata za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: JN 33/2014

22.07.2014. Konkursna dokumentacija

22.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.07.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

28.07.2014 Ispravka konkursne dokumentacije

29.09.2014 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

20.01.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.08.2014. godine do 11.00 časova   
    21.07.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravke klima uređaja za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: JN 30/2014

21.07.2014. Konkursna dokumentacija

21.07.2014. Poziv za podnošenje ponude

29.07.2014 Ispravka konkursne dokumentacije

10.09.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

20.08.2014. godine do 11.00 časova  
    16.07.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravke računarske opreme, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: JN 27/2014

16.07.2014. Konkursna dokumentacija

16.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

10.11.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.08.2014. godine do 11.00 časova  
    15.07.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara -  uglja i drveta za grejanje za potrebe Poreske uprave Filijala Odžaci.

Nabavka broj: JN 32/2014

15.07.2014. Konkursna dokumentacija

15.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

30.07.2014 Ispravka konkursne dokumentacije

29.09.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.08.2014. godine do 11.00 časova  
    14.07.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobrazakup poslovnog - kancelarijskog prostora u površini od 400 do 450 metara kvadratnih u užem centru grada Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu na period od godinu dana

Nabavka broj: JN 9N/2014

14.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

14.07.2014. Konkursna dokumentacija

08.09.2014 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

13.08.2014. godine do 12:00 časova   
    11.07.2014. 

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara- split klima uređaja energetske oznake "A", rashladnog kapaciteta od 9000 Btu/h (2 klima uređaja), od 12000 Btu/h (2 klima uređaja) i od 18000 Btu/h (1 klima uređaj), sa isporukom "F-co" službene prostorije organizacionih jedinica Naručioca, uslugom ugradnje/montaže, kao i redovnog održavanja i servisiranja u garantnom roku i sve to za potrebe Naručioca, Poreske uprave-RO Niš u otvorenom postupku

Nabavka: JN 10N/2014

11.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.07.2014. Konkursna dokumentacija 

08.08.2014. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

11.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.08.2014. godine do 12:00 časova  
    09.07.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravki opreme za javnu bezbednost, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: JN 29/2014

09.07.2014 Konkursna dokumentacija

09.07.2014 Poziv za podnošenje ponuda

20.08.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

11.08.2014. godine do 11.00 časova  
    09.07.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara, za potrebe Poreske uprave Filijale Zrenjanin

Nabavka broj: JN 28/2014

09.07.2014. Poziv za podnošnje ponuda

09.07.2014. Konkursna dokumentacija

10.07.2014 Pojašnjene konkursne dokumentacije 1

14.07.2014 Pojašnjene konkursne dokumentacije 2

17.07.2014 Pojašnjene konkursne dokumentacije 3

22.07.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

23.07.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5

28.07.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6

28.07.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7

31.07.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8

04.08.2014 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

04.08.2014 Izmena konkursne dokumentacije 1

07.08.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9

08.08.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10

11.08.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11

08.09.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

23.09.2014 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

08.08.2014. godine do 11.00 časova

NOVI ROK:

14.08.2014. godine do 11,00 časova

 
    08.07.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - kancelarijski nameštaj, po partijama

Nabavka broj: JN 17/2014

08.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

08.07.2014. Konkursna dokumentacija

09.07.2014. Izmena poziva za podnošenje ponuda

22.07.2014. Dodatna pojašnjenja

23.07.2014. Dodatna pojašnjenja

30.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

30.07.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

05.08.2014. Dodatna pojašnjenja

06.08.2014. Dodatna pojašnjenja

16.09.2014. Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

13.10.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 07.08.2014.godine do 12:00 časova

NOVI ROK:

14.08.2014. godine do 12,00 časova

 
    07.07.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara-tehnička oprema-faks aparati, sa uslugom redovno održavanja i servisiranja u garantnom roku i isporukom"F-co" magacin Naručioca u Nišu

Nabavka broj: JN 7N/2014

07.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.07.2014. Konkursna dokumentacija

11.08.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

06.08.2014.godine do 12:00 časova  
    03.07.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - fizičkog obezbeđenja objekata, po pratijama, za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 24/2014

03.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.07.2014. Konkursna dokumentacija

18.09.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

18.09.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

 04.08.2014. godine do 11,00 časova

 
    02.07.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - kancelarijski materijal, po partijama

Nabavka broj: JN 16/2014

02.07.2014. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2014. Konkursna dokumentacija

08.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

10.7.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

26.08.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

01.08.2014.godine do 12.00 časova   
    30.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 26/2014

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravke liftova

30.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

30.06.2014. Konkursna dokumentacija

18.07.2014. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.09.2014 Obaveštenje o dodeli ugovora

 30.07.2014. godine do 11,00 časova  
    30.06.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - multifunkcijskih uređaja  za  organizacione jedinice Poreske uprave

Nabavka broj: JN 38/2014

30.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

30.06.2014. Konkursna dokumentacija

04.07.2014. Dodatna pojašnjenja

09.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

11.07.2014. Dodatna pojašnjenja

11.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

28.07.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

22.08.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 30.07.2014.godine do 12.00 časova  
    27.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 23/2014

Javna nabavka usluga - ispitivanje i tekuće održavanje instalacija za grejanje na gas i gasnih trošila

27.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

27.06.2014. Konkursna dokumentacija

18.07.2014 Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.07.2014. godine do 11,00 časova

 
    25.06.2014.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara-sredstva za održavanje higijene sa uslugom isporuke "F-co" magacin u Nišu, sve to za potrebe Naručioca

Nabavka broj: JN 8N/2014

25.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.06.2014. Konkursna dokumentacija

18.07.2014. Dopuna Konkursne dokumentacije

18.07.2014. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

08.09.2014 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

28.07.2014.godine

do 12.00 časova

 
    19.06.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 6D/2014

Javna nabavka  dobara – materijala za domaćinstvo (održavanje higijene)

19.06.2014 Poziv za podnosenje ponuda

19.06.2014 Konkursna dokumentacija

16.07.2014. Dodatna pojašnjenja 1 6D

08.09.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

08.09.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

08.09.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

 

  21.07.2014. godine do 12.00 časova  
    19.06.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - održavanja sistema za prećenje i kontrolu deviznog poslovanja za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 36/2014

19.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

19.06.2014. Konkursna dokumentacija

01.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

17.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 11.07.2014. godine do 12.00 časova  
    19.06.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - izrada projekta za implementaciju Disaster Recovery sajta

Nabavka broj: JN 37/2014

19.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

19.06.2014. Konkursna dokumentacija

30.07.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 21.07.2014. godine do 12.00 časova   
    18.06.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluge - tekuće popravke i održavanja poslovnih objekata

Nabavka broj: JN 14/2014

18.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

18.06.2014. Konkursna dokumentacija

27.06.2014. Dodatna pojašnjenja

03.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

08.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

17.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

17.07.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

22.07.2014. Dodatna pojašnjenja

23.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.07.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

25.07.2014. Dodatna pojašnjenja

02.09.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.07.2014. godine do 12.00 časova 

NOVI ROK:

31.07.2014. godine do 12,00 časova

 

 
    19.06.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga – popravka i održavanje štampača

Nabavka broj: JN 35/2014

19.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

19.06.2014. Konkursna dokumentacija

01.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

03.07.2014. Dodatna pojašnjenja

07.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

11.07.2014. Dodatna pojašnjenja

11.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.08.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.07.2014. godine do 12.00 časova    
    19.06.2014

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluga – ugostiteljske usluge

Nabavka broj: JN 07/2014

19.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

19.06.2014. Konkursna dokumentacija

06.08.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

18.07.2014. godine do 12.00 časova   
    16.06.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - kancelarijskog nameštaja za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: JN 20/2014

16.06.2014. Poziv

16.06.2014. Konkursna dokumentacija

09.07.2014 Dodatna pojašnjenja

09.07.2014. Ispravka konkursne dokumentacije

07.08.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

20.08.2014 Obaveštenje o podnetom ZZP

16.07.2014. godine do 11,00 časova  
    16.06.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 13U/2014

Javna nabavka  usluga – prevoza stvari oduzetih u postupku kontrole, postupku prinudne naplate, kontrole poreske policije, usluge utovara i istovara stvari koje se prevoze, prepakivanje stvari u magacinu i slično, kao attachmenti ostale usluge prevoza, utovara i istovara. (pregovarački postupak)

16.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

16.06.2014. Konkursna dokumentacija

15.08.2014.Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

 11.07.2014. godine do 12,00 časova   
    13.06.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka usluga zaštite od požara

Nabavka broj: JN 21/2014

13.06.2014 Konkursna dokumentacija za ponuđače

13.06.2014 Poziv za podnošenje ponuda

12.08.2014 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

27.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

05.12.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

14.07.2014. godine do 11,00 časova  
    12.06.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje integrisanog informacionog sistema Poreske uprave, po partijama

Nabavka broj: JN 34/2014

12.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2014. Konkursna dokumentacija

24.06.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.07.2014. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 1. i Partija 3.

14.08.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4.

29.08.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2.

04.07.2014. godine do 12,00 časova   
    11.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka usluga - izrade projektne dokumentacije i vršenja stručnog nadzora za rekonstrukciju gasne kotlarnice u objektu Poreske uprave, Filijale Vršac

Nabavka broj: JN 22/2014

11.06.2014. Konkursna dokumentacija

11.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

24.06.2014. Dodatna pojašnjenja 1

02.07.2014. Dodatna pojašnjenja 2

03.07.2014. Dodatna pojašnjenja 3

07.07.2014. Dodatna pojašnjenja 4

07.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

07.07.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

15.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.07.2014. godine do 11,00 časova

NOVI ROK:

18.07.2014. godine do 11,00 časova

 
    11.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija, pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

Nabavka broj: JN 25/2014

11.06.2014 Poziv za podnošenje ponuda

11.06.2014. Konkursna dokumentacija

04.07.2014. Odluka o dodeli ugovora

07.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2014. godine do 11,00 časova  
    10.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluge - stručnog  nadzora nad radovima u vezi sanacije fasade i zamene fasadne stolarije u filijali Valjevo i generalnog remonta (zamene) liftova u filijalama Zemun, Voždovac i Savski venac, po partijama

Nabavka broj: JN 15/2014

10.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

10.06.2014. Konkursna dokumentacija

01.08.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1.

01.08.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2.

11.07.2014.godine do 12,00 časova   
    10.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 12U/2014

Javna nabavka  usluga – dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije

10.06.2014 Poziv za podnošenje ponuda 

10.06.2014 Konkursna dokumentacija 

22.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.07.2014.godine do 12,00 časova     
    09.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobra - kancelarijski materijal-fascikle, pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva u skladu sa članom 35.1.1.

Nabavka broj: JN 13/2014

09.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2014.godine do 12,00 časova      
    09.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobra - riboni, pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva u skladu sa članom 35.1.1.

Nabavka broj: JN 12/2014

09.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2014.godine do 12,00 časova     
    09.06.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka zakupa zemljišta dela KP 7737/1 ZKUL 5341 KO Beograd za  potrebe Poreske uprave, Centrale

Nabavka broj: JN 33/2014

09.06.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

09.06.2014. Konkursna dokumentacija

20.06.2014. Odluka o dodeli ugovora

03.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.06.2014.godine do 12,00 časova    
    05.06.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – aktivna mrežna oprema za organizacione jedinice Poreske uprave

Nabavka broj: JN 32/2014

05.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

05.06.2014. Konkursna dokumentacija

13.06.2014. Dodatna pojašnjenja

17.06.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.06.2014. Dodatna pojašnjenja

23.06.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.06.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.06.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

24.06.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

27.06.2014. Dodatna pojašnjenja

01.07.2014. Dodatna pojašnjenja

01.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

01.07.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

03.07.2014. Dodatna pojašnjenja

05.08.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.06.2014.godine do 12,00 časova 

NOVI ROK:

10.07.2014. godine do 12,00 časova

 
    03.06.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 5D/2014

Javna nabavka  dobara – nabavka, montaža i ugradnja opreme i uređaja za javnu bezbednost, za potrebe Poreske uprave Filijala Čačak i Poreske uprave Filijala Novi,  po partijama.

03.06.2014. Poziv za podnošenje

03.06.2014. Konkursna dokumentacija

06.06.2014  Pitanja i odgovori

17.06.2014. Pitanja i odgovori

13.08.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

 

 03.07.2014.godine do 12,00 časova  
    03.06.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška CA IDM licence.

Nabavka broj: JN 30/2014

03.06.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.06.2014. Konkursna dokumentacija

19.06.2014. Dodatna pojašnjenja

18.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 25.06.2014.godine do 12,00 časova  
    30.05.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge - popravka i održavanje fotokopir aparata i faks aparata, sa obezbeđenjem i ugradnjom rezervnih delova

Nabavka broj: JN 28/2014

30.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

30.05.2014. Konkursna dokumentacija

25.06.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

26.06.2014. Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava

09.07.2014. Izmena poziva za podnošenje ponuda

09.07.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

09.07.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.07.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

30.06.2014. godine do 12,00 časova

NOVI ROK:

18.07.2014. godine do 12,00 časova

 

 
    28.05.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijala Temerin

Nabavka broj: JN 17/2014

28.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

28.05.2014. Konkursna dokumentacija

18.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 27.06.2014. godine do 11,00 časova   
    27.05.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga tekućeg održavanja poslovnih objekata (vodovoda, kanalizacije i hidrantske instalscije, elektro-instalacija, instalscija centralnog grejanja, muljnih i fekalnih pumpi sa automatikom) Poreske uprave Centrale

Nabavka broj: JN 15/2014

27.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

27.05.2014. Konkursna dokumentacija

30.05.2014. Dodatna pojašnjenja

30.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 26.06.2014. godine do 12,00 časova   
    26.05.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - klima uređaji sa ugradnjom

Nabavka broj: JN 29/2014

26.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

26.05.2014. Konkursna dokumentacija

29.05.2014. Dodatna pojašnjenja

30.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 25.06.2014. godine do 12,00 časova  
    26.05.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - održavanja higijene u poslovnim objektima Poreske uprave, po partijama

Nabavka broj: JN 19/2014

26.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

26.05.2014. Konkursna dokumentacija

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 7

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 8

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 9

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13

05.08.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14

 25.06.2014. godine do 11,00 časova  
    23.05.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijale Stara Pazova

Nabavka broj: JN 18/2014

23.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.05.2014. Konkursna dokumentacija

27.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 23.06.2014. godine do 11,00 časova  
    21.05.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija, pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

Nabavka broj: JN 08/2014

21.05.2014. Obaveštenje o poktretanju pregovaračkog postupka

21.05.2014. Konkursna dokumentacija

11.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

05.06.2014. godine do 11,00 časova  
     13.05.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - namirnice i piće za restoran društvene ishrane i kafe kuhinje, za potrebe Poreske uprave-Centrale

Nabavka broj: JN 27/2014

13.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.05.2014. Konkursna dokumentacija

14.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

03.06.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

11.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.06.2014. godine do 12,00 časova       
    12.05.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija, pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

Nabavka broj: JN 09/2014

12.05.2014. Obaveštenje o poktretanju pregovaračkog postupka

12.05.2014. Konkursna dokumentacija

27.05.2014. Odluka o dodeli ugovora

15.05.2014. godine do 11,00 časova  
    12.05.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge –popravke i održavanje video nadzora i ostalih bezbedonosnih sistema sa obezbeđenim rezervnim delovima, Partija 1. Održavanje sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa, protivprovalnog sistema i audio-interfonskog sistema i Partija 2. Održavanje metaldetektorskih vrata, vrata sa automatskim otvaranjem i kapije sa daljinskim otvaranjem, za potrebe Poreske uprave-Centrale

Nabavka broj: JN 06/2014

12.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

12.05.2014. Konkursna dokumentacija

20.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2.

11.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1.

11.06.2014. godine do 12,00 časova      
    08.05.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge – održavanje IP telefonije Kontakt centra i videokonferencijskog nadzora, Partija 1. usluga-popravka i održavanje IP telefonije i Kontakt centra i nabavka novih IP telefona po potrebi, Partija 2. usluga-popravka i održavanje videokonferencijskog sistema, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 26/2014

08.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

08.05.2014. Konkursna dokumentacija

22.05.2014. Dodatna pojašnjenja

22.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

27.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1.

27.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2.

04.07.2014. Izmena obaveštenja o zaključenom ugovoru-Partija 1.

04.07.2014. Izmena obaveštenja o zaključenom ugovoru-Partija 2.

09.06.2014. godine do 12,00 časova     
    06.05.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge-stručnog nadzora  koji se vrši u realizaciji nabavke  energetske, komunikacione, protivpožarne i opreme za klimatizaciju sa  pratećim materijalom, ugradnjom i neophodnim građevinsko-zanatskih radovima sale AOP-a i adaptacije sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata (FAZA 2)

Nabavka broj: JN 17/2014

06.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

06.05.2014. Konkursna dokumentacija

24.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.06.2014. godine do 12,00 časova    
     06.05.2014.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - dobra – split klima uređaja energetske oznake „A“, rashladnog kapaciteta od 9000 Btu/h (2 klima uređaja), od 12000 Btu/h (3 klima uređaja) i od 18000 Btu/h (1 klima uređaj), sa isporukom «F-co» službene prostorije organizacionih jedinica Naručioca, uslugom ugradnje/montaže, kao i redovnog održavanja i servisiranja u garantnom roku i sve to za potrebe Naručioca, Poreske uprave – RO Niš i njegovih organizacionih jedinica

Nabavka broj: JN 6- N/2014

06.05.2014. Poziv za podnošenje ponuda

06.05.2014. Konkursna dokumentacija

28.05.2014. Dodatna pojašnjenja

25.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

05.06.2014. godine do 12,00 časova   
    29.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 16/2014

Javna nabavka usluga - održavanje računarske opreme

29.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

29.04.2014. Konkursna dokumentacija

11.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

29.05.2014. godine do 11,00 časova  
    24.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 10/2014

Javna nabavka dobara - fotokopir aparata

24.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

24.04.2014. Konkursna dokumentacija

30,04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

23.05.2014. Dodatna pojašnjenja

26.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

26.05.2014. godine do 11,00 časova   
    24.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 11U/2014

Javna nabavka usluga po partijama –  održavanje vozila

24.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2014. Konkursna dokumentacija

24.03.2014. Konkursna dokumentacija prilog

16.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

03.07.2014. Obaveštenje o dodeli Ugovora

26.05.2014. godine do 12,00 časova  
    23.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 14/2014

Javna nabavka usluga - stručnog nadzora nad  isporukom, ugradnjom i puštanjem u rad stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave, Filijale Zrenjanin

23.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.04.2014. Konkursna dokumentacija

15.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.05.2014. godine do 11,00 časova   
    23.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 15/2014

Javna nabavka usluga - tekućeg održavanja i popravke liftova za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad

23.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.04.2014. Konkursna dokumentacija

16.05.2014. Dodatna pojašnjenja

23.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

23.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.06.2014 Obaveštenje o obustavi postupka

27.05.2014. godine do 11,00 časova

NOVI ROK:

02.06.2014. godine do 11,00 časova

 
    23.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Nabavka broj: JN 16/2014

23.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.04.2014. Konkursna dokumentacija

14.05.2014. Dodatna pojašnjenja

14.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

18.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.05.2014. godine do 12,00 časova    
    23.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 10U/2014

Javna nabavka usluga po partijama –  tekuće popravke i održavanja opreme za javnu bezbednost

23.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

23.04.2014. Konkursna dokumentacija

15.05.2014. Dodatna pojašnjenja

08.07.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1, 2 i 3.

23.05.2014. godine do 12,00 časova   
    17.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - održavanje računarske opreme Dell proizvođača

Nabavka broj: JN 25/2014

17.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

17.04.2014. Konkursna dokumentacija

29.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

20.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

25.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.05.2014. godine do 12,00 časova

NOVI ROK:

29.05.2014. godine do 12,00 časova

    

 
    17.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - održavanje računarske opreme HP proizvođača

Nabavka broj: JN 24/2014

17.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

17.04.2014. Konkursna dokumentacija

29.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Dodatna pojašnjenja

14.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

15.05.2014. Dodatna pojašnjenja

15.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.05.2014. Dodatna pojašnjenja

20.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.05.2014. godine do 12,00 časova 

NOVI ROK:

26.05.2014. godine do 12,00 časova

 

 
    17.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - održavanje računarske opreme EMC proizvođača

Nabavka broj: JN 23/2014

17.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

17.04.2014. Konkursna dokumentacija

29.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

09.05.2014. Dodatna pojašnjenja

09.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

20.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.05.2014. Dodatna pojašnjenja

20.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NOVI ROK:

29.05.2014. godine do 12,00 časova

 

 
    17.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - održavanje računarske opreme Fujitsu proizvođača

Nabavka broj: JN 22/2014

17.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

17.04.2014. Konkursna dokumentacija

29.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

20.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

25.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.05.2014. godine do 12,00 časova

NOVI ROK:

29.05.2014. godine do 12,00 časova

 

 
    17.04.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - energetska, komunikaciona, protiv požarna i oprema za klimatizaciju sa pratećim materijalom, ugradnjom i neophodnim građevinsko-zanatskim radovima sale AOP-a i adaptacija sistema zaštite od požara, neprekidnog napajanja i dizel agregata (faza 2), po partijama:

PARTIJA  1 - Nabavka energetske, komunikacione, protiv požarne i opreme za klimatizaciju sa pratećim materijalom, ugradnjom i neophodnim građevinsko-zanatskim radovima

PARTIJA  2 - Adaptacija sistema za dojavu i gašenje požara

PARTIJA  3 - Unapređenje sistema za nadzor i kontrolu pristupa

Nabavka broj: JN 21/2014

17.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

17.04.2014. Konkursna dokumentacija

10.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2

11.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

17.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3

19.05.2014. godine do 12,00 časova    
    17.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 4D/2014

Javna nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora

17.04.2014 Poziv za podnošenje ponuda

17.04.2014 Konkursna dokumentacija

25.06.2014. Obaveštnje o zaključenom Ugovoru partija 1

25.06.2014. Obaveštnje o zaključenom Ugovoru partija 2

 

19.05.2014. godine do 12,00 časova   
    15.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 13/2014

Javna nabavka dobara - stabilnog sistema za dojavu požara  za potrebe  Poreske uprave Filijala Zrenjanin

15.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

15.04.2014. Konkursna dokumentacija

25.04.2014. Dodatna pojašnjenja 1

30.04.2014. Dodatna pojašnjenja 2

08.05.2014. Dodatna pojašnjenja 3

18.06.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

15.05.2014. godine do 11,00 časova  
    15.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka broj: JN 9U/2014

Javna nabavka usluge –  tehničkog pregleda vozila

15.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

15.04.2014. Konkursna dokumentacija

13.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

15.05.2014. godine do 12,00 časova    
    11.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – prateći računarski uređaji, po partijama

Nabavka broj: JN 09/2014

11.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.04.2014. Konkursna dokumentacija

25.04.2014. Dodatna pojašnjenja

28.04.2014. Dodatna pojašnjenja

29.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

30.04.2014. Dodatna pojašnjenja

27.05.2014. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 1

25.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.05.2014. godine do 12,00 časova   
    09.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uklanjanju fasadne obloge na objektu, Poreske uprave, Filijale Stara Pazova, Svetosavska br. 1

Nabavka broj: JN 07/2014

09.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

09.04.2014. Konkursna dokumentacija

18.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.05.2014. godine do 11,00 časova  
    07.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-obnova i nadogradnja "Oracle" i "Sybase" licenci sa pripadajućim uslugama tehničke podrške

Nabavka broj: JN 18/2014

07.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda - engleski jezik

07.04.2014. Konkursna dokumentacija

07.04.2014. Konkursna dokumentacija-engleski jezik

17.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

24.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

24.04.2014. Izmena poziva za podnošenje ponuda

24.04.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

25.04.2014. Dodatna pojašnjenja

28.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

16.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.04.2014. godine do 12,00 časova

NOVI ROK:

07.05.2014. godine do 12,00 časova

 
    04.04.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga održavanje sistema „Utvrđivanje i naplata javnih prihoda“ za potrebe Poreske uprave sa ponuđačem Institut „Mihajlo Pupin“

Nabavka broj: JN 20/2014

04.04.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

04.04.2014. Konkursna dokumentacija

17.04.2014. Odluka o dodeli ugovora

05.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2014. godine do 12,00 časova   
    03.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - štambilja, faksimila, natpisnih tabli i ostalog za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: JN 12/2014

03.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.04.2014. Konkursna dokumentacija

28.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.05.2014. godine do 11,00 časova  
    03.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - održavanje fotokopir aparata za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: JN 11/2014

03.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

03.04.2014. Konkursna dokumentacija

30.04.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

08.05.2014. Rešenje po zahtevu za zaštitu prava

12.05.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

12.05.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

29.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 06.05.2014. godine do 11,00 časova

 

NOVI ROK:

19.05.2014. godine do 11,00 časova

 
    02.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka radova - uklanjanje fasadne obloge na objektu  Poreske uprave Filijala Stara Pazova, Svetosavska 1.

Nabavka broj: JN 06/2014

02.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

02.04.2014. Konkursna dokumentacija

11.04.2014. Dodatna pojašnjenja

18.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.05.2014. godine do 11,00 časova  
    02.04.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge –  prevoza stvari oduzetih u postupku kontrole, postupku prinudne naplate, kontrole poreske policije, usluge utovara i istovara stvari koje se prevoze, prepakivanje stvari u magacinu i slično, kao i ostale usluge prevoza

Nabavka broj: JN 8U/2014

02.04.2014. Poziv za podnošenje ponuda

02.04.2014. Konkursna dokumentacija

27.05.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

05.05.2014. godine do 12,00 časova   
    31.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - računarsko komunikacione opreme za sistem kontrole igara na sreću

Nabavka broj: JN 19/2014

31.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

31.03.2014. Konkursna dokumentacija

11.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije-PRILOZI

15.04.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.04.2014. Dodatna pojašnjenja

09.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2014. godine do 12,00 časova  

NOVI ROK:

24.04.2014. godine do 12,00 časova 

 
    31.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobra –  originalnih tonera

Nabavka broj: JN 3D/2014

31.03.2014. Poziv za podnošenje ponude

31.03.2014. Konkursna dokumentacija

29.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 30.04.2014. godine do 12,00 časova   
    27.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga fizičkog obezbeđenja Poreske uprave Centrale

Nabavka broj: JN 13/2014

27.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

27.03.2014. Konkursna dokumentacija

27.03.2014. Konkursna dokumentacija-prilog

24.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

24.04.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

13.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 28.04.2014. godine do 12,00 časova 

NOVI ROK:

05.05.2014. godine do 12,00 časova

 
    26.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara: stručne literature - katalog cena i nomenklatura vozila 164 i Zapisnik o proceni vrednosti vozila

Nabavka broj: JN 10/2014

26.03.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

26.03.2014. Konkursna dokumentacija

25.04.2014. Odluka o dodeli ugovora

13.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.04.2014. godine do 12,00 časova    
    26.03.2014.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluga – ugostiteljske usluge, po partijama

Partija 1. Ugostiteljske usluge restorana
Partija 2. Usluge keteringa

Nabavka broj: JN 06/2014

26.03.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

26.03.2014. Konkursna dokumentacija

11.04.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

03.04.2014. godine do 12,00 časova   
     26.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobra –  risovanog i papira u tabuliru

Nabavka broj: JN 2D/2014

26.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

26.03.2014. Konkursna dokumentacija

25.04.2014. godine do 12,00 časova    
     24.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - materijala za održavanje higijene za potrebe Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 05/2014

24.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.03.2014. Konkursna dokumentacija

22.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.04.2014. godine do 11,00 časova   
    24.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - održavanje opreme CISCO proizvođača

Nabavka broj: JN 14/2014

24.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2014. Konkursna dokumentacija

07.04.2014. Dodatna pojašnjenja

11.04.2014. Dodatna pojašnjenja

14.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

16.04.2014. Dodatna pojašnjenja

16.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

16.04.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.04.2014. Dodatna pojašnjenja

29.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.04.2014. godine do 12,00 časova 

NOVI ROK:

25.04.2014. godine do 12,00 časova

 

 
    24.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge – tekuće popravke, održavanje zgrada i objekata 

Nabavka broj: JN 7U/2014

24.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2014. Konkursna dokumentacija

15.05.2014. Obaveštenje o dodeli ugovoru Partija1

15.05.2014. Obaveštenje o dodeli ugovoru Partija2

15.05.2014. Obaveštenje o dodeli ugovoru Partija3

15.05.2014. Obaveštenje o dodeli ugovoru Partija4

15.05.2014. Obaveštenje o dodeli ugovoru Partija5

23.04.2014. godine do 12,00 časova    
     21.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobra - stručna literatura ''Informator'' i ''PDV'' + program ''EKSPERT''

Nabavka broj: JN 11/2014

21.03.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

21.03.2014. Konkursna dokumentacija

25.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

25.03.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.04.2014. Odluka o dodeli ugovora

09.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2014. godine do 12,00 časova 

NOVI ROK:

03.04.2014. godine do 12,00 časova

 
    19.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - servisiranje laserskih štampača

Nabavka broj: JN 08/2014

19.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

19.03.2014. Konkursna dokumentacija

21.03.2014. Izmene i dopune javnog poziva i konkursne dokumentacije

15.04.2014. Dodatna pojašnjenja

29.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2014. godine do 12,00 časova     
    19.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga -održavanje sistema za dojavu i gašenje požara

Nabavka broj: JN 08/2014

19.03.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

19.03.2014. Konkursna dokumentacija

10.04.2014. Odluka o dodeli ugovora

16.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2014. godine do 12,00 časova   
     18.03.2014.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - dobra – arhivske police sa uslugom isporuke i ugradnje «F-co» organizacione jedinice Poreske uprave RO Niš, kao i održavanje istih u okviru garantnog roka, a za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica

Nabavka broj: JN 4- N/2014

18.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

18.03.2014. Konkursna dokumentacija

30.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.04.2014. godine do 12,00 časova    
    14.03.2014.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - uslugačišćenja poslovnih prostorija za koju ponuđač obezbeđuje opremu i materijal za pružanje usluga, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, sa pripadajućim organizacionim jedinicama

Nabavka broj: JN 5- N/2014

14.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

14.03.2014. Konkursna dokumentacija

20.03.2014. Dodatna poajšnjenja

31.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

04.04.2014. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

07.04.2014 Dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije

15.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

15.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

16.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

16.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

14.04.2014. godine do 12,00 časova   
    13.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - toneri, po partijama:

Partija 1. Toneri za laserske štampače 

Partija 2. Toneri za štampače, fotokopir aparate, multifunkcijske uređaje i toneri i filmovi za faks aparate

Nabavka broj: JN 12/2014

13.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.03.2014. Konkursna dokumentacija

21.03.2014. Dodatna pojašnjenja

21.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

26.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

28.03.2014. Dodatna pojašnjenja

30.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.04.2014. godine do 12,00 časova    
    11.03.2014.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - dobra – originalnitoneri, i originalni i/ili neoriginalni toneri, riboni i fotokonduktori za laserske i matrične štampače i aparate za kopiranje, sa uslugom isporuke «F-co» magacin u Nišu, za potrebe Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš sa teritorijalno pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: JN 2- N/2014

11.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.03.2014. Konkursna dokumentacija

04.04.2014. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

04.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

04.04.2014. Obaveštenje o produženju roka 

29.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

29.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

04.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 4

05.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3

10.04.2014. godine do 12,00 časova 

NOVI ROK:

15.04.2014. godine do 12,00 časova

 
     11.03.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge – projektno planiranje

Nabavka broj: JN 3U/2014

11.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.03.2014. Konkursna dokumentacija

28.03.2014. Dodatna pojašnjenja 1

21.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

10.04.2014. godine do 12,00 časova  
    10.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – riboni

Nabavka broj: JN 10/2014

10.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

10.03.2014. Konkursna dokumentacija

17.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

29.04.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

09.04.2014. godine do 12,00 časova  
    10.03.2014.

Poreska uprava Centrala

10.03.2014. PRETHODNO OBAVEŠTENjE - Radovi

11.03.2014. PRETHODNO OBAVEŠTENjE - Radovi - ispravka

   
    10.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - kancelarijskog materijala za potrebe Poreske uprave, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: JN 04/2014

10.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

10.03.2014. Konkursna dokumentacija

13.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumetacije 1

25.03.2014. Dodatna pojašnjenja 1

08.04.2014. Izmene i dopune konkursne dokumetacije 2

08.04.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

26.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

26.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

28.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

28.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

28.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

09.04.2014. godine do 11,00 časova  
    07.03.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - kancelarijski materijal, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 04/2014

07.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

   
    07.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - originalnih tonera, ketridža, ribona i potrošnog materijala za štampače i fotokopir aparate

Nabavka broj: JN 03/2014

07.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.03.2014. Konkursna dokumentacija

04.04.2014. Dodatna pojašnjenja 1

04.04.2014. Dodatna pojašnjenja 2

12.05.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

07.04.2014. godine do 11,00 časova   
    06.03.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – toneri

Nabavka broj: JN 09/2014

06.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

06.03.2014. Konkursna dokumentacija

14.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

28.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

03.04.2014. Dodatna pojašnjenja

09.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.04.2014. godine do 12:00 časova.     
    28.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluge – preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Nabavka broj: JN 11/2014

28.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

28.02.2014. Konkursna dokumentacija

20.03.2014. Dodatna pojašnjenja

05.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2014. godine do 12:00 časova.    
    28.02.2014.

Poreska uprava Centrala

28.02.2014. Prethodno obaveštenje II

   
    26.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – protivpožarnih centrala  za potrebe Poreske uprave, RO za informacioni sistem i računarsku podršku Beograd, ulica Terazije 12 i RO za materijalne resurse Beograd, ulica Sremska 6 i video nadzora za filijalu Novi Beograd 1, ulica Tošin bunar 159 i RO za materijalne resurse Beograd, ulica Sremska 6,  po partijama.

Nabavka broj: JN 06/2014

26.02.2014. Poziv za podnoošenje ponuda

26.02.2014. Konkursna dokumentacija

18.07.2014. Izmena poziva za podnošenje ponuda

18.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

21.03.2014. Dodatna pojašnjenja

24.03.2014. Dodatna pojašnjenja

16.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-P1

16.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-P2

28.03.2014. godine do 11:00 časova.   
     26.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge – održavanja fotokopir aparata

Nabavka broj: JN 6U/2014

26.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

26.02.2014. Konkursna dokumentacija

28.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6U 

 28.03.2014. godine do 12:00 časova  
     24.02.2014.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka dobara – pića i namirnica za kafe kuhinju

Nabavka broj: JN 05/2014

24.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

24.02.2014. Konkursna dokumentacija

14.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.03.2014. godine do 12:00 časova  
    21.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge - fizičko tehničkog obezbeđenja

Nabavka broj: JN 4U/2014

21.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda 

20.03.2014. Dodatna pojašnjenja 1

21.02.2014. Konkursna dokumentacija

29.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2014. godine do 12:00 časova  
    21.02.2014.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - usluga preuzimanja i zbrinjavanja otpada za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Niš

Nabavka broj: JN 3- N/2014

21.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

21.02.2014. Konkursna dokumetacija

10.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2014. godine do 12:00 časova  
    20.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - kanceralijski materijal, po partijama

Nabavka broj: JN 02/2014

20.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

20.02.2014. Konkursna dokumetacija

24.02.2014. Izmene i dopune konkursne dokumetacije

11.03.2014. Dodatna poajšnjenja

21.03.2014. Dodatna pojašnjenja

30.04.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

30.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2014. godine do 12:00 časova  
    20.02.2014.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluge – servisiranje i održavanje fotokopir aparata

Nabavka broj: JN 04/2014

20.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

20.02.2014. Konkursna dokumentacija

11.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.03.2014. godine do 12:00 časova  
    19.02.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga-održavanje programskog paketa ''Protokol/Sirius 2010''

Nabavka broj: JN 07/2014

19.02.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

19.02.2014. Konkursna dokumentacija

03.03.2014. Odluka o dodeli ugovora

19.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.02.2014. godine do 12:00 časova  
    18.02.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka dobara - kancelarijskog materijala

Nabavka broj: JN 1D/2014

18.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

18.02.2014. Konkursna dokumentacija

28.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1D

 20.03.2014. godine do 12:00 časova  
    14.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga  izrade projektno-tehničke dokumentacije i tehničke kontrole glavnog projekta, u vezi  adaptacije, rekonstrukcije, sanacije ili investicionog održavanja poslovnog prostora Poreske uprave, RO Beograd

Nabavka broj: JN 07/2014

14.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

14.02.2014. Konkursna dokumentacija

07.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.03.2014. Dodatna pojašnjenja

14.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

14.03.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

16.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.03.2014. godine do 12:00 časova

NOVI ROK:

20.03.2014. godine do 12:00 časova

 
    14.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluga – održavalja vozila

Nabavka broj: JN 5U/2014

14.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

14.02.2014. Konkursna dokumentacija

27.02.2014. Dodatna pojašnjenja 1

27.02.2014. Dodatna pojašnjenja 2

27.02.2014. Dodatna pojašnjenja 3

06.03.2014. Dodatna pojašnjenja

06.03.2014. Dodatna pojašnjenja 5

13.03.2014. Dodatna pojašnjenja 6

02.04.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

22.04.2014. Obaveštenje o dodeli ugovora

17.03.2014. godine do 12,00 časova   
    13.02.2014.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluge-ugostiteljske usluge

Nabavka broj: JN 03/2014

13.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.02.2014. Konkursna dokumentacija

20.03.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

17.03.2014. godine do 12,00 časova  
    12.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge – čišćenja poslovnih prostorija

Nabavka broj: JN 3U/2014

12.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

12.02.2014. Konkursna dokumentacija

26.02.2014. Dodatna pojašnjenja

07.03.2014. Dodatna pojašnjenja 2

07.03.2014. Dodatna pojašnjenja 3

10.03.2014. Dodatna pojašnjenja

07.04.2014. Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava

05.05.2014 Obaveštenje o dodeli ugovora 3U

14.03.2014. godine do 12,00 časova   
    11.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - servisiranje i popravka vozila

Nabavka broj: JN 03/2014

11.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.02.2014. Konkursna dokumentacija

20.02.2014. Dodatna pojašnjenja

06.03.2014. Dodatna pojašnjenja

24.04.2014.Obaveštenje o obustavi postupka

28.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2014. godine do 12,00 časova   
    11.02.2014

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje  Kragujevac

Javna nabavka usluge – objavljivjanja oglasa

Nabavka broj: JN 1U/2014

11.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.02.2014. Konkursna dokumentacija

10.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2014. godine do 12,00 časova   
    11.02.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - risovani fotokopir papir

Nabavka broj: JN 05/2014

11.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

11.02.2014. Konkursna dokumentacija

21.02.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

06.03.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

06.03.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(13.03.2014. godine do 12,00 časova)

NOVI ROK:

13.03.2014. godine do 12,00 časova

 
    07.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - ugalj za ogrev

Nabavka broj: JN 05/2014

07.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

07.02.2014. Konkursna dokumentacija

08.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.03.2014. godine do 12,00 časova   
    06.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - usluga prevoza robe u rinfuzi i rasutih materijala za potrebe Poreske uprave, Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: JN 01/2014

06.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

06.02.2014. Konkursna dokumentacija

21.02.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

20.03.2014. Obaveštenje o obustavi postupka

10.03.2014. godine do 11,00 časova   
    05.02.2014.

Poreska uprava- Sektor za materijalne resurse - Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - dobara risovanog i kompjuterskog papira sa uslugom isporuke «F-co» magacin Naručioca u Nišu, a za potrebe Poreske uprave, Regionalnih odeljenja i odseka Niš, kao i pripadajućih organizacionih jedinica.

Nabavka broj: JN 1- N/2014

05.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

05.02.2014. Konkursna dokumentacija

13.02.2014. Dodatna pojašnjenja 1

20.02.2014. Izmena i dopuna konkursne dokumetacije

24.02.2014. Dodatna pojašnjenja 2

01.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.03.2014. godine do 12,00 časova  
    04.02.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - održavanja poslovnih objekata za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad, po partijama.

Nabavka broj: JN 02/2014

04.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

04.02.2014. Konkursna dokumentacija

21.02.2014. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

24.02.2014. Dodatna pojašnjenja 1

04.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 06.03.2014. godine do 11,00 časova  
    04.02.2014.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka dobara-sredstva za čišćenje i papirna galanterija

Nabavka broj: JN 02/2014

04.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda

04.02.2014. Konkursna dokumentacija

31.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.03.2014. godine do 12,00 časova  
    03.02.2013.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara - kancelarijski materijal, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 02/2014

03.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 20.01.2014. godine do 12,00 časova  
    31.01.2014.

Poreska uprava Centrala

31.01.2014. PRETHODNO OBAVEŠTENjE

 

   
    31.01.2014.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - risovani i kompjuterski papir

Nabavka broj: JN 01/2014

31.01.2014. Poziv za podnošenje ponuda

31.01.2014. Konkursna dokumentacija

12.01.2014. Izmena i dopuna konkursne dokumetacije

20.02.2014. Dodatna pojašnjenja

08.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 03.03.2014. godine do 12,00 časova  
    30.01.2014.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga-eksterno održavanje Bull servera

Nabavka broj: JN 03/2014

30.01.2014. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

30.01.2014. Konkursna dokumentacija

28.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.02.2014. godine do 12.00 časova  
    29.01.2014.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka dobara-kancelarijski materijal

Nabavka broj: JN 01/2014

29.01.2014. Poziv za podnošenje ponuda

29.01.2014. Konkursna dokumentacija

28.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.02.2014. godine do 12,00 časova  
    17.01.2014

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara-električna energija

Nabavka broj: JN 01/2014

17.01.2014. Poziv i Konkursna dokumentacija

17.01.2014. Prilog - Tabela 1.

30.01.2014. Izmena i dopuna konkursne dokumetacie

30.01.2014. Izmena i dopuna konkursne dokumetacije

30.01.2014. Konkursna dokumetacija-prečišćen tekst

28.02.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.02.2014. godine do 12,00 časova