Poreski kalendar

jun 2024

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP-PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja. Porez na dobit po odbitku obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana. Rezidentno pravno lice obveznik koje otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužno je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa naknade. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima. * Porez na dobit po rešenju obračunava se i plaća na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, na prihode ostvarene po osnovu kapitalnih dobitaka, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi. Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele poreskog identifikacionog broja (PIB) a najkasnije do 31. decembra tekuće godine. * Rezidentni obveznik koji se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, dužno je da nadležnom poreskom organu, u papirnoj formi, dostavi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica najkasnije u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se dostavlja godišnji izveštaj, na Obrascu CbC. * U slučaju da privredno društvo u čiji osnovni kapital su uložena novčana sredstva od prodaje digitalne imovine, u kalendarskoj godini u kojoj je registrovano ulaganje i u naredne dve kalendarske godine sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala, danom donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * U slučaju da privredno društvo koje je imovinska prava po osnovu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine steklo unosom od strane obveznika poreza na dohodak građana (fizičkog lica i preduzetnika) kao nenovčanog uloga u kapital privrednog društva rezidenta Republike za koji je oslobođen poreza na kapitalni dobitak, to pravo u celini otuđi u roku od dve godine od dana njegovog sticanja, odnosno u istom periodu to pravo ustupi na korišćenje u celini ili delimično po ceni koja je niža od cene u skladu sa principom „van dohvata ruke” ukoliko je ustupanje izvršilo povezanom licu ili licu čiji je vlasnik njegovo povezano lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, obveznik gubi pravo na prethodno ostvareno oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak i dužan je da o gubitku prava obavesti nadležni poreski organ u roku od 30 dana od dana gubitka prava. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa. * Obrazac PID PDV se podnosi za 2022. godinu, ako je u 2022. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. Predaje se uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec, podnosi se na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe, podnosi se na Obrascu REF-T najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. * Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, podnosi se na Obrascu REF-ETE a zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Evidencionu prijavu za angažovanje sezonskih radnika poslodavac podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi najkasnije prvog dana angažovanja sezonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni, narednog dana od dana prestanka angažovanja. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik koji u toku godine izvrši prenos digitalne imovine po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa zakonom kojim se oporezuje dohodak građana, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-3R najkasnije u roku od 120 dana od isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod po osnovu prenosa digitalne imovine. * Obveznik po osnovu prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b zakona kojim se oporezuje dohodak građana koji u toku godine počne da pruža ugostiteljske usluge dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-4R u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u odgovarajuću kategoriju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo. * Obveznici fiskalizacije dužni su da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi dostave podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj i to za svaki poslovni prostor/poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari    Oglas o prodaji pokretne stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja prvi put

Oglas o prodaji pokretne stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja prvi put

Ministarstvo finansija, Poreska uprava - direktor Filijala Niš, Mića Jeremić, na osnovu Rešenja o prenosu ovlašćenja, broj: 000-119-00532/2023 od 17.02.2023. godine,  u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz pokretnih stvari poreskog obveznika KRISTINA LUNDŽA LOV STUDIO, sa sedištem u Oblačina ul. - -, PIB 111625766,  na osnovu člana 99. i 104. stav 1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Sl. glasnik RS'', br. 80/02 .... 138/2022), dana 16.05.2024. godine donosi:     

 Oglas o prodaji pokretne stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja prvi put

1. Prvo ročište za prodaju pokretnih stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja u postupku prinudne naplate poreske obaveze kod poreskog obveznika KRISTINA LUNDŽA LOV STUDIO, sa sedištem u Oblačina ul. - -, PIB 111625766, održaće se dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Poreske uprave – Filijale Niš, ulica Nikole Pašića broj 24, kancelarija broj 119, i to:

I Pokretne stvari koje imaju registracioni broj:

Vrsta pokretne stvari

Reg. oznaka/ broj

Marka

Tip

Broj šasija

Broj motora

Godina proizvodnje

Snaga motora KW

Radna zapremina motora cm

Nosivost   kg

Procenjena vrednost u RSD.

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

TBL_DATA_START_GENERATED_BY_TH

Putničko vozilo

NI338-AF

BMW

320D

WBAAP71050EM04418

85225082204D4

2002

0.0

0.0

0.0

357.600,00

2. Početna vrednost pokretnih stvari utvrđena je Zapisnikom o ponovnoj  proceni broj: 073-433-01-50364/2022-2200-006-010 od 30.06.2023. godine i iznosi 357.600,00 dinara. Na prvom usmenom javnom nadmetanju, pokretne stvari se ne mogu prodati ispod 60% utvrđene početne vrednosti, odnosno za iznos manji od  214.560,00 dinara.

3. Ukoliko je pojedinačna vrednost pokretne stvari veća od 200.000,00 dinara, ponuđači su dužni da najkasnije do 27.05.2024. godine  uplate depozit u visini od 10% utvrđene početne vrednosti, za pokretne stvari za koju se nadmeću  na račun broj: 840-1700845-84 sa pozivom na broj odobrenja  97-68-068111625766V. Lica koja uplatu izvrše nakon predviđenog roka neće moći da učestvuju na javnom nadmetanju.

4. Prodaja pokretnih stvari  se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

5. Zainteresovani ponuđači imaju pravo da najkasnije do dana održavanja javne prodaje svakim radnim danom u vremenu od 11-13 časova razgledaju pokretnu stvar koja je predmet javne prodaje, u prostorijama magacina «NELT»-a, u Nišu, ulica 12. Februar – treći prilaz.

6. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Fizička lica su u obavezi da Poreskoj upravi-Filijali Niš najkasnije do 27.05.2024. godine, dostave dokaz o izvršenoj uplati depozita, očitanu ličnu kartu ili fotokopiju iste i uverenje da nemaju neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda  i to od Ministarstva Finansija – Poreske uprave i Lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača, ne starije od 5 dana.

Pravna lica i preduzetnici su u obavezi da Poreskoj upravi-Filijali Niš najkasnije do 27.05.2024. godine dostave dokaz o izvršenoj uplati depozita, ovlašćenje za lice koje će učestvovati na usmenom javnom nadmetanju i uverenje da nemaju neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda i to od Ministarstva Finansija – Poreske uprave i Lokalne poreske administracije prema sedištu ponuđača, ne starije od 5 dana.

Dokumentacija se može dostaviti na mejl: zoran.peric01@purs.gov.rs  ili predati na pisarnici  Poreske uprave-Filijale Niš, ulica Nikole Pašića 24.

7. Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari. Zabrana se odnosi i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji. O ovome, pre početka usmenog javnog nadmetanja, učesnici su dužni da potpišu izjavu, koju dobijaju na samom usmenom nadmetanju.

 8. Stvari se prodaju u viđenom stanju bez mogućnosti njihovog vraćanja ako se naknadno utvrde neki nedostaci i bez prava na naknadne reklamacije.

 9. Kupac – najbolji ponuđač je dužan da cenu po kojoj su mu prodate pokretne stvari uplati u roku od 8 dana od dana dostavljanja zapisnika o prodaji pokretne stvari. Ako kupac u određenom roku ne uplati cenu za koju su mu pokretne stvari prodate, prodaja se u odnosu na tog kupca  oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

10.  Kupac obezbeđuje utovar i prevoz kupljene pokretne stvari u prisustvu radnika Poreske uprave.

11. Ovaj oglas istaknuti na oglasnoj tabli Filijale Niš i dostaviti poreskom obvezniku.

Z.P.

                                                                                                                            DIREKTOR

 

                                                                                                                        Mića Jeremić

 

 

Istaknuto na oglasnoj tabli

Filijale Niš dana _________2024. godine